Sejmowa komisja ds. energii pozytywnie o budżecie URE na 2016 r.

Sejmowa komisja ds. energii pozytywnie o budżecie URE na 2016 r.
Prezes URE Maciej Bando / foto: Newseria

Budżet Urzędu Regulacji Energetyki na 2016 r. wyniesie 102 mln 250 tys. zł. Dochody URE to niemal w całości opłaty z koncesji.

Jak informuje Rzeczpospolita, sejmowa komisja ds. energii i skarbu państwa zarekomendowała przyjęcie budżetu Urzędu Regulacji Energetyki na 2016 r.

Prezes URE Maciej Bando poinformował posłów, że z planowanego na ten rok budżetu URE w wysokości ok. 102 250 000 zł aż 99,7 proc. przychodów stanowią opłaty koncesyjne, pozostała część w wysokości 105 tys. zł to wpływy z grzywien i kar, a 120 tys. zł pochodzi z odsetek związanych z zaległościami dot. opłat koncesyjnych.

REKLAMA

Maksymalna koncesja, którą może płacić dany podmiot, jest określna z góry i może wynieść 1 mln zł. Z opłat za koncesję zwolnieni są właściciele instalacji OZE o mocy do 5 MW.

REKLAMA

W tym roku wydatki URE mają wynieść 42 mln 738 tys. zł, z czego 31 mln zł zostanie przeznaczone na wynagrodzenia. Zatrudnienie URE w tym roku ma wynieść 352 etatów i będzie nieznacznie wyższe ze względu na konieczność realizacji przez Urząd obowiązków wynikających z ustawy o OZE. Chodzi m.in. o wdrożenie systemu aukcji dla producentów zielonej energii.  

Jak czytamy na stronie Urzędu, „obowiązki i kompetencje URE są ściśle związane z polityką państwa w zakresie energetyki, tzn. warunkami ekonomicznymi funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, koncepcją funkcjonowania rynku oraz wymaganiami wynikającymi z obowiązku dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej, a działania podejmowane przez niezależny organ regulacyjny skierowane są na wypełnienie celu wytyczonego przez ustawodawcę, a zmierzającego do tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii”.

Pełny katalog zadań realizowanych przez URE obejmuje nie tylko kompetencje wynikające z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne, ale również kompetencje określone w przepisach odrębnych ustaw:

  • ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
  • ustawy z 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym,
  • ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej,
  • ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  • ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,
  • ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
  • ustawy z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
  • ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

gramwzielone.pl