Stanowisko URE ws. bilansowania handlowego energii z OZE

Stanowisko URE ws. bilansowania handlowego energii  z OZE
Vestas press

Urząd Regulacji Energetyki przedstawił stanowisko na temat zasad bilansowania handlowego energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z ustawą o OZE. 

URE informuje, że zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o OZE, cena zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 42 ust. 1 i 5, wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, nie zawiera opłaty za bilansowanie handlowe, a zgodnie z art. 92 ust. 2, koszty bilansowania handlowego energii wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW pokrywają w całości sprzedawcy zobowiązani.

URE podkreśla, że „ustawodawca w ustawie OZE uregulował tylko kwestie dotyczące bilansowania handlowego dla jednostek do 500 kW”, a „ustawa nie określa odmiennych od standardowych zasad rozliczania kosztów bilansowania handlowego dla jednostek o mocy 500 kW i większej”, „w pozostałym zakresie pozostawiając to regulacjom (zasadom) ogólnym, które zostały określone w ustawie – Prawo energetyczne”.

REKLAMA

Urząd wnioskuje: „uwzględniając fakt, że ustawa o OZE nie określiła odmiennie od regulacji zawartych w ustawie Prawo energetyczne zasad bilansowania dla jednostek o mocy 500 kW i więcej, to takie jednostki wytwórcze mogą zostać obciążone kosztami bilansowania”.

REKLAMA

Jednocześnie zakres ukształtowania omawianego obowiązku publicznoprawnego, o którym mowa w art. 42 ust. 2 uOZE pozwala na przyjęcie, że regulacje prawne przyjęte w uOZE, odnoszące się do kwestii ustalania zasad bilansowania handlowego, w tym również dotyczące wynikających z niego kosztów, są immanentnie związane z przedmiotem umowy sprzedaży, której obowiązek zawarcia – przez sprzedawcę zobowiązanego (obecnie sprzedawcę z urzędu) wynika z normy określonej w art. 42 ust. 1 i 2 uOZE – czytamy w stanowisku URE. 

URE zastrzega jednocześnie, że „wytwórcy mają – co do zasady – prawo wyboru innego podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe, bądź w określonych przypadkach mogą tę funkcje wypełniać samodzielnie, a opłaty powstałe w związku ze świadczoną usługą nie powinny być ustalane dowolnie, ale winny odzwierciedlać rzeczywiste koszty jej świadczenia”.

Wobec powyższego URE uznaje za „nieuzasadnione” praktyki polegające na uzależnianiu zawarcia z wytwórcami energii odnawialnej umowy sprzedaży energii elektrycznej, od uregulowania kwestii dotyczących bilansowania handlowego tylko ze sprzedawcą z urzędu, w której sprzedawca arbitralnie określi opłatę z tego tytułu – albo polegające na określaniu akceptowalnych tylko dla sprzedawcy zasady bilansowania handlowego w sytuacji wyboru innego niż sprzedawca podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (np. żądania złożenia 90-dniowego grafiku bez możliwości jakiejkolwiek korekty).

Link do stanowiska URE w ws. bilansowania handlowego. 

gramwzielone.pl