Jak zostaną rozliczeni "starzy" prosumenci?

Jak zostaną rozliczeni "starzy" prosumenci?
Fot. Gramwzielone.pl

Zgodnie z wchodzącą jutro w życie nowelizacją ustawy o OZE, funkcjonujący w pierwszym półroczu br. system wsparcia dla gospodarstw domowych posiadających wpięte do sieci mikroinstalacje, zostanie zastąpiony tzw. opustami. Po jakiej cenie zostanie rozliczona sprzedaż energii z kilku tysięcy mikroinstalacji za I połowę 2016 r. i jak będą rozliczani „starzy” prosumenci po 1 lipca?

W wersji ustawy o OZE przyjętej przez Sejm w dniu 20 lutego 2015 r. zaproponowano, aby weszła ona w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem rozdziału 4., który dotyczy systemu wsparcia i który miał wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Tego dnia miały zacząć obowiązywać nowe zasady wsparcia dla prosumentów. Prosumenci uruchamiający produkcję energii po tym terminie mieli skorzystać z taryf gwarantowanych (jeśli ich instalacje nie przekraczały mocy 10 kW), a pozostali właściciele instalacji o mocy do 40 kW, w tym zbudowanych z dotacją, czy działających już przed 2016 r., mieli wejść do systemu, który przyjęło się nazywać bilansowaniem lub (częściowym) net-meteringiem.

REKLAMA

Termin wejścia w życie rozdziału 4. ustawy o OZE, normującego nowe zasady wsparcia dla producentów zielonej energii, został jednak odsunięty od pół roku – z 1 stycznia na 1 lipca 2016 r. – przez przyjętą przez nowy rząd Prawa i Sprawiedliwości nowelizację ustawy o OZE, przeforsowaną w parlamencie zaledwie kilka dni przed końcem 2015 r.

Odsunięto wejście  w życie taryf gwarantowanych (które teraz z ustawy o OZE w ogóle usunięto), jednak pozostawiono prosumentom (także tym, którzy działali wcześniej w systemie sprzedaży energii za 80 proc. ceny URE) możliwość funkcjonowania od 1 stycznia br. w ramach net-meteringu rozliczanego w okresach półrocznych. Dzisiaj kończy się dla gospodarstw domowych, które rozliczały produkowaną energię w tym systemie, pierwszy i zarazem ostatni okres rozliczeniowy.

Zgodnie z pierwotną wersją ustawy o OZE z 20 lutego 2015 r., wytwórca energii w mikroinstalacji w ramach tzw. bilansowania (net-meteringu) mógł sprzedawać niewykorzystane nadwyżki energii do sieci energetycznej po cenie 100 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez prezesa URE.

Kwestię bilansowania regulował dotąd art. 41 ust 14 ustawy o OZE, który stanowi, że rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci, w danym półroczu, między wytwórcą energii elektrycznej z mikroinstalacji, a sprzedawcą zobowiązanym odbywało się na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ustawy Prawo energetyczne.

Rozliczenie miało być dokonywane  na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. Warto podkreślić, że bilansowanie miało dotyczyć tylko składnika ceny energii w całkowitej taryfie za energię i nie dotyczyć jej pozostałych składników takich jak opłata dystrybucyjna czy opłata handlowa.

Jednocześnie w celu określenia wskazanych w ustawie o OZE cen będących podstawą rozliczeń producentów zielonej energii (w tym prosumentów) wprowadzono mechanizm wyznaczania przez URE średnich kwartalnych, hurtowych cen energii z poprzedniego kwartału i takie ceny URE zaczął podawać zgodnie z ustawą o OZE.

Jak czytamy w obowiązującym do tej pory art. 41 ust. 8 ustawy o OZE dotyczącym sprzedaży energii w ramach dotychczasowego net-meteringu, „cena zakupu energii elektrycznej (…) wynosi 100 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy – Prawo energetyczne”.

