Tauron Polska Energia ze stratą 3,5 mld zł

Tauron Polska Energia ze stratą 3,5 mld zł
Prezes Taurona Remigiusz Nowakowski. Fot. Tauron

Mimo osiągnięcia zysku, który w ujęciu EBITDA wyniósł 3,5 mld zł, grupa Tauron odnotowała w ubiegłym roku skonsolidowaną stratę netto w wysokości 1,8 mld zł. To efekt ujęcia odpisu aktualizacyjnego, który zmniejszył wartość aktywów wytwórczych oraz rezerw Taurona.

W minionym roku Grupa Tauron wypracowała prawie 18,4 mld zł przychodów ze sprzedaży, utrzymując poziom zbliżony do uzyskanego w 2014 r. Spadek przychodów, związany z wydzieleniem w grudniu 2014 r. ze struktury Grupy Tauron Zakładu Wytwarzania Nowa oraz Elektrowni Blachownia i przekazaniem ich do TAMEH Polska, został zrekompensowany wyższymi przychodami w segmentach Wytwarzanie (wzrost o 8,3 proc.), Dystrybucja (wzrost o 6,2 proc.) i Sprzedaż (wzrost o 4,6 proc.).

EBITDA Grupy uzyskana w 2015 r. wyniosła 3,5 mld zł, co jest wynikiem niższym o 4,6 proc. w porównaniu z 2014 r. Największy udział w strukturze EBITDA niezmiennie ma segment Dystrybucja (67 proc.), w dalszej kolejności Wytwarzanie (21 proc.) i Sprzedaż, który wygenerował ok. 11 proc. łącznej EBITDA Grupy.

REKLAMA

EBITDA segmentu Wytwarzanie była niższa rok do roku o prawie 5 proc., do czego – jak podaje Tauron – przyczyniły się przede wszystkim wyższe koszty związane z tworzeniem rezerwy na brakujące uprawnienia do emisji CO2, niższe przychody z operacyjnej rezerwy mocy oraz wydzielenie ZW Nowa do TAMEH Polska. Tauron informuje ponadto, że poprawa zyskowności w segmencie Dystrybucja skompensowała spadek EBITDA w segmencie Wydobycie wynikający z trudnej sytuacji w górnictwie, niższych cen sprzedanego węgla oraz wzrostu pozostałych kosztów operacyjnych.

EBITDA segmentu Dystrybucja wzrosła w porównaniu do roku 2014 o ponad 9 proc., wskutek rosnących wolumenów dystrybuowanej energii i wyższej o 4 proc. średniej stawce sprzedaży usługi dystrybucyjnej.

EBITDA za 2015 r. okazała się zbliżona do oczekiwań rynku. Wynikom sprzyjały dobre dane makro oraz rosnący popyt na energię, co znalazło odzwierciedlenie w wyższych wolumenach wytwarzania i dystrybucji energii. Korzystaliśmy również z trafnej strategii handlowej w zakresie sprzedaży energii przez segment Wytwarzanie. Ponieważ perspektywy na rok 2016 i kolejne lata stanowią duże wyzwanie dla całej branży, musimy szybko podjąć działania dostosowawcze. Rozpoczynamy realizację nowego, trzyletniego programu poprawy efektywności o wartości 1,3 mld zł – mówi Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Wynik EBITDA Grupy Tauron uzyskany w 2015 r. jest nieznacznie niższy w porównaniu z rokiem 2014. Niestety, Grupa zanotowała stratę netto wynikającą z przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów wytwórczych. Niekorzystna dla wytwórców energii sytuacja rynkowa spowodowała konieczność skorygowania wartości bilansowej nierentownych jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie. Nie ulega wątpliwości, że to czynniki rynkowe i regulacyjne będą stanowiły o długoterminowych perspektywach dla wytwarzania energii elektrycznej – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych.

W I kwartale 2016 r. przeprowadzono testy na utratę wartości aktywów w obszarze Wytwarzanie obejmującym produkcję energii elektrycznej i ciepła, w rezultacie których w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej Tauron ujęto odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz wartości firmy w segmencie Wytwarzanie o łącznej wartości ok. 3,6 mld zł. Odpisy dotyczyły bloków energetycznych o różnej mocy (w szczególności 200 MW i 150 MW), bloków opalanych biomasą i kogeneracyjnych.

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Tauron Polska Energia S.A. za 2015 r. ujęto odpis w wysokości 4,9 mld zł z tytułu utraty wartości aktywów trwałych oraz utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach Tauron Wytwarzanie S.A. oraz Tauron Ciepło Sp. z o.o.

REKLAMA

Jak tłumaczy Tauron, konieczność dokonania odpisów wynikała przede wszystkim z uwzględnienia w testach utrzymującej się, niekorzystnej dla wytwórców energii elektrycznej, sytuacji rynkowej.

Ponadto, w związku z odstąpieniem przez Elektrociepłownię Stalowa Wola S.A. od kontraktu z generalnym wykonawcą bloku parowo-gazowego w Stalowej Woli (projekt realizowany wspólnie z PGNiG), w sprawozdaniu jednostkowym i skonsolidowanym utworzono rezerwy na umowy związane z tym projektem w łącznej kwocie ok. 183 mln zł.

W związku z ujęciem odpisów aktualizacyjnych i rezerw strata netto Grupy Tauron w 2015 r. wyniosła 1,8 mld zł, a strata netto Tauron Polska Energia S.A. (spółka holdingowa) ok. 3,5 mld zł.

W listopadzie 2015 r. Tauron podpisał z konsorcjum banków umowę, na mocy której ustanowiono program emisji obligacji, z gwarantowanym objęciem przez banki, na łączną kwotę 6,27 mld zł.

Wartość programu jest jedną z najwyższych, jakie dotychczas udało się uzyskać jednorazowo na krajowym rynku bankowym, co potwierdza wiarygodność finansową Grupy – komentuje Tauron.

Nowy program emisji obligacji ma zwiększyć bezpieczeństwo finansowania programu inwestycyjnego w kolejnych latach oraz zapewnić źródło refinansowania długu w wysokości 3 mld zł zapadającego pod koniec 2016 r. W nowym programie dopuszczalny wskaźnik zadłużenia netto/EBITDA został zwiększony do 3,5x.

Na koniec grudnia 2015 r. wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął poziom 2,2x.

– Priorytetem dla Grupy będzie utrzymanie zdrowego bilansu, obecnego ratingu i przepływów pieniężnych wystarczających do realizacji zweryfikowanego programu inwestycyjnego Grupy. Przypomnę, że decyzje dotyczące poszczególnych projektów inwestycyjnych zapadały kilka lat temu, przy znacznie wyższych niż dzisiaj cenach energii i mniejszym udziale źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym. Obecnie, z uwagi na utrzymujący się od trzech lat niski poziom cen energii, konieczna jest analiza efektywności poszczególnych projektów, jak również wprowadzenie mechanizmów wsparcia źródeł konwencjonalnych – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych.

gramwzielone.pl