Dofinansowanie dla dużych przedsiębiorstw na efektywność energetyczną i OZE

Dofinansowanie dla dużych przedsiębiorstw na efektywność energetyczną i OZE
Gramwzielone.pl (C)

NFOŚiGW ogłosił drugi konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. W pierwszym konkursie zgłoszono 10 projektów o łącznej wartości ponad 73 mln zł.

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach działania 1.2 wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.

Chodzi o takie działania, jak przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach przez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych; budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła – w tym wymiana źródła na instalację OZE; a także zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

REKLAMA

Maksymalny udział dofinansowania w postaci pomocy zwrotnej – wraz z możliwością uzyskania premii inwestycyjnej – w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, jednak nie może przekroczyć 75 proc. Przy czym pomoc zwrotna to zwrotne dofinansowanie z możliwością umorzenia spłat części kapitału tej pomocy – tj. przyznania premii inwestycyjnej – którego wysokość uzależniona jest od osiągnięcia zakładanego zmniejszenia zużycia energii. Wysokość premii może wynieść od 5 proc. do 15 proc. wydatków kwalifikowalnych.

REKLAMA

Wnioski o dofinansowanie w naborze, który rozpocznie się  31 marca i potrwa do 29 maja 2017 r., mogą zgłaszać duże przedsiębiorstwa mające jedną z następujących form prawnych: kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140). Budżet konkursu wynosi 300 mln zł.

NFOŚiGW informuje, że w ramach pierwszego naboru dla działania 1.2 wpłynęło 10 wniosków na łączną kwotę wydatków całkowitych ponad 73 mln zł oraz kwotę dofinansowania w postaci pomocy zwrotnej w wysokości ponad 22 mln zł. Trwa ocena merytoryczna I i II stopnia.

Fundusz sygnalizuje, że jako instytucja wdrażająca dla działania 1.2 w kwietniu br. planuje co najmniej dwa szkolenia z zakresu procedury wnioskowania oraz zasad udzielania dofinansowania.

red. gramwzielone.pl