Wielka przecena akcji PGE

Wielka przecena akcji PGE
PGE press

Wczoraj wartość akcji PGE na Giełdzie Papierów Wartościowych sięgnęła rekordowo niskiego poziomu. To efekt decyzji Walnego Zgromadzenia spółki, która dotyczy dywidendy za rok 2015 i której celem jest zabezpieczenie funduszy na realiazcję planowanych przez PGE inwestycji. 

Podczas wczorajszego notowania na GPW akcje największej polskiej grupy energetycznej spadły do rekordowo niskiego poziomu, sięgając w krytycznym momencie ceny 11,6 zł za akcję, podczas gdy jeszcze o godz. 14,30 akcje PGE kosztowały 13,28 zł. Ostatecznie wczorajsze notowania PGE zamknęło kursem 11,84 zł, a dzienne obroty akcjami osiągnęły rekordową wartość 233,2 mln zł.

Niemal 10-procentowana przecena akcji PGE to efekt decyzji władz PGE o podziale dywidendy za ubiegły rok. Wczoraj Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE, na wniosek większościowego akcjonariusza, czyli Skarbu Państwa, zdecydowało, że na dywidendę przeznaczy tylko niewiele ponad 26 proc. z wypracowanego zysku netto za 2015 r. na poziomie 1,76 mld zł. W efekcie na dywidendę trafi 467 mln zł, podczas gdy pozostała kwota zysku netto za ostatni rok obrotowy, wynosząca 1,3 mld zł, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

REKLAMA

W przeliczeniu na akcję wartość dywidendy wyniesie 0,25 zł, podczas gdy wcześniejszy plan zarządu PGE zakładał wypłatę dywidendy wartej 0,92 zł na akcję. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 14 października br. W ubiegłym roku PGE wypłaciło natomiast dywidendę na poziomie 0,78 zł na akcję, rok wcześniej 1,1 zł na akcję, a w roku 2012 nawet 1,93 zł.

W ubiegłym roku PGE zdecydowało o księgowym odpisie wartości swoich aktywów sięgającym kwoty aż 8,8 mld zł. To przełożyło się na stratę netto w wysokości 3 mld zł, a poprzedni zarząd PGE zmienił sposób ustalania dywidendy, biorąc za podstawę zysk netto, ale skorygowany o wielkość ewentualnych odpisów.

Decyzja o przeznaczeniu większej części całorocznego zysku netto może wynikać z konieczności gromadzenia funduszy na niezbędne inwestycje. Skarb Państwa, który w PGE ma 58 proc. udziałów, poinformował, że decyzja o zmniejszeniu dywidendy jest podyktowana „sytuacją ekonomiczno-finansową, a także uwzględnia strategiczne inwestycje rozwojowe i program modernizacyjny”.

Budowa nowych mocy w energetyce konwencjonalnej jest naszym celem numer jeden, ale równocześnie realizujemy program kompleksowych modernizacji istniejących bloków m.in. w Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów. Realizacja tych projektów wydłuży cykl życia jednostek wytwórczych oraz zwiększy ich sprawność i moc, a także pozwoli Grupie wytwarzać bardziej ekologiczną energię z węgla – komentował niedawno Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

REKLAMA

W pierwszym kwartale br. skonsolidowany zysk operacyjny PGE powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 1,8 mld zł (spadek o 17 proc. w stosunku do 2015 r.), natomiast zysk netto 870 mln zł (spadek o 21 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym), czyli 0,47 zł na akcję.

Produkcja netto energii elektrycznej w I kwartale 2016 r. wyniosła 13,2 TWh i była o 9 proc. niższa niż rok wcześniej. To efekt mniejszej dyspozycyjności elektrowni opalanych węglem brunatnym w związku z dłuższym czasem postoju bloków w remontach planowanych i modernizacjach. Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 3 TWh (wzrost o 5 proc.). Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 30 proc. To efekt oddania do użytku farm wiatrowych o łącznej mocy 218 MW. Wolumen dystrybucji wyniósł ponad 8,6 TWh (wzrost o 3 proc. r/r), a wolumen energii sprzedanej do odbiorców końcowych 10,7 TWh (wzrost o 9 proc. r/r).

Nakłady na inwestycje PGE w I kwartale 2016 r. wyniosły 1,8 mld zł i były o 32 proc. wyższe niż przed rokiem. Grupa PGE swój program inwestycyjny koncentruje na trzech głównych placach budowy w Opolu, Turowie oraz Gorzowie. W tym roku PGE, według ostatnich zapowiedzi zarządu, ma zrealizować inwestycje o niezznacznie mniejszej wartości niż w roku 2015.

PGE to największy producent zielonej energii w Polsce. Inwestycje w OZE PGE realizuje za pośrednictwem swojej spółki PGE Energia Odnawialna, która obecnie administruje 36 elektrowniami wodnymi, jedenastoma farmami wiatrowymi, w tym oddaną do użytku pod koniec 2015 r. drugą największą farmą wiatrową w Polsce (projekt Lotnisko o mocy 90 MW) oraz jedną farmą fotowoltaiczną o mocy 600 kW zlokalizowaną na górze Żar. Łączna moc zainstalowana tych jednostek wynosi 1 955 MW.

Segment energetyki odnawialnej PGE w I kwartale br. osiągnął wynik przekraczający 110 mln zł, czyli o około 10 mln zł mniej, niż przed rokiem. PGE tłumaczy ten wynik niższą ceną zielonych certyfikatów – „pomimo znaczącego wzrostu produkcji energii przez nowo oddane farmy wiatrowe”, które oddano do użytku w ubiegłym roku.

Kurs akcji PGE za ostatnie 12 miesięcy. Źródło: PGE

gramwzielone.pl