Dotacje na ciepło i kogenerację z NFOŚiGW. Rusza nabór wniosków

Dotacje na ciepło i kogenerację z NFOŚiGW. Rusza nabór wniosków
Fot. Juwi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia dzisiaj nabory wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w konkursach dotyczących efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu, a także budowy sieci ciepłowniczych i chłodniczych dla wysokosprawnej kogeneracji.

Pierwszy konkurs, dla którego nabór rozpoczyna się dzisiaj, dotyczy działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu (konkurs nrPOIS.01.05.00-IW.03-00-K02/17).  

Dofinansowanie może objąć takie działania jak: przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji, budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych; budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym; a także podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

REKLAMA

NFOŚiGW zastrzega, że z dofinansowania w ramach tego konkursu wyłączone są projekty, które mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków właściwego Regionalnego Programu Operacyjnego w okresie od ogłoszenia konkursu do zakończenia naboru.

Drugi uruchamiany dzisiaj przez NFOŚIGW nabór dotyczy działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, poddziałanie1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji (konkurs nr POIS.01.06.02-IW.03-00-K02/17).

REKLAMA

Dofinansowanie może objąć takie projekty jak budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji; wykorzystanie ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji, a także budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiająca wykorzystanie ciepła, wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE – a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła, wyprodukowanego w takich instalacjach.

W obu przypadkach o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami, a także spółdzielnie mieszkaniowe.

Budżet konkursu w ramach działania 1.5 to 100 mln zł, a w przypadku konkursu dotyczącego poddziałania 1.6.2 – 125 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 proc.

W obu konkursach nabór potrwa do 28 kwietnia, a rozstrzygnięcia przewidziano na listopad br.

red. gramwzielone.pl