Dotacje na ograniczenie emisji z RPO dla woj. pomorskiego

Dotacje na ograniczenie emisji z RPO dla woj. pomorskiego
Images of Money, flickr cc

Zarząd Województwa Pomorskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej w ramach RPO na lata 2014-2020, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów wpisujących się w cele szczegółowe Działania 10.4. Redukcja emisji, w ramach OP 10 Energia, w tym projektów zakładających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

Unijną dotację w ramach nowego konkursu z RPO dla woj. pomorskiego można przeznaczyć na 1) rozbudowę lub przebudowę scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujące źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku, 2) likwidację istniejących indywidualnych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z podłączeniem odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego lub lokalnych systemów ciepłowniczych, 3) budowę nowych i modernizację istniejących źródeł ciepła w tym wykorzystujących OZE (uzupełniająco dopuszcza się budowę lub modernizację systemów zarządzania energią), 4) modernizację oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych (uzupełniająco dopuszcza się budowę lub modernizację systemów zarządzania energią), 5) rozbudowę systemu monitoringu powietrza.

Beneficjentami unijnych dotacji z RPO dla woj. pomorskiego mogą zostać jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki administracji rządowej, inne jednostki sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe, instytucje edukacyjne, w tym szkoły wyższe, a także przedsiębiorcy.

REKLAMA

W przypadku działań 1-3 planowany termin naboru wniosków to 14 listopada – 16 grudnia br. Natomiast w przypadku działań 4-5 planowany termin naboru to 5 września – 14 października br.

REKLAMA

Maksymalny poziom dofinansowania w obu przypadkach wynosi 85 proc.

Budżet programu w przypadku działań 1-3 to 68,67 mln zł, a w przypadku działań 4-5 – 63,3 mln zł, z czego 58,02 mln zł przewiduje się dla projektów w ramach działania 4., a w przypadku działania 5. – 5,27 mln zł.

W przypadku działań 1-3 minimalna wartość projektu może wynieść 750 tys. zł, nie przewiduje się natomiast górnej granicy. Natomiast w zakresie działań 4-5 minimalna wartość projektu może wynieść 250 tys. zł, a maksymalna – 500 tys. zł.

red. gramwzielone.pl