Inwestorzy muszą zweryfikować umowy o przyłączenie

Inwestorzy muszą zweryfikować umowy o przyłączenie
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Operatorzy sieci oraz inwestorzy realizujący projekty związane z odnawialnymi źródłami energii powinni zweryfikować kluczowe zapisy w umowach o przyłączenie.

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że operatorzy systemu elektroenergetycznego oraz podmioty inwestujące w odnawialne źródła energii, które mają podpisane umowy przyłączeniowe, powinni je zweryfikować pod kątem przyjętych w umowach terminów pierwszego wprowadzenia energii do sieci. Na weryfikację jest czas do 16 lipca br.

Regulator tłumaczy, że obowiązek weryfikacji umów o przyłączenie wynika z zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, które weszły w życie w czerwcu 2022 roku. URE wyjaśnia, że zgodnie z treścią art. 184d ust. 1 ustawy o OZE umowy o przyłączenie do sieci niewypowiedziane do dnia wejścia w życie nowych przepisów (15.06.2022 r.) z przyczyn, o których mowa w:

REKLAMA

  • art. 191 ust. 1 lub
  • art. 7 ust. 2a pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne,

w których termin na dostarczenie po raz pierwszy energii elektrycznej do sieci przypada przed 16 lipca 2024 r., zachowują moc do dnia określonego we wniosku wytwórcy o przedłużenie terminu, pod warunkiem, że termin na dostarczenie energii elektrycznej po raz pierwszy do sieci, określony we wniosku, nie będzie przypadał później niż 16 lipca br.

REKLAMA

Termin wprowadzenia energii do sieci obowiązkowy

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że zgodnie z ustawą Prawo energetyczne umowa o przyłączenie do sieci powinna zawierać co najmniej postanowienia określające: termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego parametrów, harmonogram przyłączenia, warunki udostępnienia przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia, przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie energii, ilości energii przewidzianej do odbioru, moc przyłączeniową, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie, a także okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

Umowa o przyłączenie powinna określać termin dostarczenia energii elektrycznej po raz pierwszy do sieci, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy (w przypadku morskich farm wiatrowych termin wynosi 120 miesięcy),

Regulator zaznacza, że niedostarczenie po raz pierwszy do sieci energii w terminie wskazanym w umowie o przyłączenie może być podstawą wypowiedzenia tej umowy.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.