JSFP muszą zmniejszyć zużycie energii o 10 proc. Sprawdzi to URE

JSFP muszą zmniejszyć zużycie energii o 10 proc. Sprawdzi to URE

W tym roku na jednostki sektora finansów publicznych został nałożony obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10 proc. Aby zweryfikować poziom realizacji tego obowiązku, Urząd Regulacji Energetyki przygotował formularz, który będą musiały wypełnić takie podmioty.

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, która weszła w życie 18 października 2022 roku, nałożyła na kierowników jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) obowiązek podjęcia działań, których celem jest ograniczenie o 10 proc. zużycia energii elektrycznej.

Celem tej regulacji jest podwyższenie standardów poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz wzmocnienie działań przekładających się na ustabilizowanie sytuacji na rynku energii elektrycznej.

REKLAMA

Przepisy wspomnianej ustawy przyznały Prezesowi URE kompetencje do weryfikowania działań podjętych przez zobowiązane do uzyskania oszczędności JSFP oraz do nakładania kar za brak ich realizacji lub brak poinformowania regulatora o podjętych działaniach w ustawowym terminie.

Kto musi zmniejszyć zużycie energii?

Obowiązek podejmowania działań w celu zmniejszenia o 10 proc. całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach (lub częściach budynków) oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy mają wszystkie podmioty stanowiące jednostki sektora publicznego, a więc m.in.: organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały; jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; związki metropolitalne; instytucje gospodarki budżetowej; państwowe fundusze celowe; Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Narodowy Fundusz Zdrowia; uczelnie publiczne; Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, a także państwowe i samorządowe instytucje kultury.

REKLAMA

URE informuje, że pierwsze sprawozdanie z realizacji celu oszczędności energii elektrycznej – za grudzień 2022 roku – kierownicy zobowiązanych jednostek muszą złożyć Prezesowi URE do 31 marca 2023 roku. Kolejny raport, za cały 2023 rok, trzeba będzie złożyć do 31 marca 2024 roku.

Punktem odniesienia dla redukcji zużycia energii w grudniu 2022 roku ma być średniomiesięczne zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019. Natomiast oszczędności osiągane w 2023 roku należy odnieść do całkowitego zużycia energii elektrycznej w roku 2022.

URE podpowiada, jak ograniczyć konsumpcję energii

Regulator podkreśla, że do całkowitego zużycia energii elektrycznej, od poziomu którego liczone są oszczędności, nie wlicza się zużycia energii: w budynkach wykorzystywanych na potrzeby obronności państwa; przez urządzenia techniczne i instalacje zapewniające ciągłość działania infrastruktury informatycznej jednostek sektora finansów publicznych (np. zużycie energii elektrycznej na potrzeby pracy serwerowni, której działanie z racji pełnionej funkcji nie powinno być ograniczane); a także w obiektach stanowiących infrastrukturę krytyczną zlokalizowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W komunikacie na temat obowiązku nałożonego na JSFP Urząd Regulacji Energetyki wymienia sposoby ograniczenia zużycia energii, które mają pomóc w osiągnięciu założonej redukcji zużycia energii. URE wskazuje na: ograniczenie oświetlenia zewnętrznego, np. wyłączenie dobowej lub świątecznej iluminacji budynków; zapewnienie określonej temperatury pomieszczeń: np. przy ogrzewaniu budynku na poziomie 19 stopni Celsjusza, przy chłodzeniu budynku na poziomie 25 stopni Celsjusza; modernizację lub wymianę oświetlenia; zastosowanie systemów pomiarowych, monitorujących i sterujących w ramach wdrażania systemów zarządzania energią; wprowadzenie usprawnień organizacyjnych oraz działań edukacyjno-informacyjnych racjonalizujących zużycie energii przez pracowników urzędów; a także wykorzystanie do ogrzewania zajmowanych budynków ciepła odpadowego z serwerowni.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.