NFOŚiGW ma do wydania ponad 20 mld zł ze środków UE

NFOŚiGW ma do wydania ponad 20 mld zł ze środków UE
Fot. NFOŚiGW

NFOŚiGW informuje, że w tym roku w zakresie środków krajowych wypłaci ponad 2 mld zł, a w kolejnych latach kwotę ponad 2,5 mld zł. Do tego dochodzą środki, którymi Fundusz dysponuje w ramach programów unijnych, z których do wydania ma ponad 20 mld zł.

Narodowy Fundusz podaje, że środki krajowe, którymi dysponuje, są przeznaczane na inwestycje w ramach programów priorytetowych: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach (przede wszystkim współfinansowanie POIiŚ); Poprawa jakości powietrza, w tym energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych; Racjonalna gospodarka odpadami; Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki (E-KUMULATOR, Efektywne systemy ciepłownicze, GAZELA BIS – niskoemisyjny transport publiczny); Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej
i niskoemisyjnej gospodarce (Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych).

Ponadto NFOŚiGW finansuje przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, gospodarki wodnej, monitoringu środowiska, przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom, geologii i górnictwa oraz ekspertyz.

REKLAMA

W zakresie środków unijnych Fundusz jest Instytucją Wdrażającą dla I i II priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W ramach I priorytetu dostępne środki europejskie wynoszą ponad 5,6 mld zł (1,3 mld euro) i będą przeznaczone m.in. na przedsięwzięcia z zakresu zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia emisyjności gospodarki, promowania efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii, efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu.

REKLAMA

W ramach II priorytetu Narodowy Fundusz obsługuje środki przekraczające 14,7 mld zł (3,4 mld euro), które zostaną przeznaczone na finasowanie projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz adaptacji do zmian klimatu, racjonalnej gospodarki odpadami, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.

Łącznie Fundusz planuje dofinansować środkami europejskimi w ramach PO Infrastruktura i Środowisko projekty kwotą przekraczającą 20 mld zł.

Do dnia 30 listopada 2016 r. NFOŚiGW ogłosił 23 nabory wniosków w trybie konkursowym, w ramach którego złożono lub zarejestrowano w generatorze wniosków o dofinansowanie 842 wnioski. Ponadto wnioskodawcy złożyli 39 wnioski w trybie pozakonkursowym. Do 30 listopada 2016 r. zakończono 18 naborów konkursowych.

Do 30 listopada 2016 r. zawarto łącznie 140 umów o dofinansowanie na kwotę 2,976 mld zł, w ramach których zostaną zrealizowane projekty o wartości 6,26 mld zł.

Ponadto Narodowy Fundusz obsługuje projekty wybrane w drodze pozakonkursowej, które są umieszczone na liście projektów zidentyfikowanych. Obecnie na liście znajduje się 68 projektów w ramach I priorytetu na kwotę dofinansowania 1,5 mld zł i koszcie całkowitym 2,3 mld zł oraz 29 projektów z II osi priorytetowej na kwotę dofinansowania 2,1 mld zł i koszcie całkowitym 3,5 mld zł.

red. gramwzielone.pl