Program E-KUMULATOR. Rusza nabór wniosków

Program E-KUMULATOR. Rusza nabór wniosków
Gramwzielone.pl (C)

W poniedziałek, 20 lutego br., rozpocznie się nowy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pt. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, część 1) E-KUMULATOR Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu. Przedsiębiorcy będą mogli starać się o dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki. Budżet programu to 280 mln zł.

Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Przewidziano cztery rodzaje projektów, które można zgłosić do dofinansowania przez NFOŚiGW w formie pożyczki sięgającej 75 proc. kosztów kwalifikowanych.

REKLAMA

Przedsiębiorcy mogą otrzymać od 1 do 90 mln zł pożyczki na budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych – w ramach własnych ciągów produkcyjnych – w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

Ponadto finansowanie można przeznaczyć na przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie szkodliwych emisji do atmosfery dla instalacji opisanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania jako obiekty energetycznego spalania.

REKLAMA

Pondato możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT – o ile zostaną dla tych źródeł określone. Możliwa jest np. modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

Dofinansowane mogą być także przedsięwzięcia mające wpływ na poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej – nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw.

NFOŚiGW zapewnia, że przedsiębiorcy zainteresowani programem E-KUMULATOR, mogą liczyć także na wsparcie w przygotowaniu wniosków. W tym celu NFOŚiGW przygotuje odpowiednie szkolenia na przełomie I i II kwartału br.

Dotychczas w ramach programu priorytetowego pt. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu, podpisano dziewięć umów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 426 mln zł.

red. gramwzielone.pl