Potrzebna definicja magazynów energii

Potrzebna definicja magazynów energii
Fot. Sonnenbatterie

W raporcie pt. Solar and Storage europejskie stowarzyszenia branży fotowoltaicznej (SolarPower Europe), pomp ciepła (EPIA) oraz producentów baterii (Eurobat) zwracają uwagę na to jak korzystny wpływ na europejski rynek energii i na kieszenie konsumentów mogą mieć magazyny energii. Jednocześnie autorzy raportu podkreślają, że magazyny energii nie posiadają na razie nawet wspólnej unijnej definicji.

W raporcie pt. Solar and Storage czytamy, że magazynowanie energii może służyć jako technologia łącząca sferę energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodzenia, ale także transportu. Aby jednak uwolnić potencjał magazynów energii, SolarPower Europe, EPIA i Eurobat apelują o przyjęcie unijnej definicji magazynowania energii (obecnie na poziomie Unii Europejskiej takiej, wpisanej do prawa UE definicji nie ma, co utrudnia rozwój tej technologii), o stworzenie standardów autokonsumpcji i usunięcie barier w jej rozwoju (m.in. dodatkowych opłat czy podatków), a także chcą wprowadzenia mechanizmów wynagradzania elastyczności oferowanej dzięki możliwości magazynowania energii w czasie nadprodukcji i oddawania jej w czasie niewystarczającej podaży.

Rynek energii elektrycznej powinien lepiej wynagradzać elastyczne aktywa. Mechanizmy jego funkcjonowania powinny zapewniać, że usługi oferowane operatorom sieci dzięki magazynowaniu i fotowoltaice są odpowiednio uznawane i wyceniane – komentuje SolarPower Europe.

REKLAMA

SolarPower Europe powołuje się przy tej okazji na dokumenty Komisji Europejskiej z COP21, w których wskazuje się, że za 15 lat prawie połowa energii elektrycznej w Europie będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych, a także na raport operatora ENTSO-E, z którego wynika, że już w 2025 roku 22 kraje UE będą posiadać w swoich miksach energii elektrycznej ponad 50-procentowy udział OZE. 

REKLAMA

W opinii SolarPower Europe, już w 2020 r. udział fotowoltaiki w unijnej konsumpcji energii elektrycznej sięgnie 8 proc., a w roku 2030 – 15 proc. – W połączeniu ze wzrostem generacji ze źródeł wiatrowych będzie to wymagać znacznie bardziej elastycznego systemu, aby w najlepszy sposób wykorzystać zerowe koszty marginalne, które oferują źródła odnawialne. (…) Poprzez wykorzystanie taniej energii odnawialnej, gdy jest ona dostępna, magazynowanie energii może uczynić system energetyczny bardziej efektywnym kosztowo. Poprzez przyjmowanie nadwyżek i ograniczanie wzrostu cen w szczycie, magazynowanie będzie także równoważyć ceny energii w porze dnia  – komentuje SolarPower Europe.

Wykres przedstawiający dzienne profile konsumpcji (kolor jaśniejszy dla gospodarstw domowych) oraz generację z wykorzytsaniem wiatru (kolor niebieski) i słońca (kolor żółty) dla Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii, dla przykładowych dni w styczniu w latach 2011, 2020 oraz 2030 (prognoza SolarPower Europe): 

Najnowszy raport SolarPower Europe, EPIA i Eurobat pt. Solar and Storage na temat magazynowania energii jestdostępny pod tym linkiem. 

gramwzielone.pl