38 mld zł dotacji na OZE w perspektywie 2014-2020. Nabory ruszyły

38 mld zł dotacji na OZE w perspektywie 2014-2020. Nabory ruszyły
Sigma Finance

W nowym budżecie Unii Europejskiej w konkursach na inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną w Polsce, z których będzie można dofinansować projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii, do dyspozycji będą znacznie większe środki niż w poprzednim budżecie UE na lata 2007-2013. Jednocześnie zmieniły się zasady finansowania takich projektów a także weszła w życie ustawa o odnawialnych źródłach energii, która dodatkowo wprowadza szereg regulacji mających znaczenie dla ubiegania się o wsparcie dla inwestycji OZE.

Przygotowując się do nowej perspektywy 2014-2020 trzeba koniecznie wiedzieć: – jak dobrze przygotować projekt inwestycyjny w obszarze OZE od strony formalno-prawnej w zgodzie z definicja instalacji odnawialnego źródła energii ( aby uniknąć wykluczenia z systemu wsparcia po dniu 01.07.2016); – jak policzyć opłacalność takiej inwestycji w różnych wariantach realizacyjnych – co ma ogromne znaczenie w możliwości pozyskania źródła finansowania inwestycji zarówno w formie dotacji jak i wsparcia uczestnicząc w systemie aukcji; – kto i kiedy musi wyliczyć „efekt zachęty”  i jak to zrobić aby skutecznie tym samym potwierdzić , że instalacja kwalifikuje się do wsparcia ( inwestycyjnego lub operacyjnego); – jak określić maksymalny dopuszczalny pułap pomocy publicznej dla instalacji ( realizowanej po dniu 01.01.2016) w oparciu o zapisy art. 39 ustawy o odnawialnych źródłach energii – uwzględniając różne rodzaje wsparcia ( aspekt ten jest bardzo ważny również dla instalacji już istniejących , które korzystały dotychczas np., z systemu zielonych świadectw); – co od 01.01.2016 oznacza odnawialne źródło energii oraz instalacja oze ( znika pojęcie „źródła” – jakie funkcjonowało dotychczas); – kto i na co może złożyć wniosek o dotację UE (nie wszystkie koszty związane z inwestycją w odnawialne źródła energii są kwalifikowane do wsparcia). 

Co do zasady w nowej perspektywie unijnej na dofinansowanie w postaci DOTACJI mogą liczyć projekty oze polegające głównie na:

REKLAMA

1.  Budowie i przebudowie infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  budowie różnego rodzaju instalacji oze

2.  Budowie  lub  modernizacji  jednostek  wytwarzania  energii  elektrycznej  i cieplnej,  wykorzystujących  energię  słoneczną, biomasę, biogaz, energię wiatru oraz wody,

3.  Budowie  i  modernizacji  dystrybucyjnych  sieci  elektroenergetycznych  do przyłączenia nowych jednostek wytwórczych energii z OZE,

4.  Budowie lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne z OZE, niewymagających przesyłania jej na duże odległości,

5.  Poprawie sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki  wysokosprawnej  kogeneracji  z  OZE  (kogeneracja  rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach),

6.  Przyłącza  jednostek  wytwarzania  do  najbliższej  istniejącej  sieci  (w ramach budowy i modernizacji sieci) i inne.

Do wsparcia kwalifikować się będą inwestycje w jednostki OZE, których moc mieści się w zakresie: energia wodna (do 5 MWe), energia wiatru (do 5 MWe),  energia słoneczna (do 2 MWe/MWth),  energia geotermalna (do 2 MWth),  energia biogazu (do 1 MWe),  energia biomasy (do 5 MWth/MWe).

Kto będzie mógł uzyskać wsparcie?

REKLAMA

Wnioski mogą składać przedsiębiorstwa, osoby fizyczne, rolnicy, zakłady przetwórcze sektora rolno-spożywczego, jst, kościoły, związki wyznaniowe i inni

Wysokość dofinansowania

Projekty nieobjęte pomocą publiczną (np. jednostki samorządu terytorialnego, gminy) do 85 proc. wartości kosztów kwalifikowanych, natomiast projekty objęte pomocą publiczną (gdzie wnioskodawcą jest np. przedsiębiorca), w tym przypadku dotacja może wynieść do 80 proc. wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji OZE (z zachowaniem zasady maksymalnego dopuszczalnego pułapu pomocy publicznej oraz zasad intensywności wsparcia).

SIGMA FINANCE Spółka z o.o. od wielu lat skutecznie wspiera podmioty w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych, w tym z dziedziny energetyki odnawialnej ( energetyka wiatrowa, instalacje fotowoltaiczne). W wyniku naszego wsparcia merytorycznego skierowanego do przedsiębiorców, rolników, przetwórców, jst ; z udziałem środków UE w regionie Polski Wschodniej oraz Polski Centralnej w ostatnich kilku latach powstały projekty inwestycji o wartości około 108.615.221,00 złotych ( ok. 26 mln euro ), z czego dofinansowanie inwestycji w tych projektach obejmowało około 57.022.991,02 zł (ok. 13,9 mln euro). 

Jesteśmy również inwestorem realizującym skutecznie własne inwestycje i projekty oze z udziałem dotacji co sprawia, że nasza wiedza z tego obszaru jest pełna i wynika nie tylko z teoretycznie zdobytej wiedzy ale przede wszystkim z doświadczeń praktycznych związanych z pozyskiwaniem dotacji, realizacją inwestycji oze i skutecznego rozliczania projektów w ramach otrzymanego wsparcia. 

Więcej o dotacjach i innych aspektach wsparcia inwestycji oze – można dowiedzieć się wysyłając do nas zapytanie.

Kontakt:

  • Sigma Finance spółka z o.o. W-wa, tel. 22-2131954
  • Sigma Finance spółka z o.o. Biuro Inwestycji i Projektów Unijnych w Lublinie, tel. 81- 4594328,
  • adres email: sigmafinance@sigmafinance.pl
  • formularz kontaktowy na naszej stronie www.sigmafinance.pl

W niedługim czasie na naszej stronie każdy będzie mógł się dopisać do adresatów Newslettera OZE, w ramach którego na bieżąco otrzyma informację na temat aktualnych i planowanych naborów wniosków o dotacje UE na inwestycje OZE z terenu każdego z województw.

Anna Nazaruk, Prezes Zarządu Sigma Finance Sp. z o.o.        

artykuł sponsorowany