Certyfikacja instalatorów OZE. Co się zmieni?

Certyfikacja instalatorów OZE. Co się zmieni?
Fot. Eko Solar

Ministerstwo Energii opublikowało projekty rozporządzeń regulujących proces udzielania akredytacji instytucjom szkolącym i organizującym egzaminy dla instalatorów odnawialnych źródeł energii, a także określających wysokość opłat, które będą pobierane za wydawanie czy przedłużanie certyfikatów instalatorów OZE.

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu to konsekwencja art. 152 ustawy o OZE oraz unijnej dyrektywy nr 2009/28/WE.

Przygotowane przez ME rozporządzenie ma zastąpić rozporządzenie Ministra Gospodarki z 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii, które przestało obowiązywać z dniem 5 listopada 2016 r.

REKLAMA

Rozporządzenie określa szczegółowe kwestie dotyczące – jak zaznacza ME – „dodatkowej, ale nieobowiązkowej” certyfikacji instalatorów mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie instalowania kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła, a także płytkich systemów geotermalnych.

W projekcie rozporządzenia określono m.in. szczegółowe warunki udzielania akredytacji organizatorowi szkoleń przez UDT oraz sposób jej okresowej weryfikacji, a także wzory niezbędnych dokumentów. Wskazano też zakresy programu podstawowego szkoleń dla każdego rodzaju wskazanych wyżej instalacji OZE.

W stosunku do wcześniej obowiązującego rozporządzenia zmieniono m.in. wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej, a także zakres programowy szkoleń podstawowych i przypominających, części teoretycznej i praktycznej – jak tłumaczy Ministerstwo Energii –
„tak, aby zawierały w sobie niezbędny zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej dla danego rodzaju instalacji, którą instalator powinien posiadać”.

Projekt rozporządzenia ws. szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu jest dostępny pod tym linkiem.

REKLAMA

Ministerstwo Energii przedstawiło też projekt rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatu, przedłużenie jego ważności oraz udzielanie akredytacji. Kwestia opłat związanych z procesem certyfikacji instalatorów OZE była wcześniej regulowana w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, które jednak utraciło moc z dniem 5 listopada 2016 r.

W projekcie nowego rozporządzenia proponuje się ustalenie opłaty za przeprowadzenie egzaminu na 20 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, natomiast wysokość opłaty za wydanie certyfikatu określa się na 5 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a za przedłużenie ważności certyfikatu na 10 proc.

Opłata za udzielenie akredytacji ma natomiast wynosić 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. 

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2015 r. wyniosło 3899,78 zł.

Opłaty mają być kierowane na rachunek Urzędu Dozoru Technicznego. Autorzy projektu rozporządzenia zastrzegają, że w przypadku zmiany terminu egzaminu lub jego odwołania, albo gdy osoba, która wniosła opłatę, nie mogła przystąpić do egzaminu, zalicza się ją na poczet egzaminu przeprowadzanego w najbliższym terminie

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatu, przedłużenie jego ważności oraz udzielanie akredytacji jest dostęny pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl