Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie może zostać prosumentem

Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie może zostać prosumentem
erhard renz, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki potwierdził, że zgodnie z obowiązującą treścią ustawy o OZE, preferencje, z których mogą korzystać przy inwestycjach w domowe mikroinstalacje OZE osoby fizyczne, nie mogą objąć osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Na defekt ustawy o OZE wykluczający z inwestycji prosumenckich osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zwrócił uwagę nasz czytelnik, który zgłosił swojemu OSD chęć przyłączenia domowej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Operator wykluczył jednak taką możliwość, wskazując, że prowadzi on działalność gospodarczą i wobec tego nie można przyłączyć instalacji fotowotlaicznej w jego domu na preferencyjnych zasadach, które obejmują osoby wskazane w art. 4 ustawy o OZE.

Zgodnie z ust. 1 art. 4 ustawy o OZE „wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji będący osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej regulowanej ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, który wytwarza energię elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby, może sprzedać niewykorzystaną energię elektryczną wytworzoną przez niego w mikroinstalacji i wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej”.

REKLAMA

W ustępie 2 art. 4 tej ustawy czytamy ponadto, że „wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w ust. 1, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”.

Wśród regulacji obejmujących inwestorów wskazanych w art. 4 ustawy o OZE jest m.in. wskazany w art. 41 obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórcę i rozliczenia jej zgodnie z ustępem 14 art. 41, który opisuje system półrocznego bilansowania – czyli system, z którego obecnie korzystają prosumenci eksploatujący domowe mikroinstalacje OZE.

Dla podmiotów wskazanych w art. 4 ustawy o OZE ustawodawca przewidział szereg udogodnień związanych z przyłączeniem i eksploatacją domowej mikrointsalacji OZE. Problem w tym, że literalna interpretacja tej ustawy prowadzi do wniosku, że z tych udogodnień nie mogą skorzystać osoby fizyczne chcące zamontować domową mikroinstalację, które prowadzą działalność gospodarczą. Ta działalność nie musi być nawet prowadzona w miejscu planowanej inwestycji i może być zarejestrowana np. w zupełnie innym mieście – tak jak w przypadku naszego czytelnika, który spotkał się z odmową przyłączenia domowej mikroinstalacji.

REKLAMA

Tą interpretację, wykluczającą z podmiotów wskazanych w art. 4 ustawy o OZE osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, potwierdził w odpowiedzi na zapytanie Gramwzielone.pl Urząd Regulacji Energetyki.

– Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca) powinna być uważana za taki podmiot w rozumieniu ustawy OZE również, gdy charakter tej działalności gospodarczej pozostaje bez związku z energetyką. W związku z tym przedsiębiorca, który rozdzielił oba miejsca (tj. miejsce prowadzenia działalności gosp. i miejsce położenia mikroinstalacji), nie będzie uważany z tego powodu za osobę fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej, o której mowa w art. 4 ust. ustawy OZE – poinformował portal Gramwzielone.pl Departament Strategii i Komunikacji Społecznej URE.

Ekspert ds. prawa energetycznego Maciej Szambelańczyk, radca prawny, partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, w wypowiedzi dla portalu Gramwzielone.pl wskazuje, że „działalność polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej z OZE w mikroinstalacji tylko wtedy nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, gdy zajmuje się nią wytwórca – będący osobą fizyczną – niewykonujący jakiejkolwiek innej działalności gospodarczej w rozumieniu tej ustawy”.

Jego zdaniem interpretacja obowiązujących przepisów prowadzi do wniosku, że „podjęcie lub prowadzenie jakiejkolwiek innej działalności gospodarczej, nawet niezwiązanej z działalnością w sektorze energetycznym, będzie powodowało, iż wyżej wskazany wytwórca będzie traktowany także w zakresie wytwarzania energii jako przedsiębiorca i nie będzie mógł korzystać z ułatwień przewidzianych dla wytwórców nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. prosumentów)”.

Jednocześnie prawnik z kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński zwraca uwagę, że z preferencji dla podmiotów montujących mikroinstalacje OZE, które definiuje art. 4 ustawy o OZE, mogą skorzystać inwestorzy będący osobami fizycznymi, którzy zajmują się m.in. działalnością wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, czy wynajmowaniem przez rolników pokoi, sprzedażą posiłków domowych i świadczeniem w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego. Radca prawny Maciej Szambelańczyk wskazuje, że w takich przypadkach nie stosuje się przepisów z art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

gramwzielone.pl