Wstępne wyniki PGE za I półrocze br.

Wstępne wyniki PGE za I półrocze br.
Farma wiatrowa Lotnisko. Fot. PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przekazała wstępne szacunki danych finansowych za I półrocze 2016 r., z których wynika, że skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniesie ok. 3,1 mld złotych, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 0,5 mld złotych.

PGE zaznacza, że powyższe szacunki uwzględniają planowane ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 roku zdarzeń niegotówkowych o charakterze jednorazowym.  

W ujęciu EBITDA chodzi o przychody z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensaty KDT) w wysokości ok. 401 milionów złotych (w tym 148 milionów złotych z tytułu rozstrzygniętych sporów sądowych), które zwiększą raportowany zysk EBITDA. Chodzi ponadto o przeszacowanie wartości bilansowej zapasów praw majątkowych w PGE GiEK Oddział ZEDO, co ma skutkować zmniejszeniem raportowanego zysku EBITDA o około 118 mln złotych.

REKLAMA

Natomiast na poziomie wyniku netto dla akcjonariuszy PGE wymienia przychody z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensaty KDT) o wartości ok. 325 milionów złotych, które odpowiednio zwiększają raportowany wynik netto. PGE wskazuje ponadto na przeszacowanie wartości bilansowej zapasów praw majątkowych w PGE GiEK Oddział ZEDO, skutkujące zmniejszeniem raportowanego zysku netto o około 96 mln złotych, a także o odpis aktualizujący wartość aktywów segmentu Energetyka Odnawialna w wysokości ok. 0,8 mld złotych, który ma skutkować zmniejszeniem raportowanego wyniku netto o ok. 0,7 mld złotych.

Jak czytamy w komunikacie PGE, na wysokość wyników w I półroczu br. kluczowy wpływ miał niższy wolumen produkcji energii elektrycznej, niższa zrealizowana cena hurtowa energii, a także koszty emisji CO2, które miały wzrosnąć w ujęciu rok do roku o około 160 milionów złotych.

PGE wskazuje ponadto na wielkość kapitalizowanych kosztów przygotowawczych prac geologicznych (IFRIC 20), która była niższa o 124 miliony złotych w porównaniu do I półrocza 2015 r. PGE zaznacza, że księgowe ujęcie kosztów prac geologicznych miało dodatni wpływ na raportowany wynik okresu bazowego.

O planowanym odpisie w segmencie Energetyka Odnawialna PGE poinformowało na początku tego miesiąca. Wśród przesłanek stojących za koniecznością przeprowadzenia testów na utratę wartości PGE wymieniła sytuację na rynku zielonych certyfikatów, a także zmiany w otoczeniu prawnym – w tym wzrost obciążeń podatkowych wynikających z ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe.

REKLAMA

Przeprowadzone przez PGE testy wykazały, że łączna utrata wartości aktywów na poziomie skonsolidowanym (w bilansie Grupy Kapitałowej PGE) może wynieść około 0,8 miliarda zł. Ta kwota obejmuje „rzeczowe aktywa trwałe oddanych do użytku farm wiatrowych, projekty inwestycyjne prowadzone w obszarze energetyki wiatrowej oraz wartość firmy”.

Według wstępnych szacunków, po zaksięgowaniu odpisów, wartość bilansowa netto rzeczowych aktywów trwałych segmentu Energetyki Odnawialnej przypisana do farm wiatrowych, na dzień 30 czerwca 2016 roku, wyniosła 2,3 mld zł, w tym około 0,2 mld zł stanowiły projekty inwestycyjne.

PGE to największy producent energii wiatrowej w Polsce. Po uruchomieniu ogromnej farmy wiatrowej Lotnisko o mocy 90 MW, co nastąpiło pod koniec ubiegłego roku, łączna moc zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej grupy PGE wzrosła do 441 MW, a po sfinalizowaniu kolejnych projektów – Resko II o mocy 76 MW i Kisielice II o mocy 12 MW – na koniec 2015 roku wyniosła 529 MW. 

Segment energetyki odnawialnej PGE w I kwartale br. osiągnął wynik przekraczający 110 mln zł, czyli o około 10 mln zł mniej niż przed rokiem. Jak tłumaczy PGE, nastąpiło to „pomimo znaczącego wzrostu produkcji energii przez nowo oddane farmy wiatrowe, głównie z powodu niższej ceny sprzedaży zielonych certyfikatów”.

Wcześniej o planowanych odpisach wartości swoich farm wiatrowych informowała Energa, a ostatnio również Tauron.

PGE zastrzega, że jej ostatnie sprawozdanie finansowe jest nadal przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta, a przedstawione wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikację skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku PGE planuje na  9 sierpnia br. 

gramwzielone.pl