Strata Energi za I półrocze przez odpis wartości aktywów

Strata Energi za I półrocze przez odpis wartości aktywów
Energa press

Energa podała wyniki finansowe za I półrocze br. W tym czasie wypracowała prawie 5 mld zł przychodów oraz ponad 1 mld zł EBITDA. W I półroczu 2016 r. Energa odnotowała jednak stratę netto wynikającą z konieczności dokonania odpisu aktualizującego wartość jej aktywów. Podobna sytuacja ma zresztą miejsce również w innych państwowych koncernach energetycznych. 

Grupa Energa odnotowała w I półroczu 2016 roku przychody na poziomie 4 937 mln zł wobec 5 425 mln zł w analogicznym okresie ub. r. EBITDA wyniosła 1 090 mln zł i była niższa o 11 proc. w stosunku do wyniku sprzed roku.

Ze względu na jednorazowe odpisy na łączną kwotę 552 mln zł brutto Energa zanotowała stratę netto w wysokości 116 mln zł. Odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych dokonane zostały w I oraz w II kwartale, odpowiednio na 305 mln zł i 247 mln zł. Energa informuje, że te odpisy mają jedynie charakter niegotówkowy i nie wpływają na jej sytuację finansową i płynność. 

REKLAMA

Wcześniej, podając wyniki za I kwartał br., Energa informowała, że spadek wartości jej aktywów wynika ze „zmian w otoczeniu rynkowym, takich jak spadek cen świadectw pochodzenia energii oraz utrzymujące się niskie ceny energii elektrycznej”. Odpisami zostały objęte przede wszystkim istniejące i projektowane farmy wiatrowe.

Przed odpisami wynik netto za I półrocze 2016 r. ukształtował się na poziomie 365 mln zł. Dodatkowo, na rezultaty II kwartału br. wpływ miał udział w stracie jednostki stowarzyszonej Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. w wysokości 41 mln zł.

Energa informuje, że jest obecnie na etapie aktualizacji kierunków rozwoju. Podjęta dotąd najważniejsza decyzja dotyczy budowy bloku węglowego w Ostrołęce o mocy ok. 1000 MW. W tym zakresie trwają prace, których celem jest osiągnięcie gotowości przetargowej, a następnie wyłonienie generalnego wykonawcy, a Energa prowadzi też działania związane z pozyskaniem inwestora strategicznego lub współinwestora, którego „zaangażowanie jest konieczne ze względu na skalę inwestycji oraz rekomendowaną strukturę finansowania projektu”.

REKLAMA

W segmencie wytwarzania Energa wypracowała w I półroczu br. wynik EBITDA na poziomie 168 mln zł wobec 239 mln w tym okresie ub. r. Gorsze wyniki miały być efektem spadku przychodów związanego z mniejszym wolumenem wytworzonej energii. Energa tłumaczy, że w elektrowni Ostrołęka prowadzone były planowane prace remontowe, a widoczne było również zmniejszenie zapotrzebowania PSE na pracę „w wymuszeniu”.

Energa wskazuje w komunikacie, że z uwagi na mniej korzystne niż rok temu warunki pogodowe nastąpił spadek produkcji energii ze źródeł wiatrowych oraz wodnych, odnotowano również niższe przychody ze sprzedaży praw majątkowych.

Spółka informuje ponadto, że „ze względu na ograniczone w ustawie o OZE wsparcie dla źródeł współspalających biomasę oraz trwające dostosowanie instalacji dedykowanej„, w I półroczu br. Elektrownia w Ostrołęce nie produkowała energii z tego źródła.

Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w Grupie Energa na koniec I półrocza 2016 roku wyniosła ok. 1,3 GW. Grupa wytworzyła 1,8 TWh energii elektrycznej brutto wobec 2,3 TWh w analogicznym okresie 2015 r.

W I półroczu br. Grupa Energa zrealizowała inwestycje na poziomie 786 mln zł, co oznacza wzrost o 27 proc. w porównaniu do ub. r. Prawie 74 proc. tej kwoty, czyli 581 mln zł, to nakłady w segmencie dystrybucji. W wyniku tych inwestycji w I półroczu przyłączono 16,9 tys. nowych klientów, wybudowano i zmodernizowano 1 834 km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia, a także przyłączono do sieci 91 MW nowych źródeł OZE.

gramwzielone.pl