Fundusze unijne na OZE na Podlasiu. Za miesiąc nabór wniosków

Fundusze unijne na OZE na Podlasiu. Za miesiąc nabór wniosków
Foto. Images of Money, flickr cc

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna – Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 30 listopada br. do 30 grudnia br. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 50 mln zł, a maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie w konkursie można pozyskać na inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej. Maksymalna moc instalacji w przypadku inwestycji, o których dofinansowanie może ubiegać się beneficjent, nie może przekroczyć w przypadku:

REKLAMA

 • energia wodna – do 5 MWe,
 • energia wiatru – do 5 MWe,
 • energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
 • energia geotermalna – do 2 MWth,
 • energia biogazu – do 1 MWe,
 • energia biomasy – do 5 MWth/MWe.

Preferowane będą mikroinstalacje służące do produkcji energii z biogazu oraz instalacje wykorzystujące energię słoneczną. Natomiast nie będą wspierane inwestycje zakładające produkcję zielonej energii z wykorzystaniem technologii współspalania, a także produkcja biopaliw z wykorzystaniem surowców wykorzystywanych w przemyśle spożywczym.

REKLAMA

W przypadku energii cieplnej (np. pompy ciepła, geotermia) możliwe jest wsparcie efektywnej dystrybucji ciepła z OZE. Inwestycje w zakresie biogazowni mogą być dofinansowanie w zakresie łącznie z zagospodarowaniem ciepła. Wytworzona energia cieplna może być wykorzystana na potrzeby własne. Pozyskanie lub produkcja biomasy nie może prowadzić do konkurowania o rolniczą przestrzeń produkcyjną oraz oddziaływać negatywnie na różnorodność biologiczną. Inwestycje powinny zmierzać do zagospodarowania odpadów pochodzących z rolnictwa i hodowli.

W przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, preferowane będą projekty, w których wykorzystywane surowce są produkowane lokalnie, w niewielkich odległościach w stosunku do miejsca wytwarzania energii. W przypadku produkcji energii z biomasy preferowane będą projekty zakładające efektywne wykorzystanie pofermentu. W przypadku produkcji energii z biomasy lub biogazu, nie mogą być wspierane instalacje wykorzystujące pełnowartościowe drewno i zboże do produkcji energii.

O dofinansowanie mogą aplikować:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • duże przedsiębiorstwa dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
 • producenci rolni, grupy producenckie,
 • spółdzielnie,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
 • podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

Więcej informacji o konkursie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. podlaskiego wraz z dokumentami potrzebnymi do złożenia wniosku można znaleźć na tej stronie.  

gramwzielone.pl