Program Region. Dofinansowanie m.in. na mikroinstalacje OZE

Program Region. Dofinansowanie m.in. na mikroinstalacje OZE
fotolia

Dofinansowanie w programie Region. NFOŚiGW kończy prace nad założeniami programu Region, z którego dofinansowywane za pomocą preferencyjnych pożyczek mają być inwestycje m.in. w obszarze domowych mikroinstalacji OZE, na które NFOŚiGW udostępniał wcześniej dofinansowanie w zakończonym programie Prosument.

Dofinansowanie na domowe mikroinstalacje OZE w programie Region ma być przyznawane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie niskooprocentowaych pożyczek. To podstawowa zmiana w porównaniu do funkcjonującego wcześniej programu Prosument, w którym osoby inwestujące w domowe mikroinstalacje OZE mogły liczyć zarówno na niskooprocentowaną pożyczkę, jak i na bezzwrotną dotację, pokrywającą część kosztów inwestycji.

Kolejna zmiana to współpraca Narodowego Funduszu jedynie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Do realizacji programu Prosument NFOŚiGW zaprosił również gminy i banki, z których jako jedyny zgłosił się BOŚ Bank.

REKLAMA

W programie Region dofinansowanie beneficjentom końcowym będzie przyznawane tymczasem tylko za pośrednictwem poszczególnych wojewódzkich funduszy. Na razie wiadomo jedynie, na jakich warunkach finansowanie będzie przyznawał NFOŚiGW wojewódzkim funduszom.

W przypadku finansowania przedsięwzięć z zakresu OZE i efektywności energetycznej zastosowane zostanie oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 3M minus 100 punktów bazowych, nie mniej niż 1 proc.

Pożyczka dla wojewódzkich funduszy może być udzielona na okres nie dłuższy niż 7 lat, przy czym okres finansowania będzie liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej. Karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki liczona będzie od wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie może być dłuższa niż 6 miesięcy. Dopuszczona zostanie wypłata środków z NFOŚiGW w formie refundacji, ale również zaliczek.

NFOŚiGW podkreśla, że warunki udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW beneficjentom końcowym określą dopiero poszczególne wojewódzkie fundusze.

Wiadomo jednak, że NFOŚIGW chce, aby oprocentowanie pożyczek udzielanych przez WFOŚiGW beneficjentom końcowym było: zmienne, powiększone o nie więcej niż 50 punktów bazowych w stosunku do oprocentowania pożyczki udzielonej wojewódzkiemu funduszowi ochrony środowiska i gospodarki wodnej – lub stałe, określone przez WFOŚ, przy czym wysokość oprocentowania nie może mieć charakteru konkurencyjnego dla pożyczek NFOŚiGW udzielanych w tym samym obszarze.

Kto będzie mógł skorzystać z pożyczki udzielanej przez WFOŚiGW ze środków otrzymanych w ramach programu Region? Na razie wiadomo jedynie, że beneficjentów końcowych programu określą indywidualnie WFOŚiGW.

Na razie nie jest też doprecyzowane, jakiego dokładnie rodzaju przedsięwzięcia będzie można zrealizować, wspierając się pożyczką z programu Region.

W warunkach programu czytamy jedynie, że Region zakłada „dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej ujętych w planach działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

Jak jednak zapewnia w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl Wydział Komunikacji NFOŚIGW, program Region obejmie swoim zakresem obszary finansowane wcześniej w ramach programów Prosument, Kawka czy Ryś.

REKLAMA

NFOŚiGW informuje, że w ramach programu priorytetowego Region będzie możliwość finansowania wszystkich typów przedsięwzięć w formie preferencyjnej, niskooprocentowanej pożyczki, w tym również przedsięwzięć objętych dotychczasowymi programami Kawka, Ryś i Prosument. Dofinansowywanie w ramach programu Region będzie udzielane głównie na przedsięwzięcia o charakterze lokalnym, które nie mogłyby zostać sfinansowane w ramach programów z aktualnej oferty NFOŚiGW. Dotyczy to w szczególności „małych” przedsięwzięć oraz tych finansowanych dotychczas z programów Kawka, Ryś i Prosument – informuje Donata Bieniecka-Popardowska z NFOŚiGW.

Fundusz zaznacza, że wsparcie nie będzie kierowane na dofinansowanie tzw. wkładu własnego przy unijnym dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Pożyczki na ten cel powinny być udzielane bezpośrednio ze środków NFOŚiGW, bez pośrednictwa WFOŚiGW.

W programie Region dopuszcza się natomiast — w celu ułatwienia pełnej absorpcji środków pochodzących z programów Unii Europejskiej — możliwość przekazania środków z programu Region na wkład własny dla przedsięwzięć finansowanych z bezzwrotnych środków UE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Jednocześnie NFOŚiGW informuje, że dla projektów z zakresu efektywności energetycznej i OZE – a więc realizowanych wcześniej m.in. w ramach programów Kawka, Ryś i Prosument – program Region przewiduje uprzywilejowane oprocentowanie w stosunku do finansowania projektów środowiskowych w pozostałych dziedzinach ochrony środowiska.

Region ma stanowić jedną z dwóch części nowego programu o nazwie „System – wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych”.

Druga część będzie dotyczyć przedsięwzięć zakładających usuwanie wyrobów zawierających azbest. W tym wypadku dofinansowanie będzie przyznawane w formie bezzwrotnych dotacji.

Wiadomo, że budżet całego programu System wyniesie 782 mln zł, z czego dla bezzwrotnych form dofinansowania przewidziano budżet w wysokości 32 mln zł, a dla zwrotnych form dofinansowania – 750 mln zł. To poziom zbliżony do budżetu programu Prosument, który poprzedni zarząd NFOŚiGW pierwotnie ustalił na 800 mln zł (ostatecznie wydano tylko część tych środków).

NFOŚIGW zakłada, że program Region będzie realizowany do 2023 r. z możliwością podpisywania umów do 2020 r. Okres kwalifikowalności kosztów zaczął się 1 stycznia 2014 r. i zakończy się 31 grudnia 2023 r.

Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych zostaną określone indywidualnie przez poszczególne WFOŚiGW.

Kiedy możemy się spodziewać uruchomienia programu Region? W odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl NFOŚiGW informuje, że na razie trwają końcowe prace nad przygotowaniem dokumentów niezbędnych do wdrożenia programu, a zakończenie tych prac powinno nastąpić do końca tego miesiąca.

Narodowy Fundusz zakłada, że uruchomienie programu Region może nastąpić na przełomie 2016/17 r., jednak dokładna data będzie zależeć od sfinalizowania rozmów z poszczególnymi wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska.

Ponieważ umowy będą podpisywane przez NFOŚiGW osobno z każdym z WFOŚiGW, można przypuszczać, że terminy uruchomienia dofinansowania w programie Region przez każdy z szesnastu wojewódzkich funduszy mogą się różnić. 

red. gramwzielone.pl