Konkurencja dla TGE. Dwóch nowych operatorów rynku energii

Konkurencja dla TGE.  Dwóch nowych operatorów rynku energii
Bert K, flickr cc

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że spółki EXPEX SPOT SE oraz Nord Pool Spot AS zostały tzw. Nominowanymi Operatorami Rynku Energii Elektrycznej na terenie Polski. Dotychczas tą funkcję pełniła tylko Towarowa Giełda Energii.

Na początku lutego br. Prezes URE otrzymał zawiadomienie, że spółka EPEX SPOT SE skorzystała z prawa oferowania usług Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) na obszarze Polski (tzw. usługa paszportowa) w związku z wyznaczeniem tej spółki na Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej we Francji. Ponieważ nie stwierdzono podstaw do odrzucenia tych usług, od 5 kwietnia 2016 r. EPEX SPOT SE może oferować usługi NEMO w Polsce.

Jak informuje URE, Instytucję Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (angielski skrót: NEMO) reguluje Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/1222 z 24 lipca 2015 r., w którym zawarto wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi do prowadzenia jednolitego mechanizmu łączenia europejskich rynków energii dnia następnego i dnia bieżącego.

REKLAMA

Zgodnie z rozporządzeniem w każdym państwie członkowskim UE w terminie do 14 grudnia 2015 roku wyznaczany jest na początkowy okres czterech lat przynajmniej jeden NEMO do przeprowadzenia jednolitego łączenia rynków dla obszaru rynkowego danego kraju. O wyznaczenie na operatora NEMO na polskim rynku wystąpiła w ubiegłym roku Towarowa Giełda Energii (TGE).  Efektem przeprowadzonego postępowania była decyzja Prezesa URE z 2 grudnia 2015 r. o uznaniu TGE za NEMO na obszarze Polski.

REKLAMA

URE informuje, że z kolejnym wnioskiem w październiku 2015 r. wystąpiła spółka Nord Pool Spot AS z siedzibą w Norwegii. Efektem tego postępowania była decyzja z dnia 22 kwietnia 2016 r. o wyznaczeniu tej spółki na NEMO dla polskiego obszaru rynkowego.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi na rynkach dnia następnego i dnia bieżącego, w tym katalog kryteriów, które musi spełniać NEMO. Oceny stopnia wypełnienia tych kryteriów dokonuje organ regulacyjny lub inny właściwy organ państwa członkowskiego i wyznacza NEMO (ewentualnie odwołuje lub zawiesza NEMO). Każde zainteresowane państwo członkowskie zapewnia wyznaczenie co najmniej jednego NEMO w każdym obszarze rynkowym na swoim terytorium. NEMO wyznacza się na początkowy okres czterech lat. 

Niezależnie od powyższego, NEMO wyznaczony w jednym państwie członkowskim ma prawo oferować usługi obrotu energią na rynkach dnia następnego i dnia bieżącego z dostawą do innego państwa członkowskiego, przy czym musi powiadomić organ wyznaczający innego państwa członkowskiego o swoim zamiarze dwa miesiące przed rozpoczęciem operacji. Odrzucenie takiego wniosku jest możliwe tylko w przypadkach wymienionych w art. 4 ust. 6. Rozporządzenia 2015/1222.

red. gramwzielone.pl