Aukcje w 2017 r. Które technologie otrzymają wsparcie?

Aukcje w 2017 r. Które technologie otrzymają wsparcie?
Fot. Gramwzielone.pl

Ministerstwo Energii na podstawie przyszłorocznych aukcji chce przyznać wsparcie dla nowych instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy około 680 MW. Na możliwość wejścia do systemu aukcyjnego mogą liczyć też operatorzy niektórych instalacji OZE, które już zostały wybudowane i działały dotąd w systemie zielonych certyfikatów. Takie „koło ratunkowe” mają otrzymać w 2017 r. jednak tylko trzy technologie OZE.

Ministerstwo Energii przedstawiło projekty rozporządzeń, w których wskazuje, jakie aukcje chce przeprowadzić w 2017 r., a także ile energii w nich zakupi i jaka będzie jej wartość.

W sumie gra ma się toczyć o wsparcie na ponad 13,37 mld zł. Ministerstwo Energii zastrzega, że ta liczba to nie wartość całej zakupionej energii, ale jedynie planowana różnica miedzy cenami zagwarantowanymi w aukcji, a rynkowymi cenami energii.

REKLAMA

Ustawa o odnawialnych źródłach energii przewiduje możliwość organizacji aukcji osobno dla kilku wydzielonych grup technologii OZE/rodzajów inwestycji. Ministerstwo Energii na razie nie planuje jednak przeprowadzenia w przyszłym roku aukcji dla wszystkich grup wskazanych w ustawie.

Na wsparcie mogą liczyć wybrane technologie, przy czym energia na podstawie przyszłorocznych aukcji ma być kupiona częściowo w przypadku instalacji OZE, które już istnieją i które poprzez tzw. aukcje migracyjne będzie można przenieść z coraz mniej korzystnego systemu zielonych certyfikatów do zapewniającego potencjalnie lepsze perspektywy systemu aukcyjnego.

Aukcje migracyjne dla istniejących instalacji

W przypadku istniejących instalacji, które przejdą do systemu aukcyjnego, wsparcie będzie obowiązywać przez okres 15 lat, ale liczony od daty, od której te instalacje działają. Jeśli więc właściciel elektrowni wodnej, która została uruchomiona np. 4 lata temu i do tej pory funkcjonowała w systemie zielonych certyfikatów, wygra aukcję migracyjną, wsparcie w systemie aukcyjnym będzie mu przysługiwać jeszcze przez 11 lat.

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji do projektu rozporządzenia, w zakresie aukcji migracyjnych projektodawca planuje, iż obejmą one instalacje wytwarzające energię elektryczną w oparciu o biogaz składowiskowy o mocy do 1 MW oraz instalacje hydroenergetyczne o mocy do 1 MW, a także instalacje wytwarzające energię elektryczną w oparciu o biomasę o mocy większej niż 1 MW.

Uwagę zwraca brak biogazowni rolniczych, w przypadku których ME wcześniej również sugerowało możliwość przeniesienia części takich instalacji do nowego systemu.

Ministerstwo Energii zakłada w przypadku działających hydroelektrowni o mocy do 1 MW możliwość przeniesienia do systemu aukcyjnego ich 30 proc. potencjału produkcyjnego (przy założeniu średniej oferowanej ceny energii 400 zł/MWh), w przypadku biogazu składowiskowego przyjęto wolumen energii na poziomie 50 proc. potencjału produkcyjnego w tych instalacjach (przy założeniu średniej oferowanej ceny energii 305 zł/MWh), a w przypadku instalacji biomasowych przyjęto wolumen energii na poziomie 50 proc. zidentyfikowanego przez resort energii potencjału produkcyjnego energii elektrycznej (przy założeniu średniej oferowanej ceny energii 330 zł/MWh).

Jak zaznacza Ministerstwo Energii, dzięki planowi zakontraktowania mniejszego wolumenu energii niż potencjał produkcyjny wymienionych instalacji ma powstać konkurencja między oferentami, co ma skutkować niższymi cenami za energię przyznanymi w aukcji migracyjnej.

Aukcje dla nowych instalacji

Ministerstwo Energii planuje też aukcje w 2017 r. dla instalacji OZE, które dopiero powstaną.

W tym przypadku wsparcie w postaci stałej ceny za energię, którą inwestor wylicytuje w aukcji, będzie przysługiwać przez okres 15 lat, liczony od momentu rozpoczęcia produkcji energii. 

W przypadku nowych instalacji biorących udział w aukcji w 2017 r. Ministerstwo Energii zakłada, że zakupi energię z:

  • biogazowni rolniczych o jednostkowej mocy do 1 MW o łącznym potencjale 70 MW,
  • biogazowni rolniczych o jednostkowej mocy ponad 1 MW o łącznym potencjale 30 MW,
  • biogazowni na składowiskach odpadów o jednostkowej mocy nie większej niż 1 MW o łącznym potencjale 5 MW,
  • biogazowni na oczyszczalniach ścieków o jednostkowej mocy nie większej niż 1 MW o łącznym potencjale 5 MW,
  • dedykowanych instalacji spalania biomasy o jednostkowej mocy większej niż 1 MW o łącznym potencjale 100 MW,
  • elektrowni wodnych o jednostkowej mocy do 1 MW o łącznym potencjale 10 MW,
  • elektrowni wodnych o jednostkowej mocy ponad 1 MW o łącznym potencjale 10 MW,
  • elektrowni fotowoltaicznych o jednostkowej mocy do 1 MW o łącznym potencjale 300 MW,
  • elektrowni wiatrowych o jednostkowej mocy ponad 1 MW o łącznym potencjale 150 MW.

