BOŚ Bank w II kwartale wyszedł na plus

BOŚ Bank w II kwartale wyszedł na plus
Foto. Gramwzielone.pl

Grupa Banku Ochrony Środowiska wykazała w II kwartale 2016 r. zysk w wysokości 1,2 mln zł wobec straty w I kwartale 2016 r. w wysokości -12,9 mln zł. BOŚ przeprowadził w I półroczu 2016 r. podwyższenie kapitału zakładowego, a wartość emisji akcji wyniosła 400 mln zł.

W I półroczu 2016 r. Grupa BOŚ S.A. osiągnęła wyższy wynik z tytułu odsetek o 14,5 proc., z tytułu prowizji o 0,1 proc. oraz z działalności handlowej – poprawa z -0,5 mln zł na 20,8 mln zł.

BOŚ podkreśla w komunikacie na temat jego wyników finansowych wykup euroobligacji o wartości 250 mln euro, co ma się przełożyć pozytywnie na wynik kolejnych kwartałów. Nie bez znaczenia dla Grupy jest fakt zmniejszenia ogólnych kosztów administracyjnych o 3 proc.

REKLAMA

Pierwsze półrocze bieżącego roku to dla Grupy BOŚ bardzo dynamiczny czas. Realizujemy Ramową Strategię Banku, podwyższyliśmy kapitał o 400 mln, pracujemy nad Planem Postępowania Naprawczego i zmniejszyliśmy koszty finansowania poprzez wykup euroobligacji. Co warte podkreślenia, już teraz Grupa spełnia wymagane poziomy współczynników kapitałowych zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego – komentuje Stanisław Kluza, p.o. prezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska. – Będziemy dalej skutecznie realizować przyjęte w Strategii cele, aktywnie uczestnicząc w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych bazując na naszych polskich korzeniach – dodał Kluza.

BOŚ zapewnia, że do najistotniejszych założeń jego nowej strategii należą korekta modelu biznesowego, ukierunkowana na poprawę efektywności i konieczność zapewnienia stabilnych źródeł finansowania oraz rozszerzenie aktywności w obszarze szeroko pojętej ochrony środowiska.

REKLAMA

Saldo kredytów proekologicznych udzielanych przez czołowy bank w zakresie finansowania inwestycji w sektorze energii odnawialnej na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosiło 4,9 mld zł, co stanowiło 33,5 proc. salda kredytów ogółem w Banku.

Grupa zapewnia, że dalej będzie rozwijać swoją działalność na rynku finansowania projektów proekologicznych powiększając udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój.

W I półroczu 2016 r. dokonano dalszej zmiany struktury portfela kredytowego, co miało wynikać z nowej polityki udzielania kredytów o wyższych marżach. Wzrost miał miejsce w pozycji kredyty udzielone klientom korporacyjnym o 168,5 mln zł, tj. 2,3 proc.

Suma bilansowa BOŚ na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosła 21,1 mld zł i była wyższa o 1,1 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2015 r. Łączny współczynnik wypłacalności Grupy wyniósł 12,37 proc. na koniec I półrocza 2016 r. wobec 12,10 proc. na koniec 2015 r. Współczynnik Tier1 wyniósł 9,24 proc. na 30 czerwca 2016 r. wobec 9,13 proc. na koniec 2015 r. Ponadto Grupa BOŚ S.A. w czerwcu br. pozyskała z rynku w ramach emisji 400 mln złotych kapitału, który sąd zarejestrował w lipcu 2016. 

red. gramwzielone.pl