Odpis wartości aktywów Enei na 42 mln zł przez farmy wiatrowe

Odpis wartości aktywów Enei na 42 mln zł przez farmy wiatrowe
Fot. Enea

Enea przedstawiła raport finansowy za I połowę 2016 r. Potwierdzają się przedstawione wcześniej informacje o wysokości odpisu aktualizującego wartość aktywów, co ma związek m.in. z sytuacją na rynku odnawialnych źródeł energii.

Z raportu finansowego za I półrocze br. wynika, że Enea zanotowała w tym okresie przychody ze sprzedaży netto w wysokości 5,599 mld zł, notując zysk netto w wysokości 471 mln zł. W przypadku przychodów netto odnotowano wzrost o 21,4 proc. w porównaniu do I półrocza 2015 r., natomiast w przypadku zysku netto wzrósł on o 12,7 proc. w ujęciu rok do roku.

W wynikach za I półrocze br. zwraca uwagę pojawienie się odpisu aktualizującego wartość aktywów Enei , który wynosi 42 mln zł. To wartość zgodna z wcześniej sygnalizowaną przez ten koncern energetyczny. 

REKLAMA
REKLAMA

We wcześniejszym komunikacie Enea informowała się, że odpis został utworzony w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Potwierdza to również w sprawozdaniu finansowym za I półrocze.

– Na dzień 30 czerwca 2016 r. spółka przeanalizowała przesłanki utraty wartości udziałów w jednostkach zależnych. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, począwszy od 2017 r. zmianie ulegnie sposób kwalifikacji rzeczowych aktywów trwałych farm wiatrowych do podstawy naliczenia podatku od nieruchomości. W związku ze zmianą w zasadach naliczania podatku od nieruchomości spółka dokonała aktualizacji testów na utratę wartości dokonanych w 2015 r. w jednostce zależnej zajmującej się produkcją energii ze źródeł wiatrowych i oszacowała wpływ wzrostu obciążeń podatkowych na wartość użytkową udziałów. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono utratę wartości udziałów na łączną kwotę 42 000 tys. zł. Dokonany odpis z tytułu utraty wartości obniżył wynik netto spółki o 42 000 tys. zł – informuje Enea.

Enea dysponuje najmniejszym potencjałem OZE wśród państwowych koncernów energetycznych, które informowały w swoich sprawozdaniach finansowych o jeszcze większych odpisach aktualizujących wartość ich aktywów, wiążąc tą sytuację z nowymi regulacjami dla rynku OZE oraz ze złą sytuacją producentów zielonej energii w systemie zielonych certyfikatów. 

gramwzielone.pl