Narodowa Rada Rozwoju za zwiększeniem udziału OZE w rolnictwie

Narodowa Rada Rozwoju za zwiększeniem udziału OZE w rolnictwie
Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju. Fot. Kancelaria Prezydenta RP.

W środę w Pałacu Prezydenckim odbyło się V posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju pod tytułem Wieś i rolnictwo. Problemy, zagrożenia, szanse. Wśród ośmiu rekomendacji, które sformułowała na nim NRR, znajdziemy postulat większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w polskim rolnictwie. 

Wśród kilku prezentacji przeprowadzonych podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim przez członków Narodowej Rady Rozwoju swoje wystąpienie miał również Grzegorz Wiśniewski. Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej w prezentacji pt. Zmiana paradygmatu w energetyce – rolnik podmiotem i producentem energii wskazywał na konieczność wykorzystania potencjału OZE na obszarach wiejskich.

 W obowiązującym obecnie paradygmacie – dotychczasowym modelu i koncepcji rozwoju energetyki, rolnik jest wyłącznie klientem, który płaci za energię lub dostarcza innym podmiotom „wolne zasoby” – przestrzeń i związane z nią odnawialne zasoby energii dla energetyki. Jednakże w znikomym stopniu korzysta on na wartości dodanej, która pojawia się zwykle poza obszarami wiejskimi i rolnictwem, na dalszych etapach łańcucha przetwórczego – komentował Grzegorz Wiśniewski (cyt. za wnp.pl). 

REKLAMA

Prezes IEO dodał, że wykorzystanie potencjału źródeł odnawialnych przez rolników powinno zostać umożliwione przez „nadanie rolnikowi prawa do wytwarzania energii z OZE i swobodnego dysponowania nią – na potrzeby własne, na sprzedaż do sieci – w formie wprowadzenia w życie tzw. taryf gwarantowanych”. Grzegorz Wisniewski zwrócił ponadto uwagę na konieczność przygotowania rządowego programu rozwoju OZE w rolnictwie.

REKLAMA

– W ocenie IEO, rolnik na rynku energii to obecnie wyłącznie klient, energetyka rolnicza jest marginalizowana i podporządkowania energetyce zawodowej. Sytuację poprawić może jedynie zmiana paradygmatu w energetyce polegająca na uwzględnieniu potencjału i waloryzacji ziemi rolnej w wykorzystaniu OZE, dowartościowaniu rolnika jako aktywnego klienta – prosumenta na rynku energii, oraz nadaniu rolnikowi prawa do wytwarzania energii z OZE i swobodnego dysponowania nią w formie taryf gwarantowanych, sprawdzonego rozwiązania w rolnictwie innych krajów. Same taryfy gwarantowane jednak nie wystarczą, a rozwiązanie problemu energetycznej dyskryminacji rolników wymaga rządowego programu rozwoju wykorzystania OZE na obszarach wiejskich – uważa Grzegorz Wiśniewski.

Jak informuje wnp.pl, prezes IEO podczas swojej prezentacji w Pałacu Prezydenckim ocenił, że „w przypadku budowy systemu fotowoltaicznego do produkcji energii elektrycznej przez rolnika dochodowość z hektara może sięgnąć maksymalnie nawet 500 tys. zł , a w przypadku uprawy biomasy energetycznej i jej sprzedaży ta dochodowość to maksymalnie tylko około 5 tys. zł/ha”.

Podczas ostatniego spotkania NRR na konieczność rozwoju energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich zwrócili uwagę też inni członkowie Rady – prof. Jacek Zimny oraz prof. Mirosław Parol. Jak czytamy w sprawozdaniu Kancelarii Prezydenta RP z ostatniego posiedzenia NRR, „wysokie koszty zaopatrzenia rolnictwa w paliwa i energię przekładają się na koszty żywności i uderzają w konkurencyjność polskiego rolnictwa, bilans handlowy i bezpieczeństwo żywnościowe kraju”.

gramwzielone.pl