Podsumowanie Kongresu POWERPOL 2012

Podsumowanie Kongresu POWERPOL 2012
russians are here, flickr cc-by-2.0

Zakończyła się XII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, poświęcona omówieniu perspektyw rozwoju polskiej energetyki w odniesieniu do najbliższych lat. Kongres objęty został Patronatem Honorowym przez Ministerstwo Gospodarki, Ministra Środowiska Marcina Korolca, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Marka Woszczyka oraz Parlamentarny Zespół ds. Energetyki.

Od strony merytorycznej Kongres wspierany był przez ekspertów z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz firmy Ernst & Young. Tematami przewodnimi konferencji były: polityka energetyczna Rządu i Regulatora wobec ogromnych potrzeb inwestycyjnych sektora, inwestycje energetycznych grup kapitałowych działających w Polsce, strategie rynkowe przedsiębiorstw, perspektywy rozwoju rynku ciepłowniczego, oraz energia odnawialna. Ponadto w ramach debaty „Loża ekspertów” zaproszeni prelegenci – eksperci w zakresie funkcjonowania sektora energetyczno-ciepłowniczego – debatowali nad aktualnymi problemami i przyszłością polskiej energetyki.

Dwudniowy Kongres podzielony został na sześć tematycznych paneli dyskusyjnych:

REKLAMA

I panel poświęcony był kluczowym aspektom polityki energetycznej. Jego moderatorami byli:Piotr Piela, Partner Ernst & Young, oraz Krzysztof Zakrzewski, Partner Zarządzający w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. W charakterze prelegentów udział wzięli w nim m. in.:Mieczysław Kasprzak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki; Hanna Trojanowska –Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Maciej Bando – Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, dr Dariusz Gulczyński – Członek Światowej Rady Energetyki, oraz Elżbieta Kołodziej – Zastępca Dyrektora Delegatury UOKiK we Wrocławiu. Tematy szczególnie dyskutowane przez prelegentów dotyczyły przede wszystkim oceny funkcjonowania polityki energetycznej po dwóch latach od jej wprowadzenia, a także jakie są perspektywy rozwoju sektora energetycznego, szczególnie biorąc pod uwagę planowaną budowę elektrowni atomowej, a także zakładanym zwiększeniu udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii do 2030 roku.

II panel poświęcony został strategiom inwestycyjnym grup kapitałowych funkcjonujących w Polsce. Moderatorami panelu byli: Jarosław Wajer, Partner Ernst & Young, oraz Paweł Grzejszczak, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. W dyskusji zabrali głos Piotr Dzięciołowski – Analityk Credit Suisse, Ziemowit Iwański – Regional Executive, GE Hitachi Nuclear Energy, Artur Bujak – Dyrektor Biura Finansowania Projektów Inwestycyjnych i Finansowania Lewarowanego, Bank PEKAO S.A.; Mariusz Mateńko – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji, PSE Operator S.A.; Mirosław Pułkowski – Departament Inwestycji, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Przemysław Zaleski – Wiceprezes ds. Handlu Enea Operator Sp. z o.o. W ramach tego panelu prelegenci zastanawiali się nad kwestiami miksu energetycznego, zwłaszcza pod kątem udziału w nim energii pochodzącej z węgla, oraz atomu. Wiązało się to z kolejnymi pytaniami o realność planowanych przez koncerny inwestycji biorąc pod uwagę szansę uzyskania finansowania. W drugiej części paneliści zajęli się szerszą perspektywą wspólnego rynku europejskiego (połączeń transgranicznych, priorytetami połączeń przesyłowych i barier w realizacji inwestycji), a także nowych zadań stojących przed OSD. Na koniec podjęto temat różnych czynników, wpływających na inwestycje w polskim sektorze energetycznym.

Uczestnicy III panelu podjęli trudny i szczególnie ważny dziś problem strategii rynkowych przedsiębiorstw energetycznych. Moderowali go ponownie Paweł Grzejszczak, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz Jarosław Wajer, Partner Ernst & Young. W obradach tej części Kongresu wzięli udział: Iwona Edris – Dyrektor, Giełda Papierów Wartościowych S.A.;Joanna Hejft – Technical Director, Euro-Funding Advisory Group; Sławomir Klimowicz – Szef Grupy Utilities, SAP Polska Sp. z o.o.; Arkadiusz Krakowiak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, ELEKTROWNIA „KOZIENICE” S.A.; Grzegorz Onichimowski – Prezes Zarządu TGE SA; Tomasz Tarwacki – Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu, PSE Operator S.A. Dyskusja w ramach panelu dotyczyła przede wszystkim kwestii regulacyjnych i konkurencji w sektorach hurtowym i detalicznym. W szczególności uczestnicy debatowali nad aktualnymi zmianami regulacyjnymi, wymieniali się doświadczeniami z zakresu przymusu handlu energią na platformach publicznych, omawiali dominujące modele kontraktowania energii, a także strategie działania przedsiębiorstw w kontekście polityki Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

