Definicja mocy zainstalowanej elektrycznej według URE

Definicja mocy zainstalowanej elektrycznej według URE
Fot. SMA

Urząd Regulacji Energetyki przedstawił stanowisko ws. interpretacji pojęcia mocy zainstalowanej elektrycznej, które znajdziemy zarówno w ustawie o OZE jak i w Prawie energetycznym. URE zaznacza, że błędne wskazanie przez inwestora mocy zainstalowanej elektrycznej może powodować określone konsekwencje prawne. 

Urząd Regulacji Energetyki tłumaczy, że pod pojęciem mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii należy rozumieć określoną przez producenta moc znamionową (ang. rated power, nominal power) urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej (tj. generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego), wyrażoną w watach [W] lub wielokrotnościach tej jednostki (kW, MW).

URE zaznacza, że mocy znamionowej urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej (generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego) nie należy utożsamiać z mocą np. turbiny wiatrowej czy hydrozespołu.

REKLAMA

Zdarza się bowiem, że moc np. turbiny wiatrowej czy hydrozespołu, określona w ogólnej specyfikacji produktu (np. w danych eksploatacyjnych), nie odpowiada mocy znamionowej urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej, którym jest generator, ogniwo fotowoltaiczne lub ogniwo paliwowe. Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż producenci np. turbin wiatrowych mogą stosować handlowe oznaczenia swoich wyrobów, lub charakteryzując ich parametry techniczne – podawać zakres mocy, który – w zależności od parametrów elektrycznych wykorzystywanego generatora (zastosowanych ogniw) czy też indywidualnej parametryzacji – jednostka ta może osiągać – komentuje Urząd Regulacji Energetyki.

W informacji przedstawionej przez URE czytamy ponadto, że wartość mocy znamionowej musi zostać określona w sposób jednoznaczny przez producenta danego urządzenia/generatora służącego do wytwarzania energii elektrycznej na tabliczce znamionowej (lub w indywidualnych dokumentach wystawionych dla takiego urządzenia, tj. dokumentach, na których podano oznaczenie producenta, rodzaj i typ oraz numer seryjny urządzenia), a każdorazowa zmiana (fizyczna tj. zmiana elementów technicznych urządzenia, wymiana komponentów lub wymiana całego zespołu generatora lub za pomocą oprogramowania definiującego parametry pracy generatora, tj. parametryzacja generatora), mająca wpływ na moc znamionową generatora (ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego) powinna zostać potwierdzona przez producenta danego urządzenia, względnie inną osobę uprawnioną, wraz ze wskazaniem aktualnej wartości tej mocy (również na tabliczce znamionowej danego urządzenia).

URE informuje ponadto, że mocą zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii nie jest np. moc turbiny wiatrowej, silnika spalinowego, turbiny wodnej, a także moc inwerterów (w przypadku instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego) czy moc przyłączeniowa wynikająca z warunków przyłączenia lub umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

REKLAMA

Urząd zaznacza, że mocą zainstalowaną elektryczną instalacji odnawialnego źródła energii nie jest również „moc osiągalna, maksymalna moc osiągalna, moc netto, moc osiągalna netto, moc użyteczna, moc potencjalna, moc surowa oraz moc efektywna jednostki (np. turbiny wiatrowej czy hydrozespołu) lub generatora”.

Konsekwencje prawne

URE informuje, że w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym procedur kontrolnych, Prezes URE, w ramach kompetencji ustawowych, może żądać od wytwórcy energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii, przedłożenia wyjaśnień i dodatkowych dokumentów potwierdzających wartość mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji, a stwierdzenie jakichkolwiek nieprawidłowości w tym zakresie może skutkować negatywni konsekwencjami prawnymi.

Takim przypadkiem może być nieprawidłowe określenie mocy zainstalowanej elektrycznej w kontekście systemu aukcyjnego, gdzie taka moc determinuje przypisanie danej instalacji do konkretnego koszyka aukcyjnego i ustalenie ceny referencyjnej, a także wpływa na stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej danej instalacji.

URE podaje też przykłady konkretnych instalacji OZE i przypisania do nich mocy zainstalowanej elektrycznej. Więcej na ten temat w informacji prezesa URE (link).

red. gramwzielone.pl