Jak wynika z powyższych szacunków Ministerstwa Energii, dzięki takiemu wsparciu, na podstawie przyszłorocznych aukcji powstać mają instalacje OZE o łącznej mocy 680 MW.

Ministerstwo Energii przyjmuje, że całkowity koszt wsparcia przyznanego na podstawie przyszłorocznych aukcji wyniesie 13 377 843 579 zł w całym okresie, co oznacza średnioroczną wartość na poziomie 743 213 532 zł.

REKLAMA

ME zaznacza, że powyższa wartość uwzględnia jedynie koszt ponoszony przez odbiorców końcowych, a nie wartość energii, jaka jest planowana do zakupu w drodze aukcji w 2017 r. Pod uwagę jest brana jedynie różnica między wartością zaoferowaną w aukcji, a średnią ceną energii elektrycznej.

Priorytety ME w systemie aukcyjnym

Dlaczego Ministerstwo Energii chce przyznać wsparcie w przyszłorocznych aukcjach akurat wymienionym wyżej technologiom?

Projektodawca planuje większą koncentrację rozwoju odnawialnych źródeł energii w obszarze instalacji charakteryzujących się większą stabilnością i przewidywalnością wytwarzania energii elektrycznej, co ma kluczowe znaczenie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz dotychczasowej struktury zainstalowanych źródeł energii odnawialnej – w ten sposób Ministerstwo Energii uzasadnia planowane przyznanie wsparcia dla biogazowni rolniczych czy dedykowanych instalacji współspalania.

Najszerzej Ministerstwo Energii uzasadnia w ocenie skutków regulacji potrzebę przeprowadzenia aukcji dla biogazowni rolniczych.

ME podkreśla, że budowa biogazowni rolniczych, która ma być konsekwencją przyszłorocznych aukcji, „przyczyni się do dalszego zwiększania potencjału utylizacji przez te instalacje odpadów i pozostałości z produkcji rolno-spożywczej”, „biogazownia o mocy około 1 MW tworzy nawet do 10 bezpośrednich miejsc pracy w samej biogazowni oraz kilka w otoczeniu”, a także generuje „ łańcuch wartości dodanej na poziomie lokalnym – pozyskanie substratu, zagospodarowanie ciepła, produkcja nawozów, itp.”.

Powyższe oznacza, że wspomniana biogazownia, jak również instalacja biomasowa zdecydowaną większość korzyści pozostawia na miejscu, na obszarach rolniczych, które dziś najbardziej potrzebują dodatkowych inwestycji – uzasadnia Ministerstwo Energii.

Stosunkowo dużo miejsca w ocenie skutków regulacji ME poświęca też przesłankom stojącym za przygotowaniem wsparcia dla inwestorów planujących budowę farm fotowoltaicznych.

–  Projektodawca zdecydował się również na umożliwienie powstania instalacji fotowoltaicznych, pomimo iż instalacje te nie były pierwotnie brane pod uwagę w KPD [Krajowym Planie Działań – red.]. Niemniej jednak z uwagi na szybki proces realizacji inwestycji, a także z uwagi na fakt, iż instalacje te dostarczają energię elektryczna w szczytowym okresie zapotrzebowania, ze szczególnym uwzględnieniem okresu letniego, rozwój instalacji fotowoltaicznych (w odpowiednim zakresie) jest pożądany z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Potrzeba zapewnienia odpowiedniej generacji energii elektrycznej w okresie letnim jest szczególnie istotna w kontekście sytuacji, która miała miejsce w Polsce w sierpniu 2015 r. – czytamy w OSR do projektu rozporządzenia nt. aukcji na 2017 r.

Co z klastrami i spółdzielniami?

W projekcie rozporządzenia dotyczącego aukcji na 2017 r. nie ma mowy o zakupie energii od klastrów i spółdzielni energetycznych.

Ministerstwo Energii zastrzega jednak, że „zakłada rozwój w 2017 r. klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych”.

Wskazanie na obecnym etapie prac na projektem wartości „zero” wynika z dotychczasowych uregulowań ustawy o odnawialnych źródłach energii, która w opinii projektodawcy wymaga korekt, które umożliwią powstawanie tego typu lokalnych inicjatyw energetycznych – komentuje resort energii.

Dwa projekty rozporządzeń na temat przyszłorocznych aukcji dla OZE pojawiły się na stronach Rządowego Centrum Legislacji wczoraj. Uwagi do nich można zgłaszać do Ministerstwa Energii tylko do 28 listopada br.

red. gramwzielone.pl

Korerekta: w OSR do projektu rozporządzenia znajduje się informacja o planowanym wsparciu elektrowni fotowoltaicznych o jednostkowej mocy większej niż 1 MW i taka informacja została podana w pierwotnym tekście artykułu; jak dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Energii, to błąd redakcyjny, a wsparcie zgodnie z projektem rozporządzenia ma trafić do projektów fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 1 MW; informacja została poprawiona. 


Więcej informacji na temat aukcji dla OZE w zakładce: Aukcje dla odnawialnych źródeł energii