REKLAMA
 
REKLAMA

Ustawy cenowe a odpis na fundusz, rekompensaty, upusty – szkolenia

Ustawy cenowe a odpis na fundusz, rekompensaty, upusty - szkolenia
Fot. Pixabay - Stephen Cruickshank

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty profesjonalnych szkoleń, poświęconych zagadnieniu ustaw cenowych, najnowszych zmian oraz wymagań z tym związanych. Szkolenie on-line: Zmiany w ustawach chroniących odbiorców na rynku energii elektrycznej odbędzie się dnia 12 stycznia 2024 r. Szkolenie on-line: Nowelizacje ustaw w zakresie stosowania cen energii elektrycznej w 2024 r. oraz rozliczania rekompensat odbędzie się dnia 24 stycznia.  Szkolenie stacjonarne w Warszawie: Ustawa cenowa II rozliczenie 2023 – rekompensaty, odpis, upust odbędzie się dnia 2 lutego 2024 r. 

Zapraszamy na szkolenia w zakresie ustaw cenowych, najnowszych zmian oraz wymagań z tym związanych. Spotkania poprowadzą radcy prawni, wieloletni pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki.

1. Zmiany w ustawach chroniących odbiorców na rynku energii elektrycznej

  • Szkolenie on-line
  • Termin: 12 stycznia 2024 r.

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon >>>>

2. Nowelizacje ustaw w zakresie stosowania cen energii elektrycznej w 2024 r. oraz rozliczania rekompensat. Obowiązek wytwórców dokonywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

  • Szkolenie on-line
  • Termin: 24 stycznia 2024 r.

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon >>>>

3. Ustawa cenowa II rozliczenie 2023 – rekompensaty, odpis, upust

  • Szkolenie stacjonarne w Warszawie
  • Termin: 2 lutego 2024 r.

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon >>>> 

Szczegółowe programy szkoleń

1. Szkolenie on-line: Zmiany w ustawach chroniących odbiorców na rynku energii elektrycznej

Termin: 12 stycznia 2024 r.

Program

8.30-9.00 Logowanie uczestników
9.00-9.20 Podstawy prawne
A. Ustawy:
– Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej– ustawa cenowa I,
– Ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku- ustawa cenowa II,
– Ustawa z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła,
– Prawo energetyczne.
B. Rozporządzenia:
– Systemowe,
– Taryfowe,

9.20-10.00 Ustawa o zmianie ustaw o cenowych I i II – zagadnienia ogólne:
A. założenia ustawy i chronione obszary,
B. przesłanki wprowadzenia zmian – cel ustawy
C. zakres stosowania ustawy,
D. kierunki finasowania wsparcia przewidzianego ustawą.

10.00-11.00 Ustawa o cenach I:
A. Zakres ochrony odbiorców uprawnionych – obowiązki:
– sprzedawcy z urzędu (SzU)
– przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo (OSDn)
– sprzedawcy z urzędu bez taryfy,
– przedsiębiorstw obrotu,
– OSD.
– Zasada stosowania „ceny niższej”,
C. Zmiany w obszarze umowy z gwarancją stałej ceny,
D. Oświadczenia odbiorcy w celu skorzystania z wsparcia – zakres zmian,
E. Zadania URE – publikacja stawek na 2024 r.,
F. Zamiany w obszarze rekompensat,
G. „Rekompensata tymczasowa” – zasady funkcjonowania,
H. Rozliczenie rekompensat,
I. Zmiana cen energii elektrycznej – konieczność zmiany taryfy,
J. Zmiany w obszarze kar pieniężnych.

11.00-11.30 przerwa
11.30-12.30 Ustawa o cenach I c.d.
12.30-13.15 Ustawa o cenach II:
A. Zakres stosowania ceny maksymalnej – zmiany,
B. Umowa z gwarancją stałej ceny – zakres przyjętych zmian,
C. Oświadczenia obiorców – nowości,
D. Nowy zakres prawa do rekompensaty,
E. Cena odniesienia dla umów z gwarancją stałej ceny,
F. Nowości w obszarze rozliczenia rekompensat
G. Obligatoryjna zmiana taryfy pod „groźbą” wstrzymania rekompensat – istotny spadek cen energii,
H. Sankcje za naruszenie przepisów ustawy.

