Działanie 9.1 POIiŚ, czyli dofinansowanie kogeneracji

Od wczoraj NFOŚiGW przyjmuje wnioski na unijne dofinansowanie w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.1/2010 „Wysokosprawne wytwarzanie energii”. Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania i kto może je otrzymać? {więcej}

Instytucją Zarządzającą działaniem 9.1 jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia pełni Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Gospodarki. Celem działania jest zwiększenie sprawności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w zgodzie z unijną dyrektywą 2004/8/WE w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii (Dz. Urz. UE L 52 z 21 lutego 2004, str. 3).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia przy działaniu 9.1 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i który będzie stroną przy podpisaniu umowy o dotację,  w dniach od 27 września do 29 października przyjmuje wnioski na dofinansowanie projektów mających na celu inwestycje w wysokosprawne przetwarzanie energii, czyli kogenerację, przy spełnieniu wymogów w/w dyrektywy.

REKLAMA

Oprócz budowy i przebudowy elektrowni, wydatki kwalifikowane mogą dotyczyć także budowy infrastruktury przyłączeniowej z najbliższą siecią energetyczną.

Dofinansowanie w ramach działania 9.1 można otrzymać na projekty w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych. W ramach powyższego konkursu NFOŚiGW nie przewiduje wspierania budowy i modernizacji ciepłowni, jednak można otrzymać dofinansowanie na przekształcenie tego typu instalacji w jednostki kogeneracyjne.

REKLAMA

Fundusz nie uwzględni też wniosków w zakresie współspalania paliw kopalnych i biomasy czy biogazu, a także budowy i modernizacji infrastruktury służącej do spalania odpadów komunalnych. Na ten cel zarezerwowane będą środki z działania 2.1.

Jak czytamy na stronach NFOŚiGW, w zakresie konkursu nr 2/POIiŚ/9.1/2010 Fundusz dysponuje kwotą 58 mln zł. Maksymalna kwota dotacji dla projektu wynosi 30 mln zł, a minimalna wartość składanych wniosków to 10 mln zł.

Wnioski mogą składać przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego wraz z podmiotami im podlegającymi (związki, stowarzyszenia i porozumienia JST) oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Decyzji o wynikach konkursu można się spodziewać w I kwartale przyszłego roku (lista rankingowa), a ogłoszenie ostatecznych wyników Fundusz szacuje na III kwartał 2011.

Szczegółowy regulamin konkursu i komplet niezbędnych wniosków można znaleźć na stronach NFOŚiGW.


Red. Gramwzielone.pl