Powstała Krajowa Izba Gospodarcza Społeczności Energetycznych. Czym się zajmie?

Powstała Krajowa Izba Gospodarcza Społeczności Energetycznych. Czym się zajmie?

KIGSE jest podmiotem stanowiącym nieodzowne wsparcie dla JST i innych podmiotów, które poprzez wspólny głos chcą mieć realny wpływ na zmiany ustawodawstwa w obszarze niezależności energetycznej, lokalnego bilansowania, rozwoju społeczności energetycznych. Zmiany będące szansą na zaistnienie nowej energetyki o określonym kształcie dostosowanym do codziennych realiów  i potrzeb uczestników KIGSE, poprzez racjonalne i odpowiednio skalkulowane inwestycje.

Członkiem Izby może być jednostka samorządu terytorialnego, spółka prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia, inne podmioty, osoba fizyczna.

 

 

Inicjatywa KIGSE zrzesza ponad 100 Jednostek Samorządu Terytorialnego. W najbliższym czasie liczba ta wzrośnie o kolejne 250 Samorządów. Realizację celów KIGSE wspiera doświadczona kadra profesjonalistów, reprezentująca Izbę oraz jej członków.

Doświadczenie to czyni KIGSE znaczącym organem doradczym, reprezentującym potrzeby JST, a także przedsiębiorców będących członkami Izby, którzy w swoich długoterminowych strategiach rozwoju, planują działania zmierzające w kierunku niezależności energetycznej lub pretendują do udziału  w kreowaniu zasad rynku energetycznego.

Siła mandatu społecznego jakim dysponuje KIGSE jest tym większa im większa jest ilość członków których interesy wspiera, uzupełnia i rozwija.

KIGSE – dlaczego warto być członkiem

Polska energetyka funkcjonuje obecnie w warunkach ciągłej zmiany. Ma na to wpływ ilość zmian,  a także ich tempo. Naturalne zatem jest poczucie niepewności wynikającej z tego, że nie do końca klarowny jest cel i ostateczny wynik tych zmian. Jako uczestnicy rynku liczymy na to, że podejmowane działania sprawią, że energetyka zaistnieje w takim kształcie w jakim chcielibyśmy ją widzieć. Chcemy także mieć możliwość realnego wpływu na kształt powstających rozwiązań, dostosowując je do potrzeb społeczności.

W odpowiedzi na powyższe została powołana Krajowa Izba Gospodarcza Społeczności Energetycznych. W głównej mierze są to Jednostki Samorządu Terytorialnego (Wójtowie Gmin i Burmistrzowie miast). Członkowie KIGSE mają świadomość, że regulacje które są obecne tworzone zostaną z nami na najbliższe kilkanaście lat. Z tym wiąże się misja izby – udział w zmianie rynku elektroenergetycznego
w taki sposób, aby poszczególne nowe regulacje pozwalały na racjonalne, przewidywalne i efektywne działanie.

 

Krajowa Izba Gospodarcza Społeczności Energetycznych KIGSE jest organizacją branżową, której celem jest wspieranie rozwoju społeczności energetycznych i aktywne promowanie pozytywnych zmian w sektorze energetycznym. KIGSE działa jako platforma współpracy dla przedsiębiorstw, rządów, naukowców, organizacji pozarządowych oraz innych zainteresowanych stron.

KIGSE zostało zaprojektowane jako wehikuł umożliwiający okiełznanie rynku i wykorzystanie zmiany – postrzeganej jako szansa – aby rynek energii funkcjonował sprawnie i skutecznie. Izba działa jako podmiot pośredniczący w wymianie i dostarczaniu praktycznej wiedzy na różnych poziomach zapewniającym stały monitoring bieżącej legislacji: ustawowym, pod-ustawowym oraz działania w ramach pre-konsultacji, konsultacji ustawowych, sejmowych, podkomisji sejmowych, a także konsultacji ministerialnych. Planowane są także działania proaktywne jak lobbowanie w zakresie regulacji, które będą rozsądne z punktu widzenia interesariuszy zrzeszonych w KIGSE.

 

 

Izba Gospodarcza jako podmiot reprezentujący szersze interesy społeczności energetycznych ma zdecydowanie większy mandat w rozmowach z partnerami, instytucjami niż np. pojedyncza gmina lub nawet klaster energii. Siła oddziaływania w rozmowach negocjacjach jest wprost proporcjonalna do wielkości partnera jakim jest i będzie KIGSE, do ilości członków – gmin uczestniczących w negocjacjach.

I wreszcie „last but not least” trzecia płaszczyzna – KIGSE jako platforma współpracy, wymiany działań, doświadczeń. W ramach Izby jej Członkowie wymieniają między sobą doświadczenia i dobre praktyki. Korzystanie z wypracowanych rozwiązań, pozwala uniknąć przysłowiowej konieczności „wyważania otwartych drzwi” a tym samym daje możliwość zaoszczędzenia sił i środków na kolejne działania.

Do izby można dołączyć poprzez wypełnienie formularzu dostępnego na stronie izby: kigse.pl.

 

 

artykuł sponsorowany