Okres wsparcia nie wcześniej niż od 1 października 2005 r.

Okres wsparcia nie wcześniej niż od 1 października 2005 r.
Biogazownia rolnicza w Brzeżnie. Foto. Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego

Urząd Regulacji Energetyki precyzuje zasady ustalania okresu wsparcia dla zbudowanych wcześniej instalacji OZE, które na podstawie wygranej aukcji migracyjnej” otrzymają wsparcie w ramach nowego systemu, a które wcześniej funkcjonowały w systemie zielonych certyfikatów.

Wsparcie w systemie aukcyjnym ma przysługiwać przez 15 lat. Dla operatorów instalacji OZE, którzy przejdą do tego systemu z systemu świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów), okres korzystania ze wsparcia na podstawie wygranej aukcji zostanie odpowiednio skrócony. 

Kluczowe znaczenie dla ustalenia początku okresu wsparcia dla takich instalacji ma wskazane w ustawie o OZE sformułowanie „dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej potwierdzony wydanym świadectwem pochodzenia”.

REKLAMA
REKLAMA

Na podstawie analizy przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii URE wnioskuje, że pod tym pojęciem należy rozumieć jedynie świadectwa pochodzenia wprowadzone do porządku prawnego w drodze przepisów ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, która w tym zakresie weszła w życie z dniem 1 października 2005 r.

URE tłumaczy przy tym, że okres wsparcia należy ustalać „z uwzględnieniem świadectw pochodzenia, z których wydaniem łączyło się wygenerowanie określonego wolumenu praw majątkowych, tj. dokumentów w postaci papierowej bądź elektronicznej, z którymi związane są prawa majątkowe powstające z chwilą ich zapisania po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym we właściwym rejestrze świadectw pochodzenia”.

W konsekwencji, data we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia, wskazywana w pozycji „Dzień wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z OZE potwierdzony świadectwem pochodzenia (dzień/miesiąc/rok)”, nie powinna być datą wcześniejszą niż 1 października 2005 r. przy czym każdorazowo winna odzwierciedlać pierwsze wytworzenie energii elektrycznej w danej instalacji w tej lub po tej dacie, potwierdzone wydanym świadectwem pochodzenia – komentuje URE.

red. gramwzielone.pl