Ceny referencyjne do aukcji na 2016 r. w nowym projekcie rozporządzenia MG

Ceny referencyjne do aukcji na 2016 r. w nowym projekcie rozporządzenia MG
Foto. Gramwzielone.pl

W nowej wersji rozporządzenia określającego wartość tzw. cen referencyjnych na 2016 r. – czyli maksymalnych cen za energię, którą będą mogli otrzymać operatorzy instalacji OZE uruchamianych na podstawie przyszłorocznych aukcji – znajdziemy zmiany w porównaniu do wcześniejszego rozporządzenia przedstawionego we wrześniu br.

Zgodnie z ustawą o OZE, rząd powinien przyjąć rozporządzenie wprowadzające ceny referencyjne do aukcji do końca br.

Propozycje cen referencyjnych wskazanych przez resort gospodarki we wcześniejszej wersji rozporządzania spotkały się z krytyką branży OZE. Więcej na ten temat w artykule: Branża ocenia ceny referencyjne do aukcji dla OZE

REKLAMA

W nowej wersji rozporządzenia Ministerstwo Gospodarki zmieniło wartość cen referencyjnych, jednak tylko w przypadku 5 technologii. Nieznacznie zwiększono ceny referencyjne dla biogazowni rolniczych o mocy do 1 MW i powyżej 1 MW, biogazowni wykorzystujących biogaz ze składowisk odpadów oraz elektrowni wodnych o mocy do 1 MW. Najbardziej – o 95 zł/MWh – zwiększono cenę referencyjną dla biogazowni ze składowisk odpadów.

Jak informuje MG, wyższa cena dla w/w grup biogazowni wynika z uwzględnienia wyższych kosztów operacyjnych OPEX. W przypadku elektrowni wodnych o mocy do 1 MW zmiana jest tłumaczona uwzględnieniem wyższego kosztu zarówno CAPEX jak i OPEX.

W przypadku  biogazowni ze składowisk odpadów podniesienie ceny referencyjnej ma wynikać z przyjęcia niższego stopnia wykorzystania mocy. Wcześniej przyjmowano 7800 MWh/rok.

W jednym przypadku zmniejszono cenę referencyjną – z 400 zł/MWh do 335 zł/MWh – dla operatorów biogazowni wykorzystujących biogaz z oczyszczalni ścieków. Ta zmiana jest tłumaczona przez MG uwzględnieniem niższych kosztów CAPEX.

Nie zmieniono natomiast pozostałych cen referencyjnych, w tym relatywnie wysokich cen dla technologii współspalania.

Branża OZE w toku konsultacji społecznych wskazywała m.in. na przyjętą przez MG do wyliczeń cen referencyjnych niską stopę dyskontową. Teraz resort gospodarki broni takiego założenia tłumacząc, że „w opinii Ministerstwa Gospodarki założenia dotyczące stopy dyskonta przyjęte na potrzeby wyliczenia ceny referencyjnej są realne”.

Poniżej przedstawiamy nowe wartości cen referencyjnych do aukcji na 2016 r., które znalazły się w zaktualizowanym projekcie rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki (w nawiasach ceny referencyjne z wcześniejszej wersji projektu rozporządzenia).

Zgodnie z projektem rozporządzenia, ceny referencyjne dla nowych instalacji OZE, uruchamiających produkcję energii po wygranej aukcji, wyniosą dla poszczególnych technologii:

1) biogazownie rolnicze o mocy do 1 MW – 500 zł/MWh (450 zł/MWh)

2) biogazownie rolnicze o mocy powyżej 1 MW – 470 zł/MWh (435 zł/MWh)

3) biogazownie wykorzystujące biogaz ze składowisk odpadów – 305 zł/MWh (210 zł/MWh)

4) biogazownie wykorzystujące biogaz z oczyszczalni ścieków – 335 zł/MWh (400 zł/MWh)

5) biogazownie wykorzystujące biogaz inny niż w pkt 3 i 4 – 340 zł/MWh (340 zł/MWh)

6) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach współspalania lub w układach hybrydowych, o mocy do 50 MWe – 415 zł/MWh (415 zł/MWh)

7) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach współspalania lub w układach hybrydowych, o mocy do 50 MWe, w wysokosprawnej kogeneracji – 435 zł/MWh (435 zł/MWh)

REKLAMA

8) spalanie biomasy w dedykowanych instalacjach współspalania lub w układach hybrydowych, o mocy do 50 MWe i mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu do 150 MWt, w wysokosprawnej kogeneracji – 420 zł/MWh (420 zł/MWh)

9) wytwarzanie energii elektrycznej z odpadów przemysłowych lub komunalnych, ulegających biodegradacji, w tym z odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w instalacjach o mocy elektrycznej nie większej niż 50 MWe i mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu do 150 MWt – 385 zł/MWh (385 zł/MWh)

10) wytwarzanie energii elektrycznej z wykorzystaniem wyłącznie biopłynów – 475 zł/MWh (475 zł/MWh)

11) elektrownie wiatrowe na lądzie o mocy do 1 MW – 415 zł/MWh (415 zł/MWh)

12) elektrownie wiatrowe na lądzie o mocy powyżej 1 MW – 385 zł/MWh (385 zł/MWh)

13) elektrownie wodne o mocy do 1 MW – 470 zł/MWh (445 zł/MWh)

14) elektrownie wodne o mocy powyżej 1 MW – 480 zł/MWh (480 zł/MWh)

15) geotermia – 455 zł/MWh (455 zł/MWh)

16) fotowoltaika o mocy do 1 MW – 465 zł/MWh (465 zł/MWh)

17) fotowoltaika o mocy powyżej 1 MW – 445 zł/MWh (445 zł/MWh)

18) morskie elektrownie wiatrowe – 470 zł/MWh (470 zł/MWh)

Założenia wyliczeń dla w/w cen referencyjnych dla poszczególnych grup instalacji – od 1 do 18, jakie przyjęło Ministerstwo Gospodarki, pokazuje poniższa tabela:

Założenia przyjęte do obliczenia cen referencyjncyh dla poszczególnych technologii OZE. Źródło: Uzasadnienie projektu Rozporządzenia Ministra Gospodarki ws. ceny referencyjnej na 2016 r. 

W rozporządzeniu znajdziemy także ceny referencyjne dla instalacji zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE, czyli po 31 grudnia 2015 r. Dla tej grupy instalacji nie przewidziano jednak w przyszłym roku aukcji.

W porównaniu do wcześniejszej wersji rozporządzenia, w nowej wersji została podana cena referencyjna dla instalacji, które definiuje art. 72 pkt 1 ustawy o OZE. Cenę referencyjną na 2016 r. dla istniejących instalacji OZE, których właściciele zdecydują się na przejście z systemu zielonych certyfikatów na system aukcji, wyznaczono na 410,02 zł/MWh. W przypadku aukcji dla istniejących instalacji ustawa o OZE ustala cenę referencyjną jako sumę średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale (170,19 zł/MWh) oraz kwoty 239 złotych i 83 groszy za 1 MWh.

Projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki ws. ceny referencyjnej na 2016 r. datowany na 2 listopada 2016 r. [PDF]

gramwzielone.pl