Rozwój OZE według Ministerstwa Gospodarki

Jak rozwijać się będzie energetyka odnawialna w Polsce i na jakie wsparcie może liczyć ze strony kluczowej dla OZE instytucji, czyli resortu gospodarki? {więcej}

Ministerstwo Gospodarki formułuje politykę polskiego rządu w zakresie zielonej energetyki. Jest także instytucją, przez którą do polskich firm z sektora OZE przepływają unijne fundusze. W tym zakresie wdraża i zarządza najważniejszymi dla zielonej energii działaniami 9.4 czy 10.3.

To właśnie resort gospodarki przygotowuje słynny już Krajowy Plan Działań na rzecz OZE, czyli tzw. Action Plan – najnowszy i najpełniejszy dokument zawierający strategię rozwoju OZE i realizacji naszych zobowiązań w zakresie produkcji 15 proc. energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku.

REKLAMA

Jak zatem rozwijać się będzie polska branża zielonej energii i jak na ten rozwój chce wpłynąć Ministerstwo Gospodarki? Próbę odpowiedzi na to pytanie podjęła – w imieniu resortu – Iwona Głowacka, Naczelnik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii w Departamencie Energetyki MG, podczas Agrokonferencji 2010, zorganizowanej przez BGŻ we Wrocławiu.

Wprowadzając w temat rządowej strategii OZE, Głowacka zaznaczyła, iż najważniejszym dokumentem w zakresie rozwoju OZE w najbliższych latach jest Polityka Energetyczna Polski (PEP), a konkretnie załącznik „Program działań wykonawczych na lata 2009-2012”, który wyznacza ramy działania resortu gospodarki w zakresie OZE.

Jak podkreśliła Głowacka, rozwój energii odnawialnej jest priorytetem w zakresie polityki energetycznej polskiego rządu – m.in. ze względu na potrzebę zwiększania bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz dywersyfikacji źródeł energii.

Zadaniem Polski jest osiągnięcie 15-procentowego udziału OZE w produkcji energii do 2020 roku, natomiast w przypadku biopaliw, celem jest osiągnięcie ich 10-procentowego udziału w paliwach wykorzystywanych w transporcie.

Przedstawicielka resortu gospodarki przekonywała, że Polska posiada bardzo duży potencjał do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, jednak potencjał ten ogranicza wiele barier natury prawnej, administracyjnej czy ekonomicznej, takich jak dostęp OZE do sieci energetycznych.

REKLAMA

Naczelnik Wydziału OZE w MG poinformowała, iż powołano międzyresortowy zespół ds. realizacji Polityki Energetycznej Polski. W niedługim czasie powołane zostaną także dwa zespoły doradcze – pierwszy z nich skupi się na energetyce wiatrowej, a drugi – na energetyce wodnej. W skład zespołów wejdą, obok przedstawicieli resortów, także reprezentanci firm, stowarzyszeń i instytutów, a także samorządowcy.

Jak poinformowała Głowacka, jednym z najważniejszych projektów, którymi zajmie się wkrótce MG, będzie wdrożenie programu budowy biogazowni rolniczych. Niemniej jednak, kluczowa dla zwiększanie potencjału OZE w Polsce będzie – jej zdaneim – energetyka wiatrowa, która w 2030 roku może stanowić 45 proc. udziału w sektorze OZE, przy czym w 2020 roku potencjał energetyki wiatrowej w Polsce może osiągnąć 10 GW, czyli dziesięciokrotnie więcej niż obecnie.

Na początku tego roku rządowy Komitet ds. europejskich przygotował i przesłał do Brukseli  prognozę dojścia do 15-proc. udziału OZE w produkcji energii do 2020 roku i ten dokument był dla MG podstawą do przygotowania Krajowego Planu Działań w zakresie OZE, czyli prognozy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce do 2020 roku.

W celu opracowania tzw. Action Planu odbyło się kilkanaście konferencji z udziałem przedstawicieli poszczególnych branż, a do MG wpłynęło wiele uwag od ekspertów. To, zdaniem Głowackiej, opóźniło o kilka miesięcy przedstawienie finalnej wersji dokumentu i wysłanie go do Brukseli (według ostatnich zapowiedzi przedstawiciela MG podczas II Kongresu Energii Odnawialnej prace nad Action Planem zostały zakończone i dokument trafi lada dzień do Komisji Europejskiej).

Jak zaznaczyła Głowacka, formułując politykę dot. OZE, Ministerstwo Gospodarki musi pogodzić działanie poszczególnych lobby – z zakresu energetyki wodnej, biomasy, czy coraz silniejszego lobby występującego w interesie energetyki wiatrowej.

Głowacka przekonywała we Wrocławiu, że Polska jest w stanie osiągnąć 15-procentowy udział OZE w produkcji energii do 2020 roku, a nawet nieznacznie go przekroczyć. Przy czym najlepiej pod tym względem sytuacja przedstawia się ciepłownictwie i chłodnictwie, a najgorzej – w transporcie. Zdaniem przedstawicielki MG, kluczowy w rozwoju zielonej energii będzie udział samorządów – szczególnie w przypadku budowy biogazowni. Resort gospodarki rozpoczyna właśnie kampanię informacyjną mającą na celu propagowanie idei budowy tego rodzaju instalacji.

Ministerstwo pracuje też nad specjalnym przewodnikiem dla inwestorów, który ułatwi podejmowanie decyzji inwestycyjnych w obszarze zielonej energii. Przewodnik zostanie opublikowany na stronach MG być może jeszcze w grudniu.

Co więcej, Głowacka poinformowała, że w MG trwają końcowe prace nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o OZE przeniesie na grunt polskiego prawa założenia unijnej dyrektywy dot. zielonej energii. Dokument ma scalić wszystkie dotychczasowe ustawy i rozporządzenia, które podejmują temat energetyki odnawialnej – m.in. przejmie założenia dot. OZE z PEP. W ustawie unormowane zostaną także  mechanizmy wsparcia, w tym system zielonych certyfikatów.


pp, gramwzielone.pl