Szkolenie: Nowe zasady pomocy inwestycyjnej dla OZE z funduszy UE

Szkolenie: Nowe zasady pomocy inwestycyjnej dla OZE z funduszy UE
Foto. SPD Biogas

Zapraszamy na szkolenie pt. Nowe zasady pomocy inwestycyjnej dla OZE z funduszy unijnych, które odbędzie się w dniu 27 października 2016 r. w Warszawie. 

Branża energetyki odnawialnej oczekuje już kilka lat (od zakończenia poprzedniej perspektywy finansowej w 2013 r.), na finansowanie z funduszy unijnych, na poziomie krajowym, inwestycji w odnawialne źródła energii. W ostatnich miesiącach przygotowywane były szczegółowe rozstrzygnięcia odnośnie zakresu i formy wsparcia, w związku z koniecznością dostosowania zasad wsparcia do znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Prace nad ostatnimi dokumentami, potrzebnymi do uruchomienia finansowania, czyli nad rozporządzeniem pomocowym oraz nad kryteriami oceny i wyboru projektów, dobiegają końca. I właśnie szczegółowe rozstrzygnięcia zawarte w tych dokumentach, ostatecznie wpłyną na to, kto i w jakiej wysokości będzie mógł uzyskać dofinansowanie. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju, nabory wniosków na wsparcie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, zostaną ogłoszone jeszcze w tym kwartale.

REKLAMA

Najważniejsze zagadnienia:

 • Wsparcie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Kryteria oceny i wyboru projektów POIiŚ
 • Metodyka wyliczenia wysokości dofinansowania (etapy weryfikacji wysokości dofinansowania)
 • Warunki dopuszczalności pomocy publicznej
 • Wsparcie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych (wybrane RPO zgodnie ze zgłoszeniami uczestników szkolenia)
 • Nabory wniosków o dofinansowanie projektów OZE 

Program:

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników. Kawa powitalna

10.00 – 11.00 Wsparcie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

 • Zakres wsparcia i typy projektów
 • Linia demarkacyjna pomiędzy POIiŚ a RPO
 • Beneficjenci
 • Procedura naboru wniosków, podmioty odpowiedzialne  
 • Projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie propagowania energii z odnawialnych źródeł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

11.00 – 12.00 Kryteria oceny i wyboru projektów POIiŚ:

 • Kryteria dla projektów realizowanych w ramach porozumień klastrowych:
  • Kryteria technologiczne
  • Projekt realizowany w formule klastra energii, gwarantowany poziom produktywności
  • Nakład ze środków UE na jednostkową redukcję rocznej emisji CO2, na 1 MW mocy zainstalowanej, na 1 MWh energii wytworzonej w ciągu roku
  • Dodatkowe korzyści środowiskowe związane z realizacją projektu
  • Sposób zarządzania klastrem, adekwatności projektu do potrzeb klastra, stopień zaangażowania zasobów lokalnych
 • Kryteria dla instalacji wytwarzających energię elektryczną z OZE:
  • Kryteria technologiczne
  • Nakład ze środków UE na jednostkową redukcję rocznej emisji CO2, na 1 MW mocy zainstalowanej, na 1 MWh energii wytworzonej w ciągu roku
  • Udokumentowana możliwość zbytu energii elektrycznej przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
  • Produktywność wspieranej instalacji
 • Kryteria dla projektów w obszarze wytwarzania ciepła z odnawialnych źródeł energii:
  • Kryteria technologiczne
  • Udokumentowana możliwość zbytu energii cieplnej
  • Nakład ze środków UE na jednostkową redukcję rocznej emisji CO2, na 1 MW mocy zainstalowanej, na 1 MWh planowanej produkcji energii w ciągu roku
  • Dodatkowe korzyści środowiskowe związane z realizacją projektu

12.00 – 12.15 Przerwa na kawę

12.15 – 13.15 Metodyka wyliczenia wysokości dofinansowania (etapy weryfikacji wysokości dofinansowania):

REKLAMA

 • Forma i warunki dofinansowania
 • Sposób wyliczenia max EDB w zależności od tego, czy dofinansowanie jest pomocą publiczną oraz w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i wysokości kosztów kwalifikowanych
 • Koszty kwalifikowane:
  • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
  • Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych w latach 2014-2020
 • Określenie wysokości kwoty pomocy publicznej poprzez porównanie do instalacji referencyjnej
  • Nakłady inwestycyjne i dane techniczne instalacji referencyjnych
  • Porównanie instalacji  planowanej do instalacji referencyjnej 
  • Korzystanie z kalkulatora pomocy publiczne – przykłady
 • Wskaźnik luki w finansowaniu
  • Założenia makroekonomiczne
  • Wartości odniesienia

13.15 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.45 Warunki dopuszczalności pomocy publicznej:

 • Przesłanki występowania pomocy publicznej
 • Przedsiębiorca nie będący w trudnej sytuacji  
 • Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą zgodnie z rozporządzeniem GBER
 • Intensywność pomocy
 • Efekt zachęty (a rozpoczęcie prac nad projektem)
 • Notyfikacja Komisji Europejskiej (wysokość pomocy publicznej pow. 15 mln Euro)
 • Łączenie pomocy inwestycyjnej z pomocą operacyjną

14.45 – 15.45 Wsparcie wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych (wybrane RPO zgodnie ze zgłoszeniami uczestników szkolenia):

 1. Zakres wsparcia i typy projektów
 2. Beneficjenci
 3. Procedura naboru wniosków, podmioty odpowiedzialne 
 4. Forma wsparcia (dotacje czy instrumenty zwrotne)
 5. Kryteria oceny i wyboru projektów

15.45 – 16.15 Nabory wniosków o dofinansowanie projektów OZE

 • Planowane nabory wniosków w ramach POIiŚ, alokacja
 • Wyniki rozstrzygniętych naborów w ramach RPO, doświadczenia na poziomie regionalnym 
 • Planowane nabory wniosków w ramach RPO, alokacja

16.15 – 16.30 Podsumowanie, zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów.

Prowadząca: ekspert ds. funduszy pomocowych i ochrony środowiska.

Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (studia magisterskie) oraz Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia podyplomowe). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej samorządowej i rządowej oraz w sektorze energetycznym w obszarze ochrony środowiska oraz funduszy pomocowych. Współpracuje z administracją publiczną i organizacjami branżowymi w zakresie dokumentów programowych i szczegółowych dotyczących zasad i warunków wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Prowadzi seminaria i szkolenia dotyczące dofinansowania inwestycji w ochronie środowiska i w sektorze energetycznym, oceny oddziaływania na środowisko, konsultacji społecznych, gospodarki odpadami. Współpracuje z Komisją Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia, TAIEX)  jako ekspert w sprawach wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz polityki regionalnej i koordynacji instrumentów strukturalnych.

Koszt uczestnictwa:

 • 1290 zł netto – do 14 października 2016 r.
 • 1490 zł netto – po 14 października 2016 r.

Dla czytelników portalu Gramwzielone.pl przy formularzu wysłanym na adres: biuro@gramwzielone.pl przysługuje zniżka od podanych cen w wysokości 10 proc.

Pobierz formularz zgłoszeniowy.

Portal Gramwzielone.pl jest patronem medialnym szkolenia pt. Nowe zasady pomocy inwestycyjnej dla OZE z funduszy unijnych.