Spółdzielnie energetyczne, klastry, zmiany dla prosumentów. Poprawki do ustawy o OZE

Spółdzielnie energetyczne, klastry, zmiany dla prosumentów. Poprawki do ustawy o OZE
Fot. Kancelaria Sejmu RP

Wczoraj na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa posłowie PiS zgłosili 53 poprawki do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. W poprawkach tych znajdziemy m.in. problematyczne regulacje dotyczące rozszerzenia możliwości współspalania, ale też zmiany dotyczące klastrów energetycznych i instalacji hybrydowych. Poporawki mają wprowadzić ponadto do ustawy o OZE nowy podmiot określany jako spółdzielnie energetyczne. W nowych propozycjach znajdziemy też rozwiązania, które mogą ułatwić funkcjonowanie prosumentów i mikroinstalacji.  

Biomasa

Pierwsza ze zgłoszonych wczoraj poprawek ma zmienić definicję biomasy lokalnej. W nowym brzmieniu ma ona oznaczać „biomasę pochodzącą z upraw energetycznych, a także odpady lub pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego jej produkty, zboża inne niż pełnowartościowe, pozyskane w sposób zrównoważony (…)”. Jak czytamy w uzasadnieniu, ta poprawka ma prowadzić do zwiększenia przychodów rolników oraz lokalnych producentów biomasy rolniczej.

REKLAMA

Współspalanie

Kolejna proponowana poprawka ma zmienić definicję instalacji spalania wielopaliwowego. Jak czytamy w uzasadnieniu tej poprawki, zmiana ma na celu zwiększenie wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego w takich instalacjach. Dodatkowo nowa definicja ma zwiększyć możliwości wykorzystania do współspalania paliw zawierających biomasę odpadową czy frakcje ulegające biodegradacji.

Instalacje hybrydowe

Kolejna z poprawek w części definicji ma zmienić definicję hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii. Wprowadzana zmiana ma na celu doprecyzowanie w definicji, która wcześniej znalazła się w pierwotnym projekcie nowelizacji, że energia oddawana z instalacji magazynowania, wchodzącej w skład definicji hybrydowej, będzie również traktowana jako energia z OZE.

Zgodnie z proponowaną definicją, cechą hybrydowej instalacji OZE ma być zapewnienie odbiorcy „stałego dostępu do energii elektrycznej”, a składać się na nią mają co najmniej dwie instalacje OZE, różniące się charakterystyką dyspozycyjności.

Klastry (już nie mikroi makroklastry)

W miejsce mikro- i makroklastrów proponuje się wprowadzenie jednej definicji klastra energetycznego, którego obszar działania nie może przekroczyć granic jednego powiatu. 

Operator sieci dystrybucyjnej ma zawierać umowę o świadczenie usług dystrybucji z tzw. koordynatorem klastra.

Spółdzielnie energetyczne

Autorzy poprawek proponują wprowadzenie definicji spółdzielni energetycznej rozumianej jako podmiot, którego przedmiotem działalności jest wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu na potrzeby własne lub jej członków: 1) energii el. w instalacjach OZE o łącznej mocy nie większej niż 10 MW lub 2) biogazu w instalacjach OZE o rocznej wydajności nie większej niż 40 mln m3 lub 3) ciepła w instalacjach OZE o łącznej mocy osiągalnej w skojarzeniu nie większej niż 30 MW. Tak zdefiniowane spółdzielnie miałyby funkcjonować w ramach sieci dystrybucyjnej, gazowej lub ciepłowniczej na obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

URE na wniosek spółdzielni energetycznej ma uznawać, że stworzony przez nią system jest zamkniętym systemem dystrybucyjnym, jeśli system ten dostarcza energię wyłącznie dla członków spółdzielni, a liczba jego użytkowników jest mniejsza niż 1000, a także gdy z tego systemu nie są zaopatrywani odbiorcy nieposiadający umowy kompleksowej.

Takie podmioty, posiadające zamknięte systemy dystrybucyjne, mają być zwolnione z szeregu obowiązków, w tym z przedkładania URE do zatwierdzenia taryf, jeśli dana taryfa nie będzie wyższa niż najwyższa taryfa wyznaczona przez URE dowolnemu OSD w poprzednim roku.

Kategoria spółdzielni energetycznych ma być wyodrębniona w systemie aukcyjnym.