13.15-14.00 przerwa
14.00-15.15 Ustawa o cenach II c.d.
15.15-15.30 Co to jest:
– Gazowa składka na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny
– Przeznaczenie składki.

15.30-15.45 Zakres kompetencji Prezesa URE
15.45-16.00 Przepisy przejściowe i dostosowawcze
16.00-16.15 Podsumowanie, możliwość zadawania pytań i zakończenie szkolenia

Prowadzący

Dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2017) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon >>>> 

2. Szkolenie on-line: Nowelizacje ustaw w zakresie stosowania cen energii elektrycznej w 2024 r. oraz rozliczania rekompensat. Obowiązek wytwórców dokonywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

Termin: 24 stycznia 2024 r.

Program szkolenia

8.30-9.00 Logowanie uczestników
9.00-9.15 I. Podstawy prawne zmian regulacji
9.15-11.00 II. Zasady stosowania cen w 2024 r. obiorcami z „Grupy G”
a) Zakres stosowania regulacji – odbiorca uprawniony
b) Limity zużycia
c) Stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców uprawnionych
d) Składowe opłat stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi
e) Zmiany w obszarze składania oświadczeń przez obiorcę uprawnionego
f) Cena energii elektrycznej dla odbiorców uprawnionych w przypadku zawartej umowy z gwarancją stałej ceny;
g) Zmiany w zakresie zasad przyznawania i wypłacania rekompensat
h) Upust za obniżenie zużycia energii elektrycznej
i) Rekompensaty z tytułu upustu
j) Obowiązki informacyjne podmiotu uprawnionego do rekompensaty wobec zarządcy rozliczeń
k) Naruszenia zagrożone karą pieniężną.

11.00-11.30 Przerwa
11.30-13.30 III. Zmiany w zakresie cen maksymalnych stosowanych w 2024 r.
a) Omówienie siatki pojęciowej i ostatnich zmian m.in. odbiorca uprawniony , umowa sprzedaży, cena rynkowa , umowa z gwarancja stałej ceny
b) Cena maksymalna – zakres zmian i stosowania ceny maksymalnej sprzedaży energii elektrycznej
c) Oświadczenie odbiorcy uprawnionego – aktualne wymogi
d) Stawki opłat w umowach z gwarancja stałej ceny
e) Zmiany regulacji dot. wypłaty rekompensat
f) Upust za obniżenie zużycia energii elektrycznej
g) Rekompensaty z tytułu upustu
h) Obowiązki informacyjne podmiotu uprawnionego wobec zarządcy rozliczeń

13.30-14.00 Przerwa
14.00-15.00 IV. Odpis na Fundusz Wypłaty Równicy Ceny
a) Wytwórcy zobowiązani oraz wyłączenia
b) Obliczanie wysokości odpisu oraz terminy wykonania obowiązku
c) Obowiązki sprawozdawcze
d) Dopuszczalność korekt
e) Kontrola sprawozdań

15.00-15.20 V Naruszenia przepisów zagrożone karą pieniężną – wymierzenie i wysokość kary pieniężnej
Zmiany regulacji a kara względniejsza, dyrektywy wymiary kary za
a) brak stosowania cen maksymalnej
b) brak dokonywania odpisu
c) brak sprawozdawczości

15.20-15.45 Podsumowanie, możliwość zadawania pytań i zakończenie szkolenia

Prowadzący

Radca prawny, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki. Autor komentarza do ustawy – Prawo energetyczne (red. Z. Muras, M. Swora), posiadający specjalizacje z zakresu rozstrzygania spraw spornych, przyłączania do sieci, w tym instalacji odnawianego źródła energii, koncesjonowania, taryf, świadectw pochodzenia. Ekspert w ramach projektu Energy Regulatory Exchange of Knowledge przy Radzie Europejskich Regulatorów Energii (CEER).