Ten obowiązek miał powstawać od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii do sieci dystrybucyjnej i trwać przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 r., przy czym okres ten miał liczyć się od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej. Teraz wiadomo, że dla gospodarstw domowych będących prosumentami ten okres kończy się dużo szybciej, bo już po pół roku.

Problem w tym, że zasady funkcjonującego w pierwszym półroczu net-meteringu stanowią, że prosumenci mieli być rozliczani w okresach nie kwartalnych, ale półrocznych. Wymagałoby to rozliczenia energii oddanej do sieci w ramach net-meteringu osobno za I i II kwartał.

REKLAMA

Zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Regulacji Energetyki portalowi Gramwzielone.pl, przy rozliczeniu prosumentów w ramach net-meteringu pod uwagę ma być brana cena obowiązująca w momencie rozliczenia.

Odpowiadając na pytanie dotyczące średniej ceny sprzedaży niewykorzystanych nadwyżek energii z mikroinstalacji objętych systemem bilansowania, zgodnie z art. 9v ustawy – Prawo energetyczne,  zakup energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji odbywa się po cenie równej 100 proc. średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE  – na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a uPe. Uwzględniając półroczne rozliczenie, o którym mowa w art. 41 ust. 14 ustawy OZE, można przyjąć, że będzie to cena obowiązująca w momencie dokonywania rozliczenia – czytamy w informacji przekazanej przez biuro prasowe Urzędu Regulacji Energetyki. 

Nowe zasady rozliczeń

Zgodnie z wchodzącą jutro w życie nowelizacją ustawy o OZE gospodarstwa domowe posiadające mikroinstalacje powinni zostać objęte systemem opustów.

Wejście w życie nowych zasad rozliczeń dla dotychczasowych prosumentów, w postaci systemu opustów, będzie wymagać jednak renegocjacji dotychczasowych warunków umówi, poprzez podpisanie stosownych aneksów.

Na infoliniach głównych operatorów trudno na razie uzyskać informacje na temat planowanych przez nich procedur związanych z wejściem w życie systemu opustów.

Konsultant Taurona informuje, że informacje na ten temat pojawią się w ciągu dwóch tygodni. Sytuacji nie wyjaśniają na razie konsultanci Enei i Energi, natomiast najwięcej informacji można uzyskać dzwoniąc do PGE.

Na infolinii PGE można usłyszeć, że do prosumentów posiadających umowy z PGE będą wysyłane aneksy zmieniające zasady dotychczasowych rozliczeń uwzględniających gwarantowaną „cenę URE” na nowe rozliczenia obowiązujące od 1 lipca br.

Można się spodziewać, że podobne działania podejmą także pozostali operatorzy.

Zgodnie z nowym systemem, który wchodzi w życie wraz z nowelizacją ustawy o OZE z 22 czerwca 2016 r., prosumenci będą mogli rozliczać się z zakładami energetycznymi na zasadzie tzw. opustów. Za każdą kWh energii wprowadzoną do sieci operatora prosument ma uzyskać prawo do odpowiedniego rabatu na energię pobieraną z sieci. Rabat ma dotyczyć opłat zmiennych na rachunku za energię, a więc ceny energii i kosztów dystrybucji, nie obejmie jednak opłat stałych (opłaty OZE czy opłaty przejściowej, której wysokość dla gospodarstw domowych teraz istotnie wzrośnie).

Wysokość opustu wyniesie 1:0,8 w przypadku instalacji o mocy do 10 kW, a także 1:0,7 w przypadku większych mikroinstalacji o mocy do 40 kW. Z takich zasad rozliczeń w systemie opustów nie będą mogli jednak skorzystać przedsiębiorcy, a także podmioty nieposiadające umów kompleksowych. 

System opustów ma obowiązywać prosumenta w okresie 15 lat, a rozliczenia będą realizowane w cyklach rocznych.

gramwzielone.pl