Prosumenci i mikroinstalacje

REKLAMA

Dopuszczona ma być możliwość kupowania energii przez prosumentów wyłącznie na podstawie umowy kompleksowej. Z definicji prosumenta ma być wyłączona możliwość zużycia energii na potrzeby własne związane z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Kolejna poprawka to ujednolicenie współczynnika w systemie upustów do 0,7 dla wszystkich mikroinstalacji należących do prosumentów spełniających definicję ustawy o OZE. Rozliczanie w systemie upustów ma być obligatoryjne, a nie fakultatywne. Upustom mają podlegać opłaty zmienne, ale nie stałe.

Wprowadzenie energii do sieci przez prosumentów nie mają być traktowane jako sprzedaż w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Pobierana energia (zgodnie z rozliczeniem w systemie upustów) „ma być zużyciem energii wyprodukowanej przez prosumenta” zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym. W efekcie różnica ilości energii wprowadzonej wobec pobranej przez prosumenta ma nie stanowić przedmiotu opodatkowania akcyzą.

Poprawki mają doprecyzować ponadto datę rozliczania energii. – Określenie rocznego okresu bilansowania do daty rozliczenia może być przyczyną reklamacji klientów, wynikających z faktu, że rozliczenie odbywa się po odczycie licznika, w terminie, który nie jest ściśle określony. Wskazanie daty odczytu z bieżącego okresu rozliczeniowego, jako daty odniesienia, daje precyzyjnie określone warunki, niezależnie od czynników subiektywnych – czytamy w uzasadnieniu.

Okres wsparcia systemem upustów ma być wydłużony z wpisanych wcześniej do projektu 10 lat do 15 lat, ale nie dłużej niż do końca 2035 r. Okres ten ma być naliczany od dnia pierwszego wprowadzenia energii do sieci OSD.

Poprawki doprecyzowują też, że koszty bilansowania handlowego energii el. z mikroinstalacji mają ponosić w całości sprzedawcy zobowiązani. Ta sama zasada ma dotyczyć również instalacji OZE o mocy do 500 kW.

Kolejna z poprawek ma doprecyzować, że z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej zwolnieni są również wytwórcy energii w mikroinstalacjach biogazu rolniczego.

Jedna z poprawek wprowadza możliwość zmniejszenia przez OSD lub nawet odłączenia od sieci mikroinstalacji o mocy powyżej 10 kW w sytuacji określonej w poprawce jako „zagrożenie bezpieczeństwa pracy tej sieci”.

Korzyści dla biogazowni

Jedna z poprawek doprecyzowujących obowiązki w ramach systemu świadectw pochodzenia zakłada wyszczególnienie osobnego obowiązku umorzenia certyfikatów za energię wyprodukowaną w biogazowniach rolniczych – do poziomu 0,65 proc. na rok 2016. To ma poprawić kondycję finansową właścicieli biogazowni rolniczych. Udział w obowiązku OZE na kolejne lata minister energii będzie mógł zmieniać co roku do 31 sierpnia.

Kolejna z poprawek dotyczy też korzystnych dla biogazowni zmian w systemie aukcji. Zakłada się, że cena referencyjna w aukcjach organizowanych w latach 2016-2018 nie będzie mogła być niższa dla biogazowni rolniczych niż 550 zł/MWh.

Udział zagranicznych wytwórców w aukcjach

Kolejna z poprawek ma umożliwić na zasadzie wzajemności udział w aukcjach instalacji zlokalizowanych poza granicami RP, na terenie Unii Europejskiej. Dla takich instalacji w aukcjach ma być udostępniane do 5 proc. energii. Warunkiem jest fizyczny przesył energii z takich instalacji do KSE przez sieć najwyższych napięć.

Odroczenie terminu wejścia wybranych regulacji

Zgodnie z założeniami wpisanymi do projektu nowelizacji ustawy o OZE, miałaby ona wejść w życie z dniem 1 lipca br.

W ostatniej, 53. poprawce, podpisanej przez posłankę Ewę Malik, proponuje się odroczenie terminu wejścia w życie art. 42 ust. 1 w nowym brzmieniu do dnia 1 stycznia 2017 r. Jak czytamy w uzasadnieniu, ta zmiana ma umożliwić zawieranie umów sprzedaży energii elektrycznej w związku ze zmianą brzemienia wymienionej wyżej regulacji.

Sejmowa Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa, która rozpoczęła wczoraj pracę nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o OZE, będzie kontynuować prace nad zgłoszonymi poprawkami na posiedzeniu, które zaplanowano na najbliższy wtorek.

gramwzielone.pl