Pionierski projekt Bioenergy4Business

Międzynarodowy projekt Bioenergy4Business (B4B), realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej, “HORYZONT 2020” wspomaga i promuje częściowe zastępowanie paliw kopalnych wykorzystywanych w ciepłownictwie dostępnymi źródłami biopaliw stałych takich jak produkty uboczne przemysłu drzewnego, biomasa leśna, pelet, słoma i inne produkty produkcji rolniczej. Obecnie ten projekt skierowany jest do 10 krajów członkowskich UE i Ukrainy. Aktualnie Europejskie przedsiębiorstwa wykorzystują paliwa kopalne, tj.: węgiel, olej, gaz ziemny, które są często importowane z politycznie niestabilnych regionów. B4B ma na celu zmianę i pomoc przedsiębiorstwom w wykorzystaniu odnawialnego i znaczącego pod względem ekonomicznym europejskiego potencjału ciepłownictwa wykorzystującego biopaliwa stałe.

B4B ma na celu przekonać interesariuszy o możliwościach wykorzystania biopaliw na cele energetyczne. prawodawców, wspierając i – w niektórych przypadkach – przyśpieszając tworzenie ram prawnych dla wysokiej jakości, odnawialnego i opłacalnego ciepłownictwa bioenergetycznego. Projekt przyczynia się do osiągnięcia celów wykorzystania OZE krajów członkowskich UE na rok 2020, a także otwiera drogę dla ciepłownictwa bioenergetycznego po 2020 r.

PLAN I CELE PROJEKTU

REKLAMA

Celem projektu B4B jest przekazanie informacji inwestorom i dostawcom w jaki sposób można wykorzystać biomasę w sposób efektywny energetycznie i opłacalny ekonomicznie. W krajach partnerskich funkcjonują przedsiębiorstwa i modele finansowe, które umożliwiają rozwój wykorzystania biopaliw stałych na cele energetyczne. Istnieje jednak potrzeba stworzenia środowiska umożliwiającego rozwój wykorzystania energii z biopaliw stałych i zastępowania
w ten sposób wykorzystania paliw kopalnych. Do osiągnięcia tego celu kluczowa jest wiedza na temat dostaw i wykorzystania biopaliw stałych – i doradzenie przedsiębiorstwom w stworzeniu strategii i modelów biznesowych. Z tego powodu w ramach projektu B4B będą realizowane szkolenia dla deweloperów, konsultantów, dostawców ciepła i przedsiębiorstw usług energetycznych.

Działania szkoleniowe skierowane są do kilku krajowych sektorów gdzie wykorzystywane jest ciepło. Sektory te zostały zidentyfikowane jako najbardziej obiecujące do wymiany paliw kopalnych na biomasę. Pierwsze szkolenia odbędą się w kwietniu i maju. Będą się one skupiały na zidentyfikowanych sektorach rynku. Dwa dodatkowe krajowe seminaria szkoleniowe odbędą się w drugiej połowie 2016 r. W celu zasięgnięcia informacji na temat działań szkoleniowych
i obiecujących segmentów rynkowych należy sprawdzić informacje zamieszczone na stronie partnera.

DOSTĘPNE PUBLIKACJE

Wiele publikacji jest obecnie dostępnych na stronie internetowej Bioenergy4Business www.bioenergy4business.eu, np.:

  • 11 krajowych raportów i ogólnych podsumowań na temat najbardziej obiecujących rynkach wykorzystania biopaliw stałych na cele energetyczne, zidentyfikowanych w krajach docelowych;
  • Broszura dotycząca domowych kotłów na biopaliwa stałe dla potencjalnych użytkowników/inwestorów;
  • Raport dotyczący warunków wytwarzania ciepła z biopaliw stałych w 11 krajach;
  • Analizy barier, możliwości i potrzeb obiecujących segmentów rynku;
  • Raport dotyczący modeli biznesowych i warunków finansowania instalacji kotłowni na biopaliwa stałe w 11 krajach docelowych;
  • Raport dotyczący wytycznych dla wysokiej jakości planów systemów bioenergetycznych;
  • Raport dotyczący najlepszych praktyk wykorzystania biopaliw stałych do celów grzewczych;
  • Model kontraktu na dostawy biomasy;
  • Narzędzie do określenia parametrów biopaliwa stałych (wielojęzyczny) umożliwiające określenie cen, jednostek, objętości oraz wagi używanych w leśnictwie i przemyśle drzewnym;
  • Narzędzie wymiarowania ciepłowni na biomasę pozwalające oszacowanie rozmiarów kotła na biopaliwa stałe na podstawie obecnego zużycia paliwa lub rozmiaru budynku i poziomu termoizolacji.

