Biogaz rolniczy – produkcja i wykorzystanie

Biogaz pozyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy należy do odnawialnych źródeł energii cieszących się silnym wsparciem Unii Europejskiej. {więcej}

Polityka UE w tym zakresie ma ścisły związek ze światową strategią przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz zmniejszania emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery. Pozyskiwanie energii w biogazowniach rolniczych rozwiązuje problem składowania odpadów, ograniczając jednocześnie emisję wysokich stężeń metanu, pochodzących z fermentacji wolno składowanej biomasy. Przetwarzanie substancji organicznych może też stanowić źródło cennego nawozu dla rolnictwa.

W Polsce biogaz pochodzenia rolniczego stanowi marginalny udział w bilansie energetycznym kraju, co wynika z faktu, że aktualnie w eksploatacji znajduje się jedynie 5 biogazowni rolniczych – 4 obiekty należące do firmy Poldanor S.A. oraz jedna instalacja będąca własnością spółki Agrogaz.

REKLAMA

Według danych Instytutu Energii Odnawialnej w realizacji znajduje się obecnie kilkaset projektów biogazowi rolniczych na różnym etapie rozwoju, toteż wkrótce można spodziewać się oddania do użytku kolejnych obiektów.

REKLAMA

Nowe szanse rozwoju rynku biogazowego stwarza Dyrektywa UE, 2009/28/WE z 5 czerwca 2009 o promocji odnawialnych źródeł energii, zobowiązująca Polskę do osiągnięcia 15% udziału OŹE w końcowym zużyciu energii w 2020 r. Konstrukcja nowego celu ilościowego w odniesieniu do „zużycia energii” daje szanse rozwoju sektorowi biogazu, który może znaleźć bezpośrednie i pośrednie zastosowanie na wszystkich trzech rynkach końcowych nośników energii (energia elektryczna, ciepło, transport).

Ogłoszenie przez rząd planu wdrożenia dyrektywy – tzw. „Planu działań w zakresie energetyki odnawialnej do 2020 r.”, spodziewane jest do końca czerwca 2010 r. Ponadto, Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt programu Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne, gdzie zostały przedstawione bardziej szczegółowe ramy rozwoju biogazu w najbliższych latach, zmniejszające ryzyko polityczno-prawne. Rząd chce, żeby do 2020 roku powstało w Polsce około 2 tys. biogazowni rolniczych o łącznej mocy 2.000-3.000 MW.


Źródło: Mazowiecka Agencja Energetyczna