REKLAMA

Pierwszy dzień zamykała niezwykle interesująca dyskusja, określona „Lożą Ekspertów”. Do „Loży Ekspertów” zostały zaproszone niekwestionowane autorytety z sektora energetycznego, gospodarczego , naukowego i politycznego, aby wymienić poglądy na temat perspektyw rozwoju sektora energetycznego, zarówno jeśli chodzi o Polskę jak i całą Unię Europejską. Moderatorami panelu byli Stanisław Poręba, Ekspert Ernst & Young, oraz Paweł Grzejszczak, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Wśród dyskutantów „Loży ekspertów” znaleźli się dr inż.Jan Bogolubow – Prezes, Zarządca Rozliczeń SA; dr inż. Mirosław Duda, Agencja Rynku Energii S.A.; Piotr Dzięciołowski – Analityk Credit Suisse; Marek Kossowski – Prezes Enerconet Sp. z o.o.; Prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski – Instytut Elektroenergetyki Politechnika Łódzka; Małgorzata Ostrowska – b. Sekretarz Stanu MG i MSP; dr inż. Janusz Steinhoff – b. Wicepremier, Minister Gospodarki w Rządzie Jerzego Buzka; dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski, prof. PW – Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji;

W drugim dniu odbyły się dwa panele. Pierwszy, poświęcony wyzwaniom stojącym przed sektorem ciepłowniczym i kogeneracją moderowany był przez Katarzynę Radzewicz, (Starszy Prawnik, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka) i Remigiusza Chlewickiego, (Dyrektor, Ernst & Young). Wśród potwierdzonych panelistów znaleźli się m. in. Mariusz Grochowski – Członek Zarządu PGNiG TERMIKA S.A.; Norbert Grudzień – Członek Zarządu POLENERGIA Kogeneracja Sp. z o.o.; dr Dariusz Gulczyński – Holding Manager SWL Polska; Marcin Lewenstein – Dyrektor Biura Planowania Strategicznego PGNiG SA; Michał Machlejd – Prezes SPEC S.A.;Jacek Szymczak – Prezes IGCP, Włodzimierz Kędziora –  Wiceprezes Dalkia Łódź; Roman Traczyk – Członek Zarządu Kogeneracja Wrocław S.A. Debata dotyczyła przede wszystkim oceny perspektywy rozwoju rynku ciepła, kwestie konkurencji między uczestnikami omawianego rynku, ocena systemu wsparcia, nie bez znaczenia był również temat nowych inwestycji oraz modernizacji istniejących instalacji. Na koniec zajęto się tematem kogeneracji rozproszonej i jej szans w polskich warunkach.

Panel kończący cały Kongres podjął temat perspektyw energetyki odnawialnej w Polsce. Jego moderacją zajęli się Aleksander Gabryś, Manager Ernst & Young, oraz Bartosz Marcinkowski, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Do dyskusji zaproszeni zostali: Wojciech Cetnarski – Członek Zarządu, Norvento Polska Sp. z o.o.; Marek Kossowski – Prezes Enerconet Sp. z o.o.; Prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski – Instytut Elektroenergetyki Politechnika Łódzka; dr Zdzisław Muras – Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych URE;Michał Piskorz – Kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej NFOŚiGW; Grzegorz Skarżyński – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej; Maciej Stryjecki – Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej; Grzegorz Wiśniewski – Instytut Energetyki Odnawialnej. Ożywiona dyskusja koncentrowała się przede wszystkim wokół konsekwencji, jakie przyniosą zakładane zmiany w ustawie o OZE, zwłaszcza pod kątem wpływu na konkurencyjność poszczególnych technologii wytwarzania energii odnawialnej. Równie ważnym tematem były wciąż utrzymujące się bariery regulacyjne w rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, oraz sposoby finansowania inwestycji OZE.

XII edycja Ogólnopolskiego Kongresu POWERPOL była wspierana przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia.

Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Kongresu pragnie szczególnie podziękować Partnerowi Merytorycznemu firmie: Ernst & Young, oraz Partnerowi Prawnemu Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, Głównemu Partnerowi Branżowemu, Polskim Sieciom Elektroenergetycznym Operator S.A., Sponsorom: Grupie ENERGA S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., GE Hitachi Nuclear Energy Ltd. Oddział w Polsce, Partnerom Branżowym: Dalkia Polska S.A., SPEC S.A., Partnerom: Innsoft Sp. z o.o.; SAP Polska Sp. z o.o.; Euro-Funding Advisory Group; Samsung Electronics Polska Sp z o.o. Grupa PGD, autoryzowany dealer marki INFINITI, Perła Browary Lubelskie S.A., Z. Kozuba i Synowie Sp. z. o.o.

Podziękowania kierujemy również do Głównych Patronów Medialnych Kongresu: Bonnier Business wydawca „Puls Biznesu”, TVP INFOPortal ONET, oraz pozostałych Patronów Medialnych tj.: CIRE.pl, Firma xtech.pl, właścicielowi portali Energetykacieplna.pl i Elektroinzynieria.plPortal Ogrzewnictwo.pl, Gigawat Energia; BMP Sp. z o.o. Energetyka Cieplna i Zawodowa, Magazyn Nowa Energia, Inzynieria.com, Energetykon.pl, Elektroonline.pl, EkoNews Telewizja Interaktywna, Wortal Branżowy energoelektronika.pl, Smart Grids Polska, Czysta Energia, Ecomanager; Portal Komunalny.pl, Nuclear.pl, Przemysł Zarządzanie Środowisko, Gram w zielone, Ciepłozziemi.pl.

Europejskie Centrum Biznesu