PGE dostanie dodatkowe 326 mln zł z tytułu ustawy o KDT

PGE dostanie dodatkowe 326 mln zł z tytułu ustawy o KDT
Fot. ZE PAK

Urząd Regulacji Energetyki ustalił wysokość tzw. kosztów osieroconych za 2017 r. dla kilku wytwórców energii w konwencjonalnych elektrowniach. Jednocześnie największy polski koncern energetyczny PGE poinformował o decyzji URE na temat korekty kosztów osieroconych dla tego wytwórcy za 2015 r.

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. poinformował o decyzji Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącej ustalenia korekty rocznej kosztów osieroconych jeszcze za 2015 rok należnych grupie kapitałowej PGE na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. ustawa o KDT).

Koszty osierocone to koszty powstałe w związku z przedterminowym rozwiązaniem tzw. umów KDT, które wynikają z braku możliwości odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych w ramach działalności wytwórców na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej. 

REKLAMA

Zgodnie z decyzją URE wysokość korekty kosztów osieroconych powstałych w jednostkach wytwórczych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. za 2015 r. wynosi ok. 326 mln PLN.

PGE stwierdza w komunikacie, że uważa tę kwotę za „bezsporną” i zaznacza, że ta decyzja nie wpłynie na wysokość raportowanych przychodów i zysku GK PGE w 2016 r.

Jednocześnie Urząd Regulacji Energetyki poinformował o zaktualizowaniu kosztów osieroconych na 2017 r. dla czterech wytwórców, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Łączna zaktualizowana kwota tych kosztów osieroconych sięga 221,627 tys. zł.

REKLAMA

Zaktualizowano kwoty kosztów osieroconych na 2017 r. dla spółek ZE PAK ‐ Elektrownia Pątnów II (123 028,614 zł), Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (28 068,168 zł), CEZ Chorzów (38 515,470 zł), a także Elektrociepłowni Zielona Góra (32 014,834 zł).

W lutym br. spółka Zarządca Rozliczeń, do której obowiązków należy rozliczanie opłat wynikających z ustawy o KDT, poinformowała, że na podstawie tzw. ustawy KDT wytwórcy energii elektrycznej otrzymali w latach 2008 – 2015 na pokrycie kosztów osieroconych 12,6 mld zł (ujęcie w cenach bieżących), a także 0,78 mld zł na pokrycie kosztów gazu.

Koszty wynikające z ustawy KDT są ponoszone przez końcowych odbiorców energii za pośrednictwem przenoszonej na ich rachunki tzw. opłaty przejściowej. Mechanizm opłaty przejściowej przeniesiono ostatnio do ustawy o odnawialnych źródłach energii, przy okazji podnosząc dwukrotnie jej wartość dla grupy gospodarstw domowych, które będą musiały się liczyć z wydatkiem z tego tytuły wynoszącym w skali roku 96 zł.

Opłata przejściowa nie jest związana z mechanizmami wsparcia odnawialnych źródeł energii i dotyczy pokrywania kosztów wytwórców energii w konwencjonalnych elektrowniach. 

Podniesienie opłaty przejściowej Ministerstwo Energii tłumaczyło koniecznością spłaty szacowanego na około miliard złotych zadłużenia spółki Zarządca Rozliczeń SA. 

gramwzielone.pl