Sprawa certyfikatów instalatorów OZE w Trybunale Konstytucyjnym

Sprawa certyfikatów instalatorów OZE w Trybunale Konstytucyjnym
Fot. IKEA

Do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek w sprawie zasad wydawania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii, skierowany do TK przez Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO ocenia, że zasady wydawania certyfikatów instalatorów OZE, które wpisano do ustawy o OZE, są niezgodne z art. 32 Konstytucji RP, stanowiącym, że „nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.

We wniosku skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że trafiają do niego skargi dotyczące odmowy wydania certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii dla osób, których dyplom ukończenia studiów wyższych nie został wydany na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

System certyfikacji instalatorów OZE wprowadziła przyjęta przez Sejm w dniu 20 lutego 2015 r. ustawa o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z tą ustawą osoby zajmujące się instalacją mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji OZE o mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW mogą wystąpić do Urzędu Dozoru Technicznego o wydanie dokumentu poświadczającego posiadanie kwalifikacji do instalowania danego rodzaju OZE – kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła lub płytkich systemów geotermalnych.

REKLAMA
REKLAMA

RPO wskazuje, że zgodnie z treścią art. 136 ust. 4 pkt 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, certyfikat w tym trybie może być wydany jedynie osobie, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Natomiast osoba, która w związku z tym otrzymała dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności wymienionej w art. 136 ust. 4 pkt 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, lecz przed wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, nie może więc otrzymać certyfikatu instalatora OZE.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich opisany powyżej stan prawny budzi zasadnicze wątpliwości co do zgodności z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. Zgodnie z tą zasadą (art. 32 ust. l Konstytucji RP) wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Z art. 32 ust. 2 Konstytucji RP wynika zaś, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Tych konstytucyjnych warunków nie spełnia art. 13 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, dyskryminuje on bowiem w zakresie realizacji wolności wyboru i wykonywania zawodu (art. 65 ust. l Konstytucji RP) osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych tylko z tego powodu, że ich dyplom został wydany przed wejście w życie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich.

RPO wskazuje, że wcześniej zwracał się w tej sprawie jeszcze do Ministerstwa Gospodarki z wnioskiem o zmianę regulacji wpisanej do ustawy o OZE, jednak bez skutku.

red. gramwzielone.pl