7 lipca System wsparcia OZE po nowelizacji – co nowego?

System wsparcia OZE po nowelizacji – co nowego?

7 lipca 2016r., Warszawa

14 lipca 2016r., Katowice

REKLAMA

8.45-9.00. Rejestracja uczestników.

Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji:

 • Ustawa o odnawialnych źródłach energii po noweli z grudnia 2015 r.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o OZE – 5 maja 2016 r. – Druk sejmowy 476.
 • Rozporządzenia wykonawcze

9.00-10.30 Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym – nowe podejście i zasady wejścia do systemu:

 • Biomasa lokalna
 • Instalacja OZE
 • Dedykowana instalacja OZE, hybryda oraz hybryda OZE.
 • Nowe rodzaje podmiotów – mikroklaster energii i maktroklaster energii, spółdzielnia.
 • Prosument – nowe otwarcie.
 • Zasady przyłączania do sieci – nowe założenia, aktualna praktyka i najnowsze orzecznictwo – kiedy można źródło odłączyć od sieci.
 • Koncesje, rejestracja, działalność niereglamentowana przez państw, w tym dla nowych „powołanych” ustawą podmiotów.

10.30-11.00 Zakres wsparcia w ujęciu przedmiotowym:

 • Pojęcie efektu zachęty – a regulacje krajowe.
 • Pojęcie łącznej wartości pomocy publicznej – nowe podejście.
 • Zasady wsparcia prosumenta.

11.00-11.15 PRZERWA NA KAWĘ

11.15-13.15 Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE:

REKLAMA

 • Świadectwa pochodzenia i energią elektryczna fizyczna – nowe rozwiązania:
  • Nowe zasady wydawania świadectw pochodzenia,
  • Podmioty korzystające,
  • Długość wsparcia,
  • Obowiązek zakupu energii elektrycznej fizycznej – sprzedawca zobowiązany – zakres obowiązku,
  • Nowe zasady określenia poziomu obowiązku – nowy rodzaj świadectw pochodzenia,

 

 • Aukcje i energia elektryczna fizyczna:
  • Procedura prekwalifikacji,
  • „Ceny referencyjne”
  • „Stare”, zmodernizowane i nowe instalacje oraz nowe podmioty – jako uczestnicy aukcji,
  • Zasady przeprowadzenia aukcji – koszyki aukcyjne! Ile i jakie? Nowe zasady rozstrzygnięcia aukcji.
  • Obligatoryjna aukcja uzupełniająca.
  • Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej fizycznej po wygranej aukcji,
  • Zakres uprawnienia do pokrycia salda ujemnego dla energii z aukcji,
  • „Okres funkcjonowania wsparcia”,

13.15-14.00 LUNCH

14.00-14.40 Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE c.d.

14.40 -15.00 Nowe podmioty w systemie wsparcia:

 • Sprzedawca Zobowiązany – zasady wyznaczenia i funkcje.
 • Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej a Zarządca Rozliczeń – zasady i  funkcje działania.
 • Zadania i rola OSP w aukcyjnym systemie wsparcia.
 • Zasady kalkulacji stawki opłaty OZE.
 • Płatnik opłaty OZE – nowe podejście.

15.00-16.00 Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego:

 • Zasady „interwencji” na rynku świadectw pochodzenia.
 • Zasady rozliczenia ze zobowiązania wytwarzania w wyniku wygrania aukcji.
 • Zasady kontroli wykonywania działalności – po aukcji.
 • Koszty bilansowania handlowego.
 • Ograniczenia i wyłączenia z sytemu wsparcia.
 •  Nowe zasady rozliczenia obowiązku, w tym odbiorcy przemysłowi.
 • Okres przejściowy – „stary” a „nowy” system wsparcia.

16.00 -16.05. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

     Prowadzący: doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

NA HASLO ,,GRAMWZIELONE” –ZNIŻKA DLA UCZESTNIKA

INFORMACJE I REJESTRACJA:

MASTER INSTITUTE
tel: 22 188 10 71, mobile: 604 050 480
biuro@master-institute.pl , www.master-institute.pl