Dotacje na OZE w woj. lubelskim. Wkrótce nabór wniosków

Dotacje na OZE w woj. lubelskim. Wkrótce nabór wniosków
Images of Money, flickr cc

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Działanie 4.1 pt. Wsparcie wykorzystania OZE.

Dofinansowanie otrzymać można na budowę i przebudowę infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, budowę lub modernizację jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię wiatru oraz wody, przy czym w ramach Działania brak jest możliwości budowy nowych małych elektrowni wodnych. Dopuszczona jest jedynie modernizacja już istniejących.

Dofinansowanie można również przeznaczyć na budowę lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne z OZE, niewymagające przesyłania na duże odległości, poprawę sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach), przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci (w ramach budowy i modernizacji sieci) oraz na budowę i modernizację dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE.

REKLAMA
REKLAMA

Maksymalny poziom dofinansowania to 85 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

Wnioskodawcami mogą być jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Jak informuje firma Europrojekty Consulting, wnioski będzie można składać w terminie od 29 kwietnia do 14 czerwca 2016 r. 

gramwzielone.pl