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon >>>> 

3. Szkolenie stacjonarne w Warszawie: Ustawa cenowa II rozliczenie 2023 – rekompensaty, odpis, upust

Termin: 2 lutego 2024 r.
Lokalizacja: Warszawa

Program szkolenia

8.30-9.00 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
9.00-9.30 Podstawy prawne:
A. Ustawy:
– Ustawa z 27 października o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku – ustawa cenowa II,
– Nowelizacje ustawy cenowej II decydujące o kształcie obowiązków w ciągu 2023 r.
– Prawo energetyczne,
– Ustawa o odnawialnych źródłach energii.
B. Rozporządzenia:
– w sprawie sposobu obliczania limitu ceny z 8 listopada 2022 wraz z nowelizacją z 9 grudnia 2022 r. oraz regulacją z 28 lipca 2023 r.,
– Systemowe,
– Taryfowe.

9.30-10.30 Ustawa o cenach II – zagadnienia wprowadzające:
A. przesłanki wprowadzenia zmian – cel ustawy
B. zakres stosowania ustawy,
C. obszary nadmiarowych zysków,
D. KC i cena urzędowa – sztywna, maksymalna,
E. cena maksymalna z ustawy cenowej II,
F. umowa sprzedaży energii elektrycznej,
G. cena rynkowa.

10.30-12.00 (w tym przerwa na kawę 11.00-11.20)
Rekompensaty za ingerencję w umowy – zasady przyznawania i tryb rozliczenia:
A. Komu przysługuje rekompensata – podmioty uprawnione,
B. Terminy wypłaty rekompensat,
C. Rodzaje rekompensat: za ingerencję w umowy po 23.02.2022, standardowe oraz specjalne dla kontraktów zawartych i realizowanych,
D. Cena odniesienia – poziom rekompensaty i sposób obliczenia dla każdego
z podmiotów uprawnionych (SzU z taryfą, SzU bez taryfy, OSE, OSDn, sprzedawcy wolnorynkowi).
E. Cena referencyjna miesięczna – podstawowa forma rozliczenia rekompensaty.
F. Zakresem referencyjnym ceny umownej – Cena referencyjna dla kontraktów zawartych i wykonywanych,
1. Umowa właściwa a rekompensaty.

12.00-15.15 (w tym przerwa na lunch 13.15-14.00)
1. Odpis na fundusz różnicy ceny:
A. Istota odpisu w regulacjach krajowych,
B. limit ceny – „poziom uzasadnionych przychodów w 2023 r.”,
C. odpis na fundusz – opodatkowanie” nadmiernych zysków,
D. istota rozliczenia odpisu,
E. Wytwórcy a odpis – rodzaje,
F. Przedsiębiorstwa obrotu a odpis – rodzaje.
2. Odpis na fundusz zakres przedmiotowy:
A. Zakres kontraktów objętych odpisem,
B. Zakres wyłączeń przedmiotowych z odpisu na fundusz,
C. Rozruch technologiczny a odpis.
3. Zasady wyliczania odpisu:
A. Terminy obliczenia i wyliczenia w związku z nowelizacjami ustawy,
B. Zasady i terminy przekazywania odpisu na Fundusz,
C. Obowiązki sprawozdawcze,
D. Korekty sprawozdań.
4. Rozliczenie odpisu i ostateczne rozliczenie odpisu.
5. Zadania i uprawnienia Zarządcy Rozliczeń – weryfikacja formalnoprawna.
6. Zakres kompetencji Prezesa URE – rozliczenie materialnoprawne i kary.

15.15-15.30 Upust za obniżenie zużycia energii elektrycznej – zasady stosowania i okres obowiązywania:
15.30-16.00 Podsumowanie, dyskusje, rozdanie certyfikatów i zakończenie szkolenia

Prowadzący

Dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dwudziestu dwóch książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2017) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Szczegóły i rejestracja na stronie organizatora – firmy Eurocon >>>>

Kontakt i rejestracja:

EUROCON

Tel.: +48 22 631 22 81

Kom.: +48 503 123 570

biuro@euro-con.pl

 

Eurocon – materiał sponsorowany

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA