Czołowy producent energii w Polsce traci 1,88 mld zł

Czołowy producent energii w Polsce traci 1,88 mld zł
Fot. ZE PAK

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), jeden z największych producentów energii w Polsce, w wynikach finansowych za 2015 r. wykazał stratę netto na poziomie 1,88 mld zł. Jak podkreśla PAK, ta strata wynika z odpisów aktualizujących o takiej samej wartości.

Jak czytamy w raporcie PAK, łączna kwota odpisów aktualizujących wynikająca z testów na utratę wartości w sprawozdaniu skonsolidowanym sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej wyniosła 1,88 mld zł.

W 2015 r. PAK osiągnął przychody na poziomie 2,94 mld zł w porównaniu do 2,68 mld zł w roku 2014. EBITDA za ubiegły rok wyniosła 494 mln zł.

REKLAMA

PAK jest obecnie na etapie modernizacji swoich bloków. Modernizację dwóch z nich, w Elektrowni Pątnów, zakończono w ubiegłym roku, jednak remont dwóch kolejnych wstrzymano, co władze spółki tłumaczą trudną sytuacją finansową.  

Niestety w obliczu pogarszających się perspektyw dotyczących warunków zewnętrznych zmuszeni byliśmy wstrzymać kontynuację procesu modernizacyjnego. Naszą intencją jest uzgodnienie z bankami utrzymania możliwości finansowania dla dokończenia procesu modernizacyjnego czterech bloków w Elektrowni Pątnów. Jednak podejmując odpowiedzialne decyzje warunkujemy wznowienie tego procesu dopiero w momencie, gdy zaistnieją rozwiązania systemowe pozwalające na zapewnienie rentowności modernizowanym jednostkom wytwórczym – PAP cytuje list do akcjonariuszy wystosowany prezesa ZE PAK Aleksandra Grada.

W ubiegłym tygodniu sytuacja w PAK była przedmiotem dyskusji na plenarnym posiedzeniu Sejmu. Posłowie PO Tomasz Nowak i Andrzej Czerwiński pytali wiceministra energii Andrzeja Piotrowskiego, czy rząd zamierza podjąć działania mające na celu pomoc PAK.

Tomasz Nowak podkreślał konieczność zastosowania mechanizmów wsparcia dla energetyki, podając przykład PAK, która – jak komentował – w przeciwieństwie do innych producentów energii nie posiada sieci dystrybucji, z których „czerpane są obecnie największe przychody”. Jak zauważył, PAK, produkujący 7 proc. energii w skali kraju, „ze względu na trudne warunki rynkowe wstrzymuje konieczne remonty. Dodał, że pogarszanie się kondycji PAK może prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego w skali kraju i do wzrostu bezrobocia w powiecie konińskim.

REKLAMA

Z kolei Andrzej Czerwiński pytając o konkretne rozwiązania dla PAK, wskazywał, że jedną z opcji jest rynek mocy, ale mogą być też alternatywy, do których zaliczył kontrakty różnicowe.

Wiceminister energii Andrzej Piotrowski odnosząc się do sytuacji w PAK, ocenił, że nie można się spodziewać, że rząd „w jakiś szczególny sposób” wesprze tych graczy na rynku, którzy decydowali się na posiadanie źródeł wytwórczych bez inwestycji w dystrybucję. Wiceminister Piotrowski dodał, że problem PAK trzeba rozwiązać, ale to rozwiązanie nie może być incydentalne.

W 2015 roku elektrownie Grupy wyprodukowały 9,8 TWh energii elektrycznej. Dzięki aktywności na rynku energii sprzedaż była wyższa od produkcji własnej i w minionym roku wyniosła 14,9 TWh.

Grupa ZE PAK jest piątym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych oraz ilości wytwarzanej energii elektrycznej, z udziałem wynoszącym około 7,1 proc. w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej za 2014 r.

Grupa ZE PAK to drugi w Polsce wytwórca energii elektrycznej z węgla brunatnego, z udziałem energii elektrycznej wytworzonej w oparciu o zasoby węgla brunatnego na poziomie około 97 proc. (stan na koniec 2014 roku). 

Aktywa wytwórcze Grupy ZE PAK obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym zlokalizowane w centralnej Polsce, w województwie wielkopolskim. Są to: Elektrownia Pątnów II, wyposażona w pierwszy w Polsce blok energetyczny na parametry nadkrytyczne, Elektrownia Pątnów I, Elektrownia Konin oraz Elektrownia Adamów. Dzięki przejęciu kopalń węgla brunatnego, Grupa ZE PAK posiada zabezpieczony dostęp do węgla brunatnego dla swoich jednostek wytwórczych.

Na koniec 2014 r. łączna moc elektryczna brutto elektrowni Grupy ZE PAK wyniosła 2,462 GWe, co stanowiło około 6,25 proc. mocy zainstalowanej elektrowni w Polsce. W tym samym czasie łączna osiągalna moc cieplna brutto elektrowni ZE PAK wynosiła 451,8 MWt, a produkcja ciepła w 2014 roku wyniosła łącznie około 1978 TJ netto.

gramwzielone.pl