Dotacje na mikroinstalacje prosumenckie na Dolnym Śląsku

Dotacje na mikroinstalacje prosumenckie na Dolnym Śląsku
Fot. Bison Energy

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs na unijne dotacje na inwestycje zwiążane z budową prosumenckich mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych.

– Nowe prawo dotyczące OZE sprzyja mikroinstalacjom energetycznym. Zapis w ustawie dla małych wytwórców energii pomoże spełnić wymagania Komisji Europejskiej, które mówią, że do 2020 r. 15 proc. energii ma być wytwarzane właśnie z OZE. Ważne jest także ograniczanie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł. Stąd też wsparcie inwestycyjne na uruchamianie mikroinstalacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Ponad 29,4 mln zł – w ramach polityki i budżetu unijnego przeznaczonego na gospodarkę niskoemisyjną – będzie można uzyskać na projekty grantowe w konkursie organizowanym przez Dolnośląską Instytucje Pośredniczącą. Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji – informuje Renata Granowska, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Celem projektu jest udzielenie dofinansowania na produkcję energii z OZE w mikroinstalacji w budynkach jednorodzinnych lub w budynkach użyteczności publicznej. Inwestor pełni rolę partnera wspierającego program, uczestniczącego w procesie pozyskania środków na jego realizację we współpracy z innymi gminami oraz partnerami zewnętrznymi. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego pełnić będzie rolę pośrednika i operatora projektu.

REKLAMA

Wsparcie będzie przyznawane na instalacje produkujące energię z OZE zarówno dla budynków użyteczności publicznej jak i dla mieszkańców gminy, planujących montaż domowych mikroinstalacji na cele gospodarstwa domowego. Dofinansowana może być budowa mikroinstalacji służącej wytwarzaniu energii elektrycznej i/lub cieplnej oraz podłączenie tych źródeł do sieci. Pomoc przyznawana jest wyłącznie na nowe instalacje.

Kto może pozyskać środki i w jakiej wysokości?

REKLAMA

O dofinansowanie projektów „grantowych” mogą ubiegać się beneficjenci zwani „grantodawcami”, tj.  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, jednostki sektora finansów publicznych czy organizacje pozarządowe.

Na podstawie umowy „grantodawca” będzie mógł przekazać środki finansowe na produkcję energii z OZE w mikroinstalacjach w budynkach użyteczności publicznej podmiotowi publicznemu albo prywatnemu w domkach jednorodzinnych w drodze ogłoszonego naboru.

Minimalna wartość projektu to 50 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektów wynosi do 85 proc. całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl .

Wnioski w konkursie można składać od 2 listopada do 13 grudnia 2016 r.

red. gramwzielone.pl