Certyfikat instalatora OZE na nowych zasadach

Certyfikat instalatora OZE na nowych zasadach
Pixabay

W projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który w tym tygodniu został przyjęty przez rząd, uwzględniono zmiany polegające na rezygnacji z dodatkowych wymagań warunkujących uzyskanie certyfikatu instalatora OZE.

Jak wskazuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), które przygotowało projekt nowelizacji, egzamin dla kandydatów na certyfikowanych instalatorów OZE obejmuje „sprawdzenie pełnego zakresu ich wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania czynności w sposób kompetentny, bezpieczny oraz zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i dokumentami odniesienia”.

Dlatego w opinii MKiŚ nieuzasadnione jest dalsze stosowanie dodatkowych wymagań wobec instalatorów, którzy złożyli egzaminy z wynikiem pozytywnym.

REKLAMA

Doświadczenie UDT

Zaproponowana zmiana ma być poparta doświadczeniami w procesie wydawania certyfikatów instalatorów OZE oraz prac Komitetu Odwoławczego działającego przy Prezesie Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Jest to instytucja, która odpowiada za przygotowanie egzaminów i nadzorowanie systemu certyfikacji instalatorów.

Komitet Odwoławczy rozpatruje odwołania instalatorów od decyzji Prezesa UDT w przypadku: odmowy wydania certyfikatu, cofnięcia certyfikatu, odmowy przedłużenia ważności certyfikatu, odmowy udzielenia akredytacji albo cofnięcia akredytacji. Komitet może stwierdzić zasadność odwołania i przekazać sprawę Prezesowi UDT do ponownego rozpoznania albo oddalić odwołanie.

Ograniczenie uproszczonej certyfikacji osób mogących nie spełniać kryteriów aktualnej wiedzy w danej dziedzinie ze względu na długi okres pomiędzy uzyskaniem dyplomu studiów a wnioskiem o status instalatora OZE powinno być dopuszczalne, ale pod warunkiem, że nie będzie mieć ono postaci sztywnego terminu (daty), lecz będzie zrelatywizowane do czasu, jaki upłynął od momentu uzyskania tego dyplomu do chwili złożenia wniosku o certyfikat. Jednocześnie, podobnie jak w przypadku instalatora OZE, który ubiega się o przedłużenie ważności certyfikatu, dopuszcza się możliwość uzyskania certyfikatu w procedurze uproszczonej po 5 latach od uzyskania dyplomu zawodowego lub wyższej uczelni pod warunkiem odbycia szkolenia przypominającego – informuje Ministerstwo Klimatu.

Aktualne wymagania dla certyfikowanych instalatorów OZE

Zgodnie z obecnym stanem prawnym certyfikat wydawany przez UDT potwierdza posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii:

 • kotłów i pieców na biomasę,
 • systemów fotowoltaicznych,
 • słonecznych systemów grzewczych,
 • pomp ciepła,
 • płytkich systemów geotermalnych.

Certyfikat wydaje się na 5 lat, a jego ważność można później przedłużyć na okres kolejnych 5 lat po spełnieniu określonych wymagań.

REKLAMA

Aby uzyskać certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii, kandydat musi spełnić szereg wymagań. W tym kontekście instalatorów dzieli się na dwie grupy: (1) instalatorów, którzy ukończyli szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym i zdali egzamin, (2) instalatorów posiadających wykształcenie zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub wykształcenie wyższe w określonej specjalności lub na określonym kierunku.

Instalatorzy po szkoleniu

Instalatorzy zaliczani do pierwszej grupy muszą posiadać m.in.:

 • dokument potwierdzający kwalifikacje związane z instalowaniem urządzeń lub instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub
 • udokumentowane 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub
 • świadectwo ukończenia co najmniej 2-semestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w odpowiednich przepisach wykonawczych, lub
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji OZE, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji i utrzymania w należytym stanie technicznym instalacji odnawialnego źródła energii.

Ponadto wymagane jest od nich ukończenie szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora OZE, potwierdzone zaświadczeniem i przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii.

Finalnie niezbędne jest ukończenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przeprowadzonego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Prezesa UDT, odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.

Instalatorzy z wykształceniem kierunkowym

W drugim przypadku instalatorzy mogą uzyskać certyfikat bez odbycia szkolenia i przystępowania do egzaminu, jeśli posiadają:

 • dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie instalacji OZE albo urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych.

Obecnie w rejestrze certyfikowanych instalatorów OZE jest wpisanych ponad 8,8 tys. osób. Certyfikaty niektórych instalatorów znajdujących się w bazie prowadzonej przez UDT utraciły już jednak ważność.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.