Dotacje na OZE w woj. łódzkim. Nabór tylko przez kilka dni

Dotacje na OZE w woj. łódzkim. Nabór tylko przez kilka dni
Images of Money, flickr cc

Rozpoczął się nabór wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. łódzkiego, w którym będzie można otrzymać unijną dotację na odnawialne źródła energii.

W ogłoszeniu naboru wniosków w ramach konkursu RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 z Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii, zwraca uwagę krótki termin przyjmowania wniosków. Zgodnie z ogłoszonym naborem, wnioski można składać tylko do 2 września br.

Przewiduje się przyznanie dofinansowania na działania takie jak budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,

REKLAMA

Możliwe jest również otrzymanie dofinansowania na budowę, przebudowę lub modernizację infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki.

Przez modernizację infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii rozumie się przebudowę w celu podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych tej infrastruktury, w wyniku których nastąpi przyrost mocy zainstalowanej (w odniesieniu do instalacji służącej do produkcji energii) lub ograniczenie strat sieciowych o co najmniej 20 proc. (w odniesieniu do infrastruktury służącej dystrybucji energii). Jako element projektu możliwy będzie również zakup niezbędnych urządzeń służących do produkcji lub dystrybucji wytworzonej energii.

REKLAMA

W ramach ww. typów projektów będzie możliwe wsparcie inwestycji dotyczących: elektrowni wodnych o mocy do 5 MWe (inwestycje wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej), instalacji wykorzystujących energię słoneczną do 2 MWe/MWth, elektrowni wiatrowych do 5 MWe, instalacji wykorzystujących energię geotermalną do 2 MWth, instalacji wykorzystujących biomasę do 5 MWth/MWe, a także instalacji wykorzystujących biogaz do 1 MWe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 20,217 mln euro.

Konkurs skierowany jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych, podmiotów leczniczych, Lasów Państwowych, a także organów administracji rządowej. 

red. gramwzielone.pl