Dotacje na energię odnawialną w woj. podlaskim

Dotacje na energię odnawialną w woj. podlaskim
Images of Money, flickr cc

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Dotację z działania 5.1 w ramach RPO dla woj. podlaskiego można przeznaczyć na inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej.

W ramach działania 5.1 przewidziano maksymalną moc jednostkową dla następujących rodzajów OZE: energia wodna – do 5 MWe, energia wiatru – do 5 MWe, energia słoneczna – do 2 MWe/MWt, energia geotermalna – do 2 MWt, energia biogazu – do 1 MWe, a także energia biomasy – do 5 MWt/MWe.  W ramach działania 5.1 nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem.

REKLAMA

Budżet konkursu w ramach działania 5.1 z RPO dla woj. podlaskiego wynosi 80 mln zł, z czego 50 mln zł można przeznaczyć na projekty dotyczące budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE oraz infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw, natomiast 30 mln zł może trafić na projekty dotyczące budowy oraz modernizacji sieci dystrybucyjnych.

REKLAMA

Maksymalny udział dofinansowania z Unii Europejskiej nie może przekroczyć 85 proc.

O dofinansowanie mogą się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii, producenci rolni, grupy producenckie, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, (nie wymienione wyżej), podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych, a także operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD).

Wnioski będzie można składać od 30 maja do 15 lipca 2016 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia tego konkursu to październik 2016 r.

Lipcowy nabór będzie już drugim w ramach działania 5.1 z RPO dla Podlasia z nowego budżetu UE na lata 2014-2020. Pierwszy nabór wniosków przeprowadzono pod koniec ubiegłego roku. Jego wyniki miały być znane wstępnie w kwietniu br., jednak jeszcze nie zostały ogłoszone. Budżet pierwszego konkursu w ramach działania 5.1 był niższy i wyniósł 50 mln zł. 

gramwzielone.pl