Zatwierdzono listę rankingową w programie Gekon

Zatwierdzono listę rankingową w programie Gekon
Gramwzielone.pl (C)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wybrało projekty przeznaczone do dofinansowania w ramach programu Gekon Generator Koncepcji Ekologicznych.

Program Gekon jest wspólną inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Prace nad nowym instrumentem wsparcia rozpoczęły się we wrześniu 2011 roku od podpisania porozumienia między NFOŚiGW a NCBR w sprawie podjęcia wspólnych działań mających na celu rozwój polskich technologii proekologicznych poprzez współfinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych

Wśród obszarów tematycznych w programie Gekon jest efektywność energetyczna i magazynowanie energii, a także pozyskiwanie energii z czystych źródeł oraz nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

REKLAMA

Dyrektor NCBR oraz zarząd NFOŚiGW zatwierdził listę rankingową wniosków o dofinansowanie fazy B+R złożonych w II konkursie programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych. 

REKLAMA

Lista zawiera pozytywnie zaopiniowane wnioski, które w wyniku oceny merytorycznej uzyskały wymaganą liczbę punktów. Zostały one uszeregowane od najwyżej do najniżej ocenionych. Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania zostanie opublikowana w późniejszym terminie. 

Zgodnie z regulaminem II konkursu wnioski będą rekomendowane do dofinansowania z uwzględnieniem wysokości środków finansowych w budżecie NCBR w bieżącym roku budżetowym oraz szacowaną ich wysokością w przyszłych latach budżetowych, a liczba dofinansowanych projektów będzie zależna od warunku nieprzekroczenia budżetu NCBR przeznaczonego na finansowanie wyłonionych projektów.

Lista rankingowa II Konkursu Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych jest dostępna na stronach NFOŚiGW pod tym linkiem.

gramwzielone.pl