Wdrożenie dyrektywy RED II szansą na rozwój klastrów energii

Wdrożenie dyrektywy RED II szansą na rozwój klastrów energii
DOEKO Group

Branża od lat mówi o Dyrektywie RED II, każdy o niej słyszał. Wydaje się że jesteśmy na ostatniej  prostej do całościowego i kompleksowego jej wdrożenia. Dlatego dziś możemy postawić sobie pytania: Jaki wpływ RED II będzie miała na rynek energii. Jakie są główne cele i wymagania dyrektywy RED II? Czy Polska wdrożyła już zapisy wspomnianego dokumentu? Jakie nowe grupy energetyczne powstaną dzięki wdrożeniu zapisów dyrektywy?

Głównym celem dyrektywy RED II jest przyspieszenie rozwoju sektora energetyki odnawialnej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Dyrektywa ta wprowadza wymagania dotyczące zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji energii, a także wprowadza wymagania dotyczące zwiększenia udziału paliw alternatywnych w łącznym zużyciu paliw.

Dyrektywa RED II została wdrożona w Polsce poprzez ustawę z dnia 20 lutego 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Wspomniana ustawa implementuje wiele elementów dyrektywy RED II, w tym kryteria zrównoważonej produkcji biopaliw, cele dotyczące udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, system wsparcia dla energii ze źródeł odnawialnych w transporcie oraz nowe definicje i kryteria jakościowe dla biopaliw i biokomponentów. W związku z tym można powiedzieć, że część przepisów wynikających z dyrektywy RED II została już wdrożona w polskim prawie. Jednakże, niektóre zapisy nadal wymagają dokładniejszych uregulowań i stworzenia procesu wdrożenia przez odpowiednie organy administracji rządowej.

Mimo, że prace nad implementacją i dostosowaniem do wymogów dyrektywy RED II nadal trwają, to już teraz można śmiało powiedzieć, że aktualizacja przepisów dotyczących OZE poprzez wdrożenie wspomnianej dyrektywy to poważny krok w stronę zwiększenia udziału energii odnawialnej w polskim miksie energetycznym.

Jedną z grup społecznych, które mogą znaleźć w nowelizacji ustawy wiele korzyści dla siebie są przedsiębiorcy, ponieważ ważnym elementem nowelizacji jest wprowadzenie systemu tzw. „zamówień technologicznych”. Termin ten oznacza, że przedsiębiorcy mogą otrzymać zaliczkę na swoje projekty jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Taka forma wsparcia ma na celu ułatwienie pozyskiwania finansowania przez inwestorów, którzy zazwyczaj spotykają się z trudnościami w uzyskaniu kredytów na projekty w sektorze odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo, w ramach nowelizacji ustawy o OZE, zostały wprowadzone nowe możliwości dla prosumentów, czyli odbiorców energii, którzy jednocześnie są jej producentami.

Dyrektywa RED II zakłada rozwijanie energetyki prosumenckiej, a także wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które produkują i dystrybuują energię ze źródeł odnawialnych. Dzięki wprowadzeniu nowych możliwości dla prosumentów, będą oni mogli sprzedawać nadwyżki energii wytworzonej przez siebie, co może stanowić dodatkowe źródło dochodu i jednocześnie przyczynić się do obniżenia rachunków za energię elektryczną.

Innym ważnym elementem dyrektywy RED II jest rozwijanie społeczności energetycznych, takich jak klastry energii. Mają one duży potencjał dla rozwoju lokalnych społeczności, między innymi przyczyniają się do zwiększenia zatrudnienia i poprawy jakości życia mieszkańców. Poprzez rozwijanie klastrów energii opartych na OZE, Polska może zmniejszyć swoją zależność od paliw kopalnych i przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, ponieważ w takich społecznościach energia jest produkowana i konsumowana przez samych mieszkańców, czego skutkiem jest zmniejszenie zużycia energii oraz emisji CO2.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że rozwój społeczności energetycznych może stanowić bardzo ważne narzędzie w dążeniu do neutralności klimatycznej. Tym samym powinno się w pełni wykorzystać szanse jakie daje nowelizacja ustawy o OZE oraz dyrektywa RED II.

Wśród wiodących firm zajmujących się prowadzeniem klastrów energii w Polsce można wymienić DOEKO Group. Wspomniana firma oferuje pełne wsparcie w przygotowaniu dokumentacji technicznej i inwestycyjnej, niezbędnej do prawidłowej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych klastra energii. Na dzień dzisiejszy Doeko Group koordynuje pracę ponad 70 klastrów energii zlokalizowanych w całej Polsce. Jako Koordynator Klastrów, Doeko Group zapewnia skuteczną współpracę pomiędzy różnymi podmiotami, które tworzą dany klaster.

Dzięki nowym przepisom inwestycje w klastry energii stają się bardziej korzystne finansowo. Współpraca pomiędzy różnymi podmiotami w klastrze, np. jednostkami samorządów terytorialnych, producentami energii z OZE czy lokalnymi przedsiębiorcami, przyczyni się do tworzenia nowych rozwiązań technologicznych i innowacyjnych modeli biznesowych. Klastry energii to także ważne narzędzie do osiągania celów dyrektywy RED II, takich jak zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w Unii Europejskiej.

Współpraca pomiędzy prosumentami w ramach klastrów energii umożliwia efektywniejsze wykorzystanie zasobów i zwiększenie efektywności energetycznej, co z kolei będzie miało udział w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza.

artykuł sponsorowany