URE podał średnią cenę energii za I kwartał 2016 r.

URE podał średnią cenę energii za I kwartał 2016 r.
Eva Cristescu, flickr cc

Działając na podstawie art. 49a ust. 8 ustawy Prawo energetyczne, URE podał, że średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej na zasadach innych niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 tej ustawy, za I kwartał 2016 r. wyniosła 169,13 zł/MWh.

Przy obliczeniu tej ceny Urząd Regulacji Energetyki uwzględnił dane z realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej do spółek obrotu zawartych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, zobowiązanych do sprzedaży części wytworzonej energii elektrycznej w sposób określony w art. 49a ust. 1 i 2 ustawy – Prawo energetyczne.

REKLAMA

Ta cena nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia i obliczono ją na podstawie danych przekazanych przez wytwórców i obejmujących sprzedaż energii elektrycznej w tym okresie o łącznym wolumenie 14,56 TWh.

REKLAMA

Podana przez Urząd Regulacji Energetyki średnia kwartalna cena energii elektrycznej za ostatni kwartał 2015 r., obliczona zgodnie z w/w zasadami, wyniosła natomiast 171,87 zł/MWh i była niższa niż podana przez URE cena energii sprzedawanej na takich samych zasadach za III kwartał 2015 r., w którym wyniosła 174,74 zł/MWh.

gramwzielone.pl