Kolejny koncern energetyczny zapowiada duży odpis aktywów

Kolejny koncern energetyczny zapowiada duży odpis aktywów
Enea press

Enea poinformowała, że w związku z zakończeniem prac związanych z testami na utratę wartości aktywów zgodnie z wymogami MSR 36 w ramach obszarów zajmujących się produkcją energii elektrycznej i energii cieplnej oraz produkcją węgla o dokonaniu odpisów aktualizujących bilansową wartość aktywów w tych segmentach.

W segmencie wytwarzania wyniki przeprowadzonych testów wskazują na utratę bilansowej wartości aktywów, która ujęta będzie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Enea na łączną kwotę 1 702,8 mln zł (elektrownie systemowe: 1 222,3 mln zł, obszar ciepło: 253,6 mln zł, OZE: 226,9 mln zł), z czego w ramach aktywów trwałych utratę wartości oszacowano na 1 501,6 mln zł.

W segmencie wydobycia łączna wartość oszacowanych odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych wyniesie 624,8 mln zł.

REKLAMA

Jak informuje Enea, w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 przeprowadzone testy wskazują konieczność ujęcia odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości udziałów w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. w wysokości 2.089,8 mln zł.

REKLAMA

Enea zwraca uwagę, iż „powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej”.

W segmencie wydobycia, wartości aktywów rozpoznane w wyniku alokacji ceny nabycia LW Bogdanka S.A. są zbieżne z wartościami użytkowymi aktywów oszacowanymi w trakcie testów na utratę wartości, dlatego odpisy z tytułu utraty wartości aktywów rzeczowych w segmencie wydobycia zostaną odniesione wyłącznie na wynik jednostkowy LW Bogdanka S.A. – informuje Enea.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów aktualizujących zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Enea S.A. i Grupy Kapitałowej Enea za rok 2015, których publikację zaplanowano na 21 marca 2016 roku.

gramwzielone.pl