Najnowszymi publikacjami są broszury dla dostawców biomasy i użytkowników ciepłowni na biopaliwa stałe.

O CZYM SĄ BROSZURY?

W pierwszej połowie 2016 r. konsorcjum projektu, B4B zebrało informacje w celu opracowania
i dostarczenia serii trzech broszur w krajach partnerskich. Broszury znajdują się tutaj.

Pierwsza broszura, “Domowe kotły na biomasę dla potencjalnych użytkowników/inwestorów”, jest przeglądem różnych typów kotłów wykorzystywanych w ogrzewaniu własnym budynków. Dodatkowo opisuje różne rodzaje paliw, planowanie i instalacje, a także wiele przykładów udanego zastosowania/zmiany własnych kotłów na biomasę.

Druga broszura, “Dostawy biomasy stałej dla średnich ciepłowni”, przedstawia wymogi rynkowe, dotyczące źródeł biopaliw stałych, produkcji i zaleceń dla dostawców biopaliw stałych do średnich rozmiarów ciepłowni. Informacje techniczne dopełniają przykłady najlepszych praktyk.

Trzecia broszura “Wykorzystanie biomasy w ciepłowniach komunalnych” zawiera podstawowe zasady techniczne projektowania i prowadzenia ciepłowni komunalnej wykorzystującej biopaliwa stałe. Dotyczy to wyboru paliwa, jego składowania, kotłów i podajników paliwa, utylizacji popiołu, jak i kwestii bezpieczeństwa i kontroli jakości. Informacje zawarte w broszurze dopełniają przykłady komunalnych ciepłowni na biomasę w Europie.

KONTAKTY

AUSTRIAN ENERGY AGENCY (OSTERREICHISCHE ENERGIEAGENTUR)

Austria http://en.energyagency.at

AEBIOM (THE EUROPEAN BIOMASS ASSOCIATION)

Belgia/Europa www.aebiom.org

CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES AND SAVING FONDATION (CRES)

Grecja www.cres.gr/kape/index_eng.htm

DEUTSCHES BIOMASSEFORSCHUNGSZENTRUM GEMEINNUETZIGE GMBH (DBFZ)

REKLAMA

Niemcy www.dbfz.de/aktuelles.html

KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SA (KAPE)

Polska www.kape.gov.pl/index.php/pl

ROMANIAN ASSOCIATION OF BIOMASS AND BIOGAS (ARBIO)

Rumunia www.arbio.ro/en/#all

SLOVENSKA INOVACNA A ENERGETICKA AGENTURA (SIEA)

Słowacja www.siea.sk

NACIONALNA ASOCIACIA PO BIOMASA (BGBIOM)

Bułgaria http://bgbiom.org

SCIENTIFIC ENGINEERING CENTRE “BIOMASS” LTD (SCIENTIFIC ENGINEERING CENTRE)

Ukraina http://biomass.kiev.ua/en

ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POZAR (EIHP)

Chorwacja www.eihp.hr

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Holandia www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerievan- economische-zaken

MOTIVA OY

Finlandia

www.motiva.fi/en

TEKNOLOGISK INSTITUT (DTI)

Dania www.dti.dk

Projekt ufundowany w ramach Programu Wsparcia  LCE 14 2014 “Zwiększenie wykorzystania istniejącej i powstającej odnawialnej bioenergii” jako część Programu Ramowego Horyzont 2020 Unii Europejskiej. Wszystkie publikacje odzwierciedlają wyłącznie poglądy autorów. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w nich informacji. Członkowie Konsorcjum Bioenergy4Business nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, włączając w to bez ograniczeń bezpośrednie, wyjątkowe i pośrednie, które mogą wynikać z wykorzystania tych